Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780129-44388S5

Date of Document: 1999-04-18

ديدگاه نمايندگان موافق و مخالف طرح واگذاري همشهري سازمان فرهنگي هنري شهرداري به * مجيد انصاري: طرح واگذاري همشهري در واقع خلع سلاح كردن شوراي شهر تهران است * محمدرضا خباز: پيشنهاد واگذاري همشهري، مقابله با آراء مردم و خوانندگان اين روزنامه است * محمدرضا باهنر: اگر همشهري به سازمان فرهنگي هنري واگذار شود، مفيدتر خواهد بود گروه سياسي: بنا به دستور جلسه منتشره مجلس شوراي اسلامي امروز قرار است طرح واگذاري روزنامه همشهري به سازمان فرهنگي هنري شهرداري -كه به طور سنتي از بدو تاسيس همسو با تفكرات جناح راست حركت كرده - به بحث گذاشته شود و مورد راي گيري نمايندگان قرار گيرد. در شرايط سياسي حاضر و با توجه به درپيش بودن انتخابات مجلس ششم كه اواخر سال جاري برگزار خواهد شد تلاش هاي گسترده اي از سوي جناح راست مجلس صورت گرفته كه روزنامه همشهري به عنوان پرتيراژترين روزنامه ايران از مديريت شهرداري تهران خارج و به سازمان فرهنگي هنري واگذار شود. بنا به برآوردنهايي كه از خلال گفتگو و مصاحبه هاي متعدد با چهره هاي سياسي، اعضاي احزاب، نمايندگان مردم در مجلس و اقشار مختلف ملت به دست آمده، عموما طرح انتقال به عنوان زمينه اي براي حذف يكي از مهم ترين ابزارهاي اطلاع رساني طيف دوم خرداد و واگذاري آن به جناح مقابل خاتمي ارزيابي شده است. نمايندگان وابسته به نيروهاي خط امام، كارگزاران سازندگي، مستقل ها و بخشي از نمايندگان جناح راست با اظهارنظرهاي متعدد درخصوص اين طرح، واگذاري همشهري به سازمان فرهنگي هنري را ضربه اي به طيف مطبوعات آزاد، كارگزاران سازندگي و منافع غايي ملت دانسته و اظهار اميدواري كرده اند كه طرح فوق در مجلس با هوشياري و درايت نمايندگان ملت به تصويب نرسد. در ادامه نظريات چند تن از نمايندگان جناح هاي مختلف مجلس درباره اين طرح درج مي شود. مجيد انصاري رئيس مجمع حزبالله مجلس در اين مورد معتقد است: به نظر من واگذاري روزنامه همشهري به سازمان فرهنگي هنري از سوي مجلس به چند دليل كار شايسته اي نيست زيرا اين روزنامه وابسته به شهرداري تهران است و بودجه شهرداري ها و مسائل مربوط به آن نوعا در مجلس مورد بررسي قرار نمي گيرد، حال ورود مجلس به يك موضوع فرعي از هزاران مسئله شهرداري تهران توجيه منطقي اگر ندارد مجلس مايل است كه امور شهرداري تهران از جمله امور مالي و محاسباتي آن را تحت اشراف خود قرار دهد، بايد تمام بودجه چند ده ميلياردي شهرداري تهران از جمله واحدهاي تابعه آن مثل روزنامه همشهري را مورد رسيدگي قرار دهد. انصاري گفت: نكته دوم اين است كه در آستانه شروع فعاليت شوراي شهر تهران و ديگر شوراهاي اسلامي هستيم و تصميم گيري درخصوص بودجه و اموال سازمانهاي وابسته به شهرداريها قانونا از وظايف شوراهاي شهر است و اين اقدام مجلس استقبال خوشايندي از شوراي شهر تهران نيست و دخالت بي جا در كار اين شورا تلقي مي شود بخصوص براي مجلسي كه خود قانون شوراها را تصويب كرده و ناظر بر انتخابات آن نيز بوده است. مجيد انصاري اضافه كرد: اين گونه برخورد مجلس با شوراي شهر تداعي كننده برخورد سياسي و جناحي است و موجب تضعيف جايگاه مجلس خواهد شد. مهمتر از همه اينها شوراي شهر تهران به عنوان پايتخت كشور