Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780131-44408S1

Date of Document: 1999-04-20

ديدگاه نظام جديد، گرهي كه گشوده نشد! آنهايي كه تمدن و فرهنگ اقوام و ملل گوناگون را بر رسيده اند، به اين نكته نائل شده اند كه عنصر تربيت و پرورش فرزندان هر مرز و بومي آداب و ترتيبي خاص دارد و اگر قومي و ملتي نتوانند، آنچه را كه شايسته تربيت نسل تازه پا گشوده به دنياي هستي آن كشور است را ارزاني دارند، آن قوم روي توسعه و پيشرفت و سعادت را نخواهد ديد و مدام در گرداب عقبماندگي و در زنجير جهل و ناآگاهي تاريخي دست و پا خواهد زد و برون رفتي از اين دام نخواهد داشت. بر همين بنياد است كه در كشورهاي توسعه يافته امروزي، بيشترين توجه و دقت و اختصاص بودجه، به امر آموزش و پرورش و نيز تربيت و آگاهي بخشي به نسل كودك و نوجوان تخصيص مي يابد و تاكنون كمتر كشوري از اين تجربه و آزمون ضربه ديده و به عقب رانده شده است. در كشور ما نيز از سالهاي گذشته دغدغه مسئولان و متوليان و نيز برنامه ريزان كلان بر اين بود كه آموزش و پرورشي متناسب با شان و نام جمهوري اسلامي ايران داشته باشند و بر همين اساس به فكر تغيير ساختار آموزش و پرورش افتادند و نظام جديد آموزشي را پي افكندند. هدف نظام جديد آموزشي آن بود كه توان علمي جامعه افزايش يابد و استعدادها در جايگاه مناسب خود قرار بگيرند، از هرز رفتن نيروها جلوگيري و هر ساله بار مالي سنگيني كه از سوي مردودين بر شانه اين وزارتخانه سنگيني مي كرد، حذف و يك سال عمر دانش آموزان نيز به جهت چند نمره كم و زياد به هدر نرود. از اهداف ديگر اين نظام آموزشي، تطبيق محتواي علمي كتابها با نيازهاي زمانه و توسعه علوم بود. اما در عمل آيا چنين هدفي محقق؟ گرديد آيا از به هدر رفتن نيروها جلوگيري شد و جايگزيني محتواي علمي تازه در كتابهاي درسي صورت تحقق به خود گرفت. نگارنده قريب 27 سال دبير رياضي يكي از شهرهاي استانهاي شمالي (ساري ) هستم، با توجه به تجربه تدريس و نيز آشنايي با سليقه هاي گوناگون و گچ كلاس خوردن، تجربه نظام جديد آموزشي را موفق نمي دانم و معتقدم گرچه ساختار و طراحي اين نظام در مرحله تئوري و نظريه بسيار دقيق و به نحوي شايسته انجام گرفت، اما در مرحله عمل به دليل شتابزدگي و نيز كم تحملي و كم تاملي گروهي از مديران، نتايجي را كه مورد نظر بود به بار نياورد. در اينجا لازم مي دانم دلايل خود را بر چنين مدعايي به صورت فهرست وار ذكر كنم: اول - انتخاب مديران آموزش و پرورش در سطوح مختلف مديريتي با معيارهاي علمي فاصله دارد. در حالي كه در تمامي عرصه هاي مديريتي توجه به شايسته سالاري و ملاكهاي علمي و نيز تجربه و كارآمدي هر فردي به عنوان وجوه مثبت و موثر در انتصابش به سمتهاي مديريتي به حساب مي آيد. اين در حالي صورت مي گيرد كه رهبر معظم و رييس جمهور محترم بر استفاده از تخصص و تواناييهاي نيروهاي كارآمد تاكيد مي كنند. اكثر قريب به اتفاق مديران كنوني اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران داراي مدرك ديپلم بوده و توان و سابقه تجربي آنها نيز بسيار كم و اندك مي باشد. اما همين گروه با شركت در كلاسهاي آموزش مديريت ضمن خدمت - كه تازه اگر بهره مفيد را در دستور كار خود قرار داده باشند نه اخذ مدرك و گرايش به مدرك گرايي را - و در طول سالها مدرك كارشناسي مديريت را بر سابقه كاري خود ضميمه كردند. دوم - قاعده ايجاد و اضافه كردن تبصره بر هر ماده اي نشان از نارسايي و نيز فقدان شموليت كافي آن ماده يا آيين نامه قانوني بر ميزان توقعات معقول مجموعه قانونگذار است. چند سالي است كه تبصره هاي تازه اي بر نظام آموزشي جديد اضافه شده است كه دقيقا كاركرد تك ماده قبلي را براي استفاده كننده به ارمغان آورده است. سوم - در نظام آموزشي تازه مي بايست حركتها و تداركات و تمهيدات براساس ابزار، تواناييها و امكانات موجود شكل پيش مي گرفت از اجراي اين طرح در محافل و مجالس مديران و معلمان، اين شايعه پراكنده شد كه قرار است تعداد دانش آموزان هر كلاس در حالت حداكثر 25 و در حالت حداقل نفر 15 باشد. اما هنگامي كه زمان عمل فرارسيد كلاسهاي 37 نفري و 50 نفري و آن هم در چند شيفت در تمامي مدرسه ها، خود را نمايان ساخت. بديهي است در چنين فضاي پرآشوبي! نمي توان بهره دهي مناسب را انتظار داشت. نمي توان از سويي سخن از مدرنيزه كردن ساختار آموزش و پرورش به ميان آورد، اما در بسياري از كلاسها، هنوز يك كامپيوتر ( رايانه ) شخصي كه قيمت آن هم به لحاظ مادي چندان زياد نيست، در معرض رويت دانش آموزان قرار نداد. واقعا در عصري كه به عصر امكانات و رايانه و اينترنت معرفي شده است و با چنين تداركات ضعيفي، مي توان كشوري توسعه يافته را در آينده انتظار اگر داشت سخن از كمبود بودجه و مضايق مالي است، مي توان با استفاده از درصد ناچيزي از درآمد موءسسات صنعتي و تجاري بزرگ و اختصاص آن به آموزش و پرورش و نيز هزينه غيرمسرفانه و صرفه جويانه آن اين گره گاهها را ترميم كرد و به ميزان مطلوبيت مورد نظر دست يافت. سيدابراهيم مختاباد امرئي - دبير رياضي