Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780124-44331S1

Date of Document: 1999-04-13

مشكلات حرفه اي نشريات مستقل مسايل ومشكلات نشريات مستقل اجتماعي -فرهنگي ؟ چيست (بخش پاياني ) نشر يات مستقل علاوه بر مواردي كه در قسمت قبل اين مقا له آمده است داراي يك سري مشكلات حرفه اي نيز هستند كه در اينجا به چند مورد از آنها اشاره مي شود. - 1 فقر و ضعف نيروهاي آموزش ديده مطبوعات كشور عموما و نشريات مستقل اجتماعي، فرهنگي، سياسي خصوصا از فقدان نيروهاي آموزش ديده كافي و مجرب رنج مي برند. بدين معني كه در سالهاي اخير متخصصان ارتباطات جمعي، روزنامه نگاران، گزارشگران وكارشناسان وسايل ارتباطي به اندازه كافي و در مورد نياز نشريات كشور در جامعه آموزش نديده اند و بسياري از نشريات از افراد غيرمتخصص استفاده مي كنند. حتي به نظر بعضي از كارشناسان آموزشهايي كه در مراكز آموزشي دانشگاه براي مطبوعات تدارك ديده شده است به اندازه كافي كاربردي نيست و فارغ التحصيلان اين رشته ها بعد از اتمام تحصيلات دانشگاهي آمادگي كافي براي كارهاي مطبوعاتي ندارند. اين وضعيت بيمارگونه البته در نشريات مستقل اجتماعي، فرهنگي، سياسي كه در مضيقه هاي مختلف اقتصادي قرار دارندبيش از ساير نشريات است. اين نشريات بدليل نداشتن منابع مالي كافي كمتر مي توانند از نيروهاي مجرب و آموزش ديده كارآمد استفاده كنند. - 2 بي اعتمادي بين نويسندگان و نشريات بي اعتمادي بين نويسندگان و نشريات مستقل اجتماعي، فرهنگي سياسي از دو طريق روي مي دهد. الف ) ندادن حق تاليف يكي از مواردي است كه در اينگونه نشريات سببساز بي اعتمادي بين نويسندگان و نشريات مذكور مي شود. در حالي كه تمامي نشريات دولتي و شبه دولتي به نويسندگان حق تاليف مي پردازند، اكثريت قريب به اتفاق نشريات مستقل بدليل مشكلات مالي قادر به پرداخت حق تاليف به نويسندگان خود نمي باشند و در نتيجه اينگونه نشريات در رقابت با نشريات دولتي ميدان چنداني براي رقابت ندارند. ب ) سانسور بعضي مطالب نويسندگان توسط اين گونه نشريات از ديگر مواردي است كه سبب بي اعتمادي بين نويسندگان و نشريات مستقل مي گردد. در حالي كه بيشتر نويسندگان نشريات دولتي و شبه دولتي مطابق ميل آن نشريات مي نويسند. - 3 مسائل مالكيتي و مديريتي نشريات نشريات مستقل اجتماعي، فرهنگي، سياسي علاوه بر مشكلات فوق عموما از نظر مالكيتي و مديريتي داراي مشكلات اساسي هستند. از نظر مالكيتي نشريات مستقل اجتماعي، فرهنگي، سياسي از عمدتا الگوي مالكيت فردي تبعيت كرده وكمتر به شكل موءسسه يا نهادهاي مطبوعاتي متشكل اداره مي شوند. به همين جهت با كمترين مشكلي كه براي صاحب امتياز و يا مدير مسئول نشريه پيدا مي شود كليت نشريه به آساني از هم از مي پاشد نظر مديريتي هم نشريات مستقل اجتماعي، فرهنگي، سياسي از اين مشكلات رنج مي برند. مسائل ومشكلات عديده اقتصادي اجتماعي، سياسي وحرفه اي سبب شده كه مديران اينگونه نشريات عمدتا وقت خود را صرف كارهاي