Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780202-44435S2

Date of Document: 1999-04-22

زن در همشهري براي حفظ حرمت قلم و براساس حميت صنفي، از امروز همچون ساير روزنامه هاي جبهه دوم خرداد بخشي از فضاي اين صفحه همشهري در اختيار خبرنگاران روزنامه زن قرار مي گيرد تا مطالبي را كه در زمينه هاي گوناگون تهيه كرده اند به اطلاع خوانندگان برسانند. بحث هاي حقوقي روزنامه زن در ترازوي مقدسات ( ) 1 روزنامه زن يكي از روزنامه ها و شايد تنها روزنامه اي بود كه نقد و بررسي احكام فقهي - حقوقي را در دستور كار خويش قرار محور داد اصلي اين بحث ها نيز احكام مربوط به زنان بود. شيوه كار بدين صورت بود كه موضوعات براساس معضلات اجتماعي انتخاب شده و در يك سلسله گزارش به آن پرداخته در مي شد يك شماره نقطه نظرات حقوقدانان و در شماره ديگر نقطه نظرات فقها و مجتهدين درج مي شد. يك شماره اختصاص به نظرات مردمي كه با چنين احكامي روبه رو بودند، داشت. و در نهايت يك مقاله كارشناسي و براساس مباني فقهي و منابع اجتهادي چاپ مي شد، كه وجهه همت آن، طرح احكام فقهي - حقوقي در لايه هاي اجتماعي بود، و به بررسي كاركرد آن احكام در قبال معضلات اجتماعي مي پرداخت و به قاطعيت مي توان گفت كه دست اندركاران روزنامه زن از دست زدن به چنين كاري تنها دو هدف را دنبال مي كرده اند: - 1 طرح مسائل و مشكلات مربوط به زنان در سطح وسيع. زيرا تجربه نشان داده است كه تا مشكلات به وجود آمده به موضوعات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، تبيين نشود و به جايي نرسد كه صاحبنظران و مجتهدين علاج مشكل برايشان حكم مرگ و زندگي را پيدا كند در مقام تجديد نظر در نگاه سنتي فقهي و يا پيدا كردن يك راه شرعي براي حل مساله چنانكه برنمي آيند ما شاهد بوديم كه علماء، بانك هاي زمان شاه را به عنوان اينكه در آنها ربا و نزول وجود داشت محكوم كرده و غيرشرعي هنگامي مي دانستند كه انقلاب پيروز شد آنان به دنبال ايجاد بانك اسلامي و بانك بدون ربا بودند. و پس از چندي اخلال در كارهاي بانكي، متوليان كار در نهايت قراردادهايي را نوشتند كه بين بانك و بين سپرده گذاران و همچنين بين بانك و اشخاص حقيقي يا حقوقي كه درخواست كننده وام هستند، مورد امضا قرار بگيرد. اما در مسائل فرهنگي مانند موسيقي، كه در طول سال هاي پس از پيروزي انقلاب مسائل بسياري را برانگيخته است، ما چنين عملكردي را از متوليان كار شاهد بوده ايم. چون اگر بخواهيم از منظر نگاه فقه سنتي به مساله نگاه كنيم، خواهيم ديد كه اكثر موسيقي هايي كه از صدا و سيماي جمهوري اسلامي پخش مي گردد مجوز شرعي نخواهد داشت. اما تنگناهاي اجتماعي و فرهنگي، صاحبنظران را بر آن داشت كه به پشتوانه مرجع تقليدي عظيم الشان نگاهي جديد به مساله داشته باشند و به وسيله آن بسياري از مشكلات پيدا شده علاج شود، و از نمونه هاي حقوقي مساله، مي توان از حق طلاق نام برد. چون حق طلاق از آن مردان است. و اين حكم در جامعه اي كه روابط اجتماعي در آن هر روز پيچيده تر مي گردد، مشكلاتي را ايجاد كرد و سبب شد كه مجريان امر به پشتوانه احكام فقهي راه حلي براي آن بيانديشند، و اين منجر به ورود شرايط ضمن عقد در عقدنامه هاي كنوني شد كه يكي از اين شروط، صاحب حق طلاق شدن زنان در شرايط خاص است. روزنامه زن نيز اگر حكمي از احكام فقه را به نقد و بررسي گذاشته در همين راستا بوده است. يعني در پي آن بوده كه مشكلات به وجود آمده از آن حكم را طرح سازد، تا آن كه متوليان امر به فكر راه حل و علاج مساله چون باشند سطح ظهور و بروز مشكلات و ناهنجاري هاي حاصله از اين احكام لايه هاي زيرين جامعه بوده است و به شكلي نبوده كه براي همگان قابل روءيت باشد. - 2 هدف بعدي روزنامه زن از طرح اينگونه احكام پاسداري از حريم فقه بوده چون است جامعه ما امروز با اجراي احكام فقهي كساني روبه رو است كه با مطرح ساختن بعضي نكته هاي فقهي سنتي هدفي جز زير سئوال بردن اساس شريعت ندارند. روزنامه زن با در پيش گرفتن اين سياست، در پي آن بود كه با طرح بعضي احكام فقهي فرصتي ايجاد گردد تا صاحبنظران با پاسخگويي به بعضي از ابهامات و نقد و بررسي احكام فقهي شريعت سمحه و سهله را بدون زنگارهاي تاريخي و مطابق با شرايط زمان و مكان كه شرط اجتهاد مترقي است، در اختيار دينداران قرار و دهند روزنامه نيز بيشتر در پي نظرات روحانيون و مجتهدين و فقهاء بوده است. باتوجه به اين مسائل بايد گفت كه وارد كردن اتهام اهانت به مقدسات به چنين روزنامه اي خلاف واقع و يا يك سوءتفاهم است.