Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780130-44396S1

Date of Document: 1999-04-19

گزارش قيمت اجاره بها و خانه و زمين در 21 شهر كشور * روند افزايش قيمت مسكن در نيمه نخست سال گذشته در شهرهاي بزرگ كشور كند شد در * نيمه نخست سال 77 قيمت مسكن در اغلب مناطق شهر تهران كاهش يافت گروه اقتصادي: متوسط اجاره بهاي يك واحد مسكوني يكصد متري در شش ماهه نخست سال 77 در شهر تهران 749 هزار و ريال 300 بود كه در بين 21 شهر بزرگ بيشترين رشد را داشته است. رشد اجاره بهاي واحدهاي مسكوني در نيمه نخست سال 77 نسبت به نيمه دوم سال 76 در 21 شهر بزرگ كشور صعودي و بين 24 تا يك درصد بوده است. متوسط اجاره بهاي يك متر مربع واحد مسكوني در نيمه اول سال 77 در شهر تهران 7 هزار و 493 ريال بود كه اين ميزان بين 21 شهر بزرگ مورد بررسي كشور بالاترين ميزان بوده است. براساس گزارشي كه در فصلنامه اقتصاد مسكن منتشر شده است، پس از تهران به ترتيب شهرهاي قزوين، رشت، كرج و شيراز قرار دارند كه متوسط اجاره بهاي هر متر مربع مسكن در اين شهرها بين 4 هزار و 380 ريال تا 4 هزار و 98 ريال براي هر متر مربع بوده است. كمترين متوسط اجاره بهاي محاسبه شده در بين شهرهاي بررسي شده در نيمه اول سال 77 به شهر يزد مربوط مي شده كه 2 هزار و 383 ريال براي هر متر مربع بوده است. براساس گزارش منتشره در اين نشريه متوسط قيمت فروش يك متر مربع زمين در نيمه نخست سال 77 نسبت به مدت مشابه سال قبل در اغلب شهرها افزايش يافته است و بالاترين افزايش در مشهد /58 5با درصد و پس از آن رشت /32 5با درصدوگرگان /26 6با درصد بوده است. براساس اين گزارش متوسط قيمت فروش يك متر مربع زمين در نيمه نخست سال 77 در 21 شهر بزرگ كشور از يك ميليون و هزار 351 ريال در تهران تا 210 هزار ريال در كرمان محاسبه شده كه بالاترين ميانگين قيمت در اين مدت بعد از تهران متعلق به شهرهاي اصفهان با 770 هزار ريال شيراز با 556 هزار ريال كرج با 519 هزار ريال تبريز با 476 هزار ريال و قزوين با 466 هزار ريال براي هر متر مربع بوده است. اين گزارش حاكي است كه متوسط قيمت فروش يك متر مربع زيربناي واحدهاي مسكوني در نيمه نخست سال 77 در تهران يك ميليون و 523 هزار ريال بوده است كه در بين 21 شهر مورد بررسي بالاترين ميزان را داشته است. بعد از تهران به ترتيب شهرهاي اصفهان، قزوين، رشت، شيراز و كرج با قيمت هاي دادوستدشده بين 885 تا 801 هزار ريال براي هر متر مربع مسكن قرار دارند. پائين ترين متوسط قيمت براي يك متر مربع واحد مسكوني در اين مدت به شهر اروميه با 403 هزار ريال مربوط مي شود. براساس همين گزارش مقايسه قيمت ها در نيمه نخست سال 77 با نيمه دوم سال 76 نشان مي دهد كه شدت افزايش قيمت واحدهاي مسكوني كم شده و بالاترين افزايش در شهر گرگان و كرمان به ترتيب /41 5با /16 4و درصد رخ داده است. قيمت زمين و مسكن در تهران براساس گزارش منتشره در فصلنامه اقتصاد مسكن در نيمه نخست سال 77 متوسط اجاره بهاي يك متر مربع مسكن در شهر تهران به ترتيب از 7 هزار و 515 ريال در فصل بهار تا 7 هزار و 470 ريال در فصل تابستان متغير بوده است. ميانگين اجاره بهاي يك متر مربع آپارتمان مسكوني در تهران نيز در بهار و تابستان اين سال به ترتيب 7 هزار و ريال 644 و 7 هزار و 504 ريال و براي يك متر مربع واحد ويلائي به ترتيب 7 هزار و 94 تا 7 هزار و 329 ريال بوده است. نرخ رشد اجاره بهاي يك متر مربع واحد مسكوني در شهر تهران در بهار سال 77 نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد افزايش يافته، بررسي هاي يادشده نشان مي دهد كه متوسط قيمت فروش يك متر مربع ساختمان مسكوني در شهر تهران در فصل بهار سال 77 معادل يك هزار و 540 هزار ريال و در تابستان همين سال معادل يك هزار و 505 هزار ريال بوده است. بالاترين متوسط قيمت در اين مدت در منطقه يك شهرداري تهران و كمترين قيمت متوسط در منطقه 19 شهرداري تهران بوده است. بررسي آماري نشان مي دهد كه قيمت مسكن در فصل هاي بهار و تابستان سال 77 نسبت به مدت مشابه سال /2 7قبل درصد كاهش داشته است. قيمت واحدهاي مسكوني در تهران در تابستان نسبت به بهار سال 77 نيز/2 3درصد كاهش يافت و نسبت به مدت مشابه سال قبل اين كاهش /3 7معادل درصد بوده است. بررسي دادوستدهاي زمين در مناطق بيستگانه در نيمه نخست سال 77 همچنين نشان مي دهد كه در بهار سال 77 متوسط قيمت يك متر مربع زمين در شهر تهران يك ميليون و 376 هزار ريال بوده است كه اين رقم در تابستان همين سال به يك ميليون و 325 هزار ريال كاهش يافته است. در بهار 77 كمترين متوسط قيمت زمين به منطقه 19 با 784 هزار ريال و بالاترين متوسط قيمت به منطقه يك شهرداري تهران با 2 ميليون و 477 هزار ريال تعلق داشته است. نرخ رشد قيمت يك متر مربع زمين در بهار سال 77 نسبت به بهار سال 76 /7 8معادل درصد افزايش يافت.