اسلامي نياز جدي به رسانه اي كارآمد براي انتقال پيام ها و برنامه ها و پيشنهادات خود به شهروندان تهراني دارد. گرچه روزنامه همشهري روزنامه كشوري است اما با توجه به نقش شهر تهران و اثرگذاري سياست هاي اين ابرشهر بر ديگر شهرهاي كشور و جمعيت بيش از شش ميليون نفر آن وجود اين روزنامه كارآمد و وزين را ضروري ساخته است. گرفتن روزنامه همشهري از شهرداري در واقع خلع سلاح كردن شوراي شهر در رساندن به موقع پيام ها و برنامه هاي موردنياز به مردم است. رئيس مجمع حزبالله گفت: اگر آقايان از خط مشي سياسي روزنامه همشهري به دليل عدم وابستگي جناحي اين روزنامه به خودشان درصدد جداكردن از شهرداري هستند بدانند كه نبايد اقدامي انجام دهند كه تنها عليه شوراي شهر منتخب مردم است ضمن آن كه روزنامه همشهري تنها عنوان روي جلد آن و نام آن نيست كه توانسته در مدتي كوتاه از بدو تاسيس به پرتيراژترين روزنامه كشور تبديل شود و به ركورد منحصربه فرد 460 هزار تيراژ در روز دست يابد بلكه اداره درست، تدبير صحيح و برخورداري از مجموعه نيروي انساني با فكر و كارآمدي بوده است كه توانسته در ميان جامعه مطبوعاتي كشور جاي خود را باز كند، جدا كردن اين روزنامه از شهرداري و سپردن آن به سازمان فرهنگي هنري به احتمال بسيار زياد جايگاه آن را تنزل داده و همچون برخي روزنامه هاي ديگر در تيراژي بسيار پائين تر از حد و كيفيتي نازل ارائه خواهد شد و مطمئنا با اين اقدام، روزنامه معتبر كشور را از جايگاه فعلي خود تنزل خواهند داد; همانگونه كه يكي از روزنامه هاي معتبر چندين دهه كشور را كه در زمان خود بالاترين تيراژ را داشت امروز به روزنامه دست چندم با تيراژي بسيار پائين تر از گذشته تنزل داده اند. مجيد انصاري گفت: اگر سازمان فرهنگي هنري درصدد ارائه اطلاعات موردنظر به مردم شهر تهران است چرا خود اقدام به راه اندازي روزنامه نكرده و؟ نمي كند گرفتن روزنامه همشهري آن هم در اين مقطع زماني نوعي فرصت طلبي تلقي مي شود كه مناسب شان يك سازمان فرهنگي كه درصدد هدايت افكار عمومي و بهبود فرهنگ ديني و اجتماعي مردم است نمي باشد، لذا من تصور مي كنم تصميم بهتر آن است كه سازمان فرهنگي هنري درصورتي كه احساس نياز مي كند خود اقدام به ايجاد رسانه اي جديد و مستقل كند و روزنامه همشهري را به عنوان جزئي از مجموعه واحدها و دارايي هاي شهرداري تهران كه متعلق به كل شهروندان است دراختيار شهرداري و شوراي شهرمنتخب مردم باقي بگذارند. محمدرضا خباز نماينده كاشمر و بردسكن نيز در اين مورد چنين مي گويد: چندي پيش تعدادي از نمايندگان مجلس طرحي در رابطه با تامين اعتبار سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران تقديم مجلس كردند كه كليات آن تصويب شد ولي با كمال تاسف برخي از نمايندگان در قالب اين طرح دنبال مسئله مهمتري كه خارج كردن يك روزنامه معتدل از مسير خود و سپس شهر كتاب است هستند. خباز طرح مزبور را خلاف شرع دانست و گفت: ما حق نداريم حقوق شخصي افراد را با وضع قوانين در مجلس به خطر اندازيم. درست است كه سرمايه اوليه همشهري از شهرداري بوده است ولي براساس اظهارات مسئولين روزنامه وامي كه براي راه اندازي اين روزنامه از شهرداري گرفته اصل شده، وسود سرمايه پس داده شده است و شهرداري تهران اكنون دراين موءسسه سرمايه اي ندارد. وي افزود: شهر كتاب نيز شخصيت