اجرايي و اداري كرده و كمتر به مسائل حرفه اي نشريه بيانديشند. پيشنهادها مطالب و مواردي را كه تحت عنوان مسائل و مشكلات نشريات مستقل اجتماعي، فرهنگي، سياسي برشمرديم مي توان طولاني تر كرد و حتي بسياري از مسائل حاشيه اي و جانبي را نيز بر آن افزود ولي براي جلوگيري از اطاله كلام به همين مختصر بسنده كرده و به ارائه پيشنهادهايي براي رفع و يا دستكم كاستن اين مشكلات مي پردازيم. مطالبي كه در اينجا آمده است بيشتر براي طرح مساله و گشودن باب بحث و گفتگو در اين زمينه است تا شايد با تحقيقاتي كه در اين خصوص صورت خواهد گرفت مسائل ومشكلات نشريات مستقل بطور اصولي مورد بررسي قرار گيرد و مشكلات آنهامرتفع گردد. - 1 دولت بايستي چتر سيستم حمايتي خود را بر روي تمامي نشريات بگستراند. اين كمكها مي تواند براي عادلانه و همگاني شدن، بعنوان طرح به مجلس ارائه شود تا با تصويب آن بطور يكسان براي همه نشريات اجرا گردد و از سليقه اي بودن خارج شود. - 2 دولت براي كمك به مطبوعات بهتر است كه بصورت غير مستقيم عمل كند. مثلا ماليات را برداشته يا كم كند، هزينه هاي پست تلفن و برق را %تا 50 براي تمام نشريات تخفيف دهد و... -همچنانكه 3 دولت اينترنت را در اختيار استادان دانشگاه قرار داده است، براي نشريات نيز اين تسهيلات را فراهم سازد تا آنها براي اعتلاي خود بكوشند. - 4 براي راه اندازي نشريات مستقل وام هاي طولاني مدت با بهره كم در اختيار آنان قرار دهد. - 5 دولت به تقويت و تشويق كتابخانه ها بپردازد تا نشريات را مشترك شده و بخرند. - 6 دولت كتابخانه هاي عمومي را گسترش داده و براي توسعه فرهنگي و رفع فقر فرهنگي جامعه، خصوصا براي شهرستانها نشريات را مثلا تا 1000 نسخه خريداري كرده و در اختيار آنها قرار بدهد. با اين كار دولت هم به مطبوعات كمك مي كند و هم مردم استانها و شهرستانهاي دورافتاده و محروم با سهولت بيشتري به نشريات دسترسي مي يابند. - 7 گردش اطلاعات بايستي روان شده و از حالت سنتي و رابطه اي خارج شود. - 8 دولت بايستي سهم خود را از تصدي و عامليت نشريات بكاهد و هزينه هايي را كه صرف انتشار نشريات دولتي مي كند در اختيار نشريات مستقل قرار همچنين دهد دولت به جاي رقيب قدرتمند مطبوعات بايستي حامي قانونمند مطبوعات گردد. دولت همچنين مي تواند به جاي تقبل هزينه هاي هنگفت براي انتشار مطبوعات دولتي اين اعتبارات را صرف كتابخانه ها خصوصا كتابخانه هاي عمومي بكند. - 9 دولت آگهي هاي خود شركتها و سازمانهاي تابعه را با ضابطه و قانونمند به نشريات بدهد. - 10 مجلس بايستي اعتبارات بخش فرهنگي را افزايش دهد و همچنين تدابيري را براي كاستن متوليان مطبوعات كشور اتخاذ كند تا مطبوعات در كشور تنها يك متولي داشته باشند. - 11 بايسته است كه تحقيقاتي روي سيستم توزيع نشريات مستقل اجتماعي، فرهنگي، سياسي به عمل آيد تا مشكلات توزيع نشريات مستقل بطور علمي و اصولي رفع گردد. - 12 دولت سياست جشنواره ها را ادامه بدهد. جشنواره ها عامل بسيار مهمي براