Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780213-44521S14

Date of Document: 1999-05-03

علي ربيعي مدير مسئول روزنامه از كار و كارگر: سوءاستفاده مقدسات، منجر به ضربه زدن به بنيانهاي مذهبي شده است سوءاستفاده * از پنداشته هاي مذهبي و علايق ديني نظام را در درازمدت با بحرانهاي جدي مواجه خواهد ساخت در * صورت ادامه روند جابجايي، گروه مرجع سنتي به تدريج پايگاه خود را از دست خواهد داد اگر * چشم بر واقعيات ببنديم، روند واقعيتها ما را بهمن وار له خواهد كرد مشكل * در درون ماست، زمينه ها را ما ايجاد و در ني جداييها ما دميده ايم مگر * حرمت مسلمان بالاتر از خون او نيست، مگر پرخاشگري، ضد ارزش؟ نيست مگر تهمت زدن، دروغ ضدارزش؟ نيست چرا * كساني كه در چند سال گذشته كارشان دريدن حرمتها و حريمها بوده است و علل اين ناهنجاريها، نبايد معرفي شوند علي ربيعي مدير مسئول روزنامه كار و كارگر در گفتگويي گفته است. متاسفانه در سالهاي اخير سوءاستفاده از مقدسات، منجر به ضربه زدن به بنيانهاي مذهبي و بي باوركردن عده اي به اين اعتقادات شده ا ست. ربيعي كه از سوي رئيس جمهور به عنوان يكي از سه تن مسئول پيگيري قتلهاي محفلي معرفي شده است ضمن اشاره به نگاه سطحي بعضي از جريانهاي داخلي به فرهنگ نگراني خود را استفاده سياسي يك جناح از خدا، ائمه، كربلا و خون شهدا ذكر كرد و افزود: سوءاستفاده از پنداشته هاي مذهبي و علايق ديني نظام را در درازمدت با بحرانهاي جدي مواجه خواهد ساخت. و ي با اشاره به شكاف بين نسل تازه و گروههاي مرجع سنتي كه روزبه روزبر كيفيت و كميت آن افزوده مي شود گفت: يك بررسي جامعه شناسانه نشان مي دهد، تحول ارزشي در جامعه در حال رخ دادن است و هيچ كس نمي تواند منكر آن گردد. ربيعي ضمن دردآور توصيف كردن جابجايي گروههاي مرجع در جامعه گفت: حقيقت اين است كه در صورت ادامه روند جابجايي، گروه مرجع سنتي به تدريج پايگاه خود را از دست بدهد. وي با اشاره به واقعيتهاي موجود جامعه، گفت: اگر بخواهيم چشم بر واقعيات ببنديم، روند واقعيتها بهمن وار ما را له خواهد نشان دادن كرد سطحي برخي واقعيتها، براي بدركردن رقيب، ريشه ها را به عوامل غيرواقعي نسبت دادن بحرانهاي جدي براي نيروهاي انقلاب خواهد آفريد، در حالي كه ما مي توانيم در دل اين واقعيتها، علي رغم تمامي كاستي ها، فرصتهاي زيادي به كف آورده و از آن استفاده كنيم. ربيعي با اشاره به مسائل فرهنگي جامعه و نيز توجه دادن افراد به پرهيز از جناح بازي، بهره برداريهاي بعضي از افراد و جناحها از رويكرد جوانان را نگاه شارلاتانيستي به مسئله ناميد و گفت: اگر يك جناح كف و سوت را نماد تغيير ارزشي گرفته است از خود نمي پرسد كه آيا سن كف زنان 18 ماهه و دوساله؟ است و آيا همه اين تحولات ظرف دو سال گذشته رخ داده؟ است آيا جوانان 18 ساله و 20 ساله ظرف دو سال متحول شده اند. به نظر مي رسد ريشه برخي از اين اتفاقات در رفتارهاي گذشته ما نهفته است و تاكيد مي كنم كه بعضي رفتارهاي ديگر، طبيعت تحول يك نسل است و برخي رفتارها ضدارزش نيست و يك خواسته نو با ارزشهاي ناشناخته نواست. وي با اشاره به اينكه نبايد تحولات نگرش جديد را در مقابله با ارزشهاي انقلاب تلقي كنيم (بلكه ) برخي از اين تحولات، طبيعت تحول يك نسل است برخي ديگر نيازهاي نو گفت: هنر ما بايد پاسخ و جهت دادن به اينها باشد نه مقابله با آنها. بايد ارزشهاي امام ( ره ) را به اين ارزشها گره زد و آنچنان در هم آميخت كه در واقع قله هاي جديد ارزشي براي نظام متصور شود. ربيعي نام بردن از برخي ناهنجاريهاي رخ داده در جامعه بدون ذكر علت آن براي علما و مراجع را كار دغدغه سازان جناحي دانست و از علما و بزرگان خواست براي فهم دقيق مسائل به سخنان اين دغدغه سازان جناحي گوش ندهند. وي ريشه هاي تنزل گروه مرجع روحانيت را رفتارهاي نامناسب و نيز رفتن بعضي ها به كاخكهايي كه روزگاري به عنوان ملاكهاي ضدارزشي براي سقوط شاه از آنها نام برده مي شد ذكر كرد و گفت: آيا ريشه اين تحولات را؟ نمي دانيم كاسبكارشدن آقازاده هاي بسياري، ايجاد شركتهاي اقتصادي حتي در حوزه با استفاده از رانتهاي اقتصادي و سوءاستفاده هاي واسطه هاوبنزهاي مدل بالايي كه فقط آنچه روزي كفن روحانيت ناميده مي شد. آيا نمي دانيم نهاد مقدس روحانيت را به خدمت يك جناح گرفتن، تا آنجا كه خون مبارك سيدالشهداء براي مقاصد يك جناح مورد استفاده قرار مي گيرد. چرا به اين موارد اشاره نمي كنيم. بي پروا بگويم امسال در ايام محرم بيش از همه من به مظلوميت روضه امام حسين ( ع ) گريستم. اگر فردا خداي نخواسته روضه امام حسين (ع ) جاي خود را از دست دادبرخي علما نپرسند كه چرا اين چنين شد و عده اي نگويند كه در فلان دانشگاه كه چه ؟ گفت! ربيعي با اشاره به رفتارهايي كه در طول دو دهه از سوي گروهي خاص انجام مي گيرد گفت: بايد توجه داشت كه مشكل در درون ماست زمينه ها را ما ايجاد كرده ايم و در ني جدايي ها ما دميده ايم. چرا جرات نداريم كه بگوييم در بروز ضدارزشها، همه مقصر هستيم. مگر حرمت مسلمان بالاتر از خون او نيست، مگر پرخاشگري، ضدارزش؟ نيست مگر تهمت زدن، دروغ، ضدارزش نيست. چراكساني كه در چند سال گذشته كارشان دريدن حرمتها و حريم ها بوده و علل اين ناهنجاريها، نبايد معرفي شوند.