Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780208-44460S2

Date of Document: 1999-04-28

چگونه نگرش سالم داشته؟ باشيم درمان زخمهاي كهنه بسياري از ما تجربه هاي گذشته دردناك را كه مانع سلامت و شادابي زندگي ما هستند در خود نگاه مي داريم. وقتي به آسيبهاي التيام نيافته اجازه دخالت در زندگي خود دهيم، ديگران را از خود مي رانيم. با شناخت اين واقعيت كه درد و رنج مربوط به گذشته است و با آميخته نكردن آن با زندگي كنوني خود، اين زخمهاي كهنه را مي توان درمان كرد. ما زخمهاي كهنه را با جلوگيري از دخالت گذشته در حال درمان مي كنيم. لزومي ندارد كه امروز همان واكنشهاي نادرست ديروز را داشته زيرا باشيم خود ما امروز همان شخص ديروزي نيستيم. ما رشد كرده ايم ما با حالتي تازه و پاك زندگي مي كنيم و دريچه هاي وجود خود را به روي تندرستي و خوشبختي مي گشائيم. رمز درمان زخمهاي كهنه، گذشت است. بخشايش خود و ديگراني كه ما را در گذشته آزار داده اند سبب مي شود كه در زمان حال با شادي زندگي كنيم. به محض آنكه زخمها و احساسهاي دردناك گذشته را فراموش كنيم زخمها را درمان كرده و به جاي راندن ديگران از خود، آنها را به درون زندگي خود جذب مي كنيم. وقتي بر آن شويم كه احساسها و زخمهاي كهنه را به دست فراموشي بسپاريم، درمان زخمهاي ما آغاز مي گردد و مردم را به جاي آنكه از خود برانيم، به درون زندگي خود جذب مي كنيم. گذشته تلخ را دوباره وارد چرخه زندگي نكنيم چه بسيارند كساني كه نگران وقوع حادثه وحشتناكي هستند، حتي وقتي كه هيچ دليل منطقي براي وقوع چنين حوادثي وجود ندارد. ترس از فاجعه عادتي است كه در ضربه هاي عاطفي گذشته ريشه دارد. چون تجربه گذشته ما از زندگي چيزي جز ترس و بي عدالتي و بدرفتاري نبوده است، بر اين باوريم كه همه زندگي همين است. ازاين رو گذشته را يك بار ديگر در ذهن خود به چرخش درمي آوريم و همچنان نگران آنيم كه بدترين اتفاقات به وقوع پيوندند. گذشته و آينده يكي مي شوند و ما زمان حال را به كلي از دست مي دهيم. مي توانيم از نو آغاز كنيم و با فراموش كردن ترسهاي كهنه كه ديگر به كار ما نمي آيند، در زمان حال زندگي كنيم. مي توانيم به خود يادآور شويم كه ما استحقاق زندگي بهتري را داريم. ما بايد بهترين پاداشهايي را كه زندگي قادر به اعطاي آن است، از آن انتظار داشته باشيم. به محض آنكه احساسهاي واقعي خود را تجربه كنيم و بدانيم كه گذشته تمام شده و گذشته است، ديگر مجبور نيستيم آن را از اعماق ذهن خود بيرون آورده و بازآفريني كنيم، مگر آنكه خود بر انجام اين كار اصرار ورزيم. نوشته: دكتر ب رابينسن ترجمه: دكتر منوچهر غيبي