حقوقي دارد و سه نفر از شخصيت هاي كشوري اين مجموعه فرهنگي را به وجود آورده اند. ولي دوستان ما در مجلس به اين فكر افتاده اند كه اين دو ارگان فرهنگي را كه روي پاي خود ايستاده اند و داراي خدمات ارزشمندي هستند از خدمت دهي باز اين دارند حركت به نفع فرهنگ جامعه ما نيست و نوعي نگراني شديد بين خوانندگان اين روزنامه بوجود آمده است. خباز شان مجلس را مهمتر از آن دانست كه در يك دستگاه رده چهارم و پنجم مستقيما دخالت كند و سرنوشت آن را در جلسه اي كه كار آن كلان نگري و اتخاذ تصميمات كلي است تعيين كنند. وي اضافه كرد: با انتخاب شوراي شهر با راي مستقيم مردم، به هيچ وجه به مصلحت نيست كه ما پيشاپيش تصميمي براي نمايندگان مردم كه وظيفه آنها نظارت بر امور فرهنگي شهر نيز هست بگيريم. خباز پيشنهاد واگذاري همشهري به سازمان فرهنگي هنري را نوعي مصاف با آراء مردم بويژه برخورد با راي مردم تهران و خوانندگان اين روزنامه دانست و گفت: اميدوارم همكاران در جلسه علني مجلس وضعيت مهم و حياتي و نياز فرهنگي كشور را درك كنند و نگذارند اين رسانه مهم به خطر افتد. وي افزود: قانون براي شوراي شهر 29 وظيفه از جمله نظارت بر امور فرهنگي شهر را پيش بيني كرده است، چهره هاي انتخاب شده براي شوراي شهر تهران نيز علاوه بر ويژگيهاي سياسي، اجتماعي عموما چهره هاي برجسته فرهنگي هستند. اگر آنان را از اين ابزار فرهنگي مهم محروم كنيم، يقينا به فرهنگ كشور خدمت نكرده ايم. از سوي ديگر حميدرضا ترقي نماينده مشهد و عضو كميسيون اداري و استخدامي مجلس و از اعضاي جمعيت موءتلفه اسلامي در مورد پيشنهاد واگذاري روزنامه همشهري به سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران مي گويد: با توجه به اين كه قانون ممنوعيت انتشار روزنامه توسط شهرداريها چند سال پيش به تصويب رسيد، شرايط فعلي روزنامه همشهري غيرقانوني است. براي تحقق و اجراي قانون، پيشنهاد فعلي مطرح شده تا در كنار حل مسئله بودجه و اعتبار مالي سازمان، روزنامه همشهري نيز واگذار گردد. همچنين محمدرضا باهنر عضو هيات رئيسه مجلس و از سران جناح راست مجلس نيز درخصوص طرح انتقال همشهري به سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران گفت: مجلس موظف است روي هر مقوله اي كه به مصلحت نظام و جامعه باشد اظهارنظر كند از همين رو برخي نمايندگان مجلس به جمعبندي روي مسائل فرهنگي وابسته به شهرداري تهران به اين نتيجه رسيدند كه اگر اداره همشهري به سازمان فرهنگي واگذار شود، مفيدتر خواهد بود. وي با تاكيد بر اين نكته كه مجلس حق ندارد برخلاف قانون اساسي قانوني تصويب كند در پاسخ به اين پرسش كه چطور برخي نمايندگان بعد از گذشت هفت سال از عمر روزنامه همشهري، تازه به اين فكر افتاده اند كه اداره اين روزنامه توسط سازمان فرهنگي به نفع شرايط فرهنگي جامعه ؟ است پاسخ روشني نداد و صرفا به اين نظر اكتفا كرد كه: تاحال ضرورت اين مسئله حس نشده بود اما اكنون شرايط زماني براي طرح اين موضوع مناسب تشخيص داده شده است. وي در ادامه بدون توضيح درخصوص چگونگي تناسب زماني و شرايط براي طرح موضوع همشهري در مجلس در مورد پيش بيني وضعيت راي نمايندگان به طرح واگذاري همشهري اظهار اميدواري كرد: ان شاءالله اين طرح در مجلس راي خواهد آورد. تعدادي از چهره هاي شاخص جناح راست حاضر به گفت و گو نشدند.