Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780126-44360S3

Date of Document: 1999-04-15

روي پيشخوان كتابفروشي ها خلاقيت (شناخت ويژگي هاي كودكان و برخورد مناسب با آنها ) نويسندگان: گريوز، گارگيلو، /اسلادر برگردان مهدي قراچه /داغي ناشر: پيك /بهار چاپ 3000 /اول 1377 /نسخه 54 صفحه 300 تومان دنياي جديد، پيچيده و گاه هراس انگيز است. در دنياي امروز نمي توان نسبت به چند و چون تربيت و پرورش فرزندان بي تفاوت ماند. در روزگاري كه رقابت در همه عرصه ها حرف آخر را مي زند، بايد فرزندان ما بتوانند به بهترين شكل از توانايي ها و خلاقيت هاي خود بهره ببرند. آنها كه نگران آينده فرزند خويش و نيز اميدوار به فردايي سرشار از پيروزي و پويايي براي او هستند، به درستي نمي دانند كه كودكشان داراي چه ويژگي هايي است و راههاي شناخت اين ويژگي ها را نيز نمي شناسند. از اين روي، در لحظه لحظه رشد و نمو كودك با نگاهي سرشار از اضطراب و اميد به دنبال راهي براي پاسخ به پرسش هايشان هستند. از جمله سئوال هاي اساسي خانواده درك و شناخت ميزان خلاقيت فرزندان و نيز راههاي احتمالي تقويت آن است. مجموعه شناخت ويژگي هاي كودكان و برخورد مناسب با آنها تلاشي است جهت پاسخ به اين پرسش ها. نويسنده دراين مجموعه كوشيده است داده هاي علمي را در قالب مفاهيم ساده بيان كرده، ضمن ارائه راه كارهاي علمي تقويت خلاقيت در كودكان، خانواده ها را از استفاده از شيوه هاي غلط كه عامل ويراني خلاقيت در كودكان است برحذر دارد. كتاب حاضر كه بخش نخست از مجموعه ياد شده است در 6 بخش تنظيم شده است. تا سرزمين سنبله ها (مجموعه شعر ) علي /پارياب ناشر: /عباسي چاپ 3000 /اول 1377 /نسخه 160 /صفحه 500 تومان كتاب مجموعه اي از اشعار نيمايي، ترانه و تغزل شاعر است كه در حال و هوايي عاشقانه سروده شده اند. برخي قطعات نشان از استحكام اشعار او دارد. روزنه اي به تاريخ ايران در سده هاي گذشته گردآورنده: شكوه عظمي /قريب مترجم: دكتر ژان /قريب ناشر: شركت سهامي /انتشار چاپ اول 352 /اسفند 1377 صفحه وزيري كالينگور /زركوب 2000 تومان. كتاب حاضر را در واقع بايد چكيده اكثر سفرنامه هاي غربيان به ايران به حساب آورد كه موءلف در تلاشي در خور اعتنا و تقدير و با تبويب و فصل بندي موضوعات، خاطرات و نظريات سياحان غربي در هر زمينه را در فصل و بخشي خاص گردآورده است، بر همين بنياد خواننده هنگامي كه بخواهد درباره وضعيت آب و هوايي و يا چگونگي خلقيات ايرانيان در سده هاي گذشته و نيز چگونگي تطور وتغيير آنها اطلاعات جامع و متنوعي به كف آورد، خواندن اين كتاب مي تواند كمك شايان توجهي به وي بنمايد. روزنه اي به تاريخ ايران در اصل به زبان فرانسه نوشته و پايان نامه دوره دكتراي موءلف مي باشد و در آن موءلف سعي كرده با استناد به نوشته هاي سياحان غربي ايران را، از سده 13 تا قرن 18 ميلادي و از زبان همان سياحان توصيف كند. كتاب در دو بخش تدوين شده است، در بخش نخست كه حجم اصلي كتاب را به خود اختصاص داده است خواننده با 44 موضوع كه سياحان درباره ايران آن زمان سخن و نوشته آورده اند، آشنا مي گردد; موضوعاتي چون موقعيت جغرافيايي، ماهيگيري، ثروتهاي زيرزميني، صنايع دستي، سلطنت، تجارت، اديان و رسوم ايران، آداب و رسوم اعياد مذهبي و غير مذهبي، مساجد، پناهندگي، تغذيه و... در بخش دوم چكيده اي از زندگي و آثار 18 سياح غربي كه درباره ايران كتاب به چاپ رسانده اند آورده شده است. جاي پاي زن در تاريخ معاصر ايران نويسنده: محمود /طلوعي ناشر: نشر /علم چاپ اول، اسفند / 1377 554 صفحه وزيري كالينگور /باروكش 2750 تومان. كتاب جاي پاي زن در... با نام فرعي از طاووس تا فرح در واقع ادامه كتاب ديگر نويسنده با نام زن برسرير قدرت است كه در آن نقش زناني را كه در طول تاريخ به قدرت رسيده و در تعيين سرنوشت كشور خود و جهان آثار مثبت و منفي برجاي گذاشته اند، تشريح كرده بود و در اين اثر نقش زنان ايراني را به طور خاص، در تاريخ كشور مورد بحث و بررسي قرار داده است. خاكستري / ترد مجموعه اشعار بيژن /عراقي انتشارات /بهجت چاپ اول /2000 1377 /نسخه 5000 ريال بيژن عراقي متولد سال 1337 در اين كتاب مجموعه اي از اشعار خود را منتشر كرده اين است اشعار در سبك نو و اغلب داراي وزن دروني (از منظر عروضي قديم و نيمايي بي وزن ) هستند. چند شعر نخست اين مجموعه در حال و هواي زلزله رودبار است و ساير آنها عاشقانه. در وانفساي اوضاع نشر، بايد جسارت شاعر و ناشر را به فال نيك گرفت.