Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780201-44427S3

Date of Document: 1999-04-21

تهران همچنان پردرآمدترين است بودجه و گران ترين: نتايج بررسي خانوار در مناطق شهري ايران منتشر شد در سال 1376 هزينه ساليانه خانوارهاي شهري به طور متوسط نسبت به سال /26 1قبل درصد رشد داشته است گروه شهري: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران را كه با تحليل ده هزار خانوار ايراني در 72 شهر طي سال 76 انجام شده است منتشر كرد. نتايج اين بررسي نشان مي هد كه در اين سال متوسط هزينه ناخالص ساليانه يك خانوار شهري حدود 17167 هزار ريال (ماهيانه حدود 1431 هزار ريال ) بود كه نسبت به سال قبل /26 1درصد افزايش داشته است. از كل اين /30 9مبلغ درصد (حدود 5307 هزار ريال ) سهم اقلام خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات مي باشد كه نسبت به سال 1375 /13 9معادل درصد افزايش داشته است. در بين هزينه خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات بيشترين سهم از كل هزينه ها (/7 5معادل درصد ) به هزينه انواع گوشت اختصاص داشت. پس از آن به ترتيب هزينه ميوه هاي تازه درصد 4با شير و فرآورده هاي آن وتخم پرندگان با /3 7 درصد آرد رشته و غلات /3درصد 6با و سبزي هاي تازه با 3 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. در سال 1376 از كل هزينه هاي /9 1خانوار درصد (حدود 1565 هزار ريال ) به هزينه پوشاك اختصاص داشت كه نسبت به سال /21 3قبل درصد افزايش داشته است. در سال مورد /26 4 بررسي درصد از كل هزينه يك خانوار (حدود 4534 هزار ريال ) مربوط به هزينه مسكن آب سوخت و روشنايي بود كه نسبت به سال /21 7قبل درصد افزايش نشان مي دهد. در سال 1376 از كل هزينه هاي /6 8خانوار درصد (حدود 1175 هزار ريال ) اختصاص به هزينه لوازم و اثاث خانه داشت كه در مقايسه با سال /39 5قبل درصد افزايش داشته است. نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه در سال 1376 از كل هزينه هاي /4درصد 4 خانوار به هزينه درمان و بهداشت /11 2درصد به هزينه حمل و نقل و /3 3 ارتباطات درصد به هزينه تفريح تحصيل و مطالعه /7 9و درصد به هزينه كالاها و خدمات متفرقه اختصاص داشته است. در مقايسه با سال قبل هزينه درمان و /32 5بهداشت درصد هزينه حمل و نقل و /62 2ارتباطات درصد هزينه تفريح تحصيل و /54 9مطالعه درصد و هزينه كالا و خدمات متفرقه /37درصد 8افزايش نشان مي دهد. همچنين، مجموع درآمد پولي و غيرپولي ناخالص يك خانوار شهري در سال 1376 حدود 14536 هزار ريال (ماهيانه حدود هزار 1211 ريال ) بودكه از اين /72 4مبلغ درصد آن را درآمد پولي /27 6و درصد بقيه را درآمد غيرپولي تشكيل مي داد. از سوي ديگر، در سال مورد بررسي متوسط تعداد افراد /4 59خانوار نفر بود كه نسبت به سال قبل كاهش داشته است. براساس نتايج اين بررسي، درصد افراد با تحصيلات متوسطه و دانشگاهي در مقايسه با سال 1375 افزايش و درصد افراد بي سواد، قادر به خواندن و نوشتن و با تحصيلات ابتدايي كاهش داشته است. در /19 1 سال 1376 درصد افراد بي سواد در گروه سني شصت و يك تا هفتاد سال /44درصد 1و افراد با تحصيلات دانشگاهي در گروه سني بيست و يك تا سي سال قرار داشته اند. نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه در بين افراد شش ساله و نتايج اين بررسي نشان مي دهد /16درصد 1كه خانوارهدرصد 2با درآمد بدون اتومبيل /12درصد 9 شخصي از /19درصد 3 موتوسيكلت از /75درصد 8 دوچرخه از انواع چرخ /82درصد 4 خياطي از راديو و راديو /4درصداز 5 ضبط ضبط /95درصد 1 صوت از انواع /14درصد 8 تلويزيون از /1درصد 5 ويدئو از كامپيوتر /89درصد 1 شخصي از /30درصد 3 يخچال از انواع فريزر و يخچال /59درصد 4 فريزر از انواع /94 4 پنكه درصد از انواع اجاق /51 7 گاز درصد از جارو برقي /54درصد 4از ماشين لباسشويي استفاده مي نموده اند. همچنين متوسط هزينه ناخالص ساليانه يك خانوار ساكن در مناطق شهري استان هاي مختلف گوياي آن است كه خانوارهاي استان تهران با حدود 22262 هزار ريال بيشترين و استان آذربايجان شرقي با حدود 11355 هزار ريال كمترين هزينه را به خود اختصاص داده اند. نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه خانوارهاي ساكن در مناطق شهري استان تهران با حدود 18876 هزار ريال بيشترين و استان كرمانشاه با حدود 9510 هزار ريال كمترين متوسط درآمد ناخالص را در بين خانوارهاي ساكن در مناطق شهري استان هاي مختلف كشور دارا بوده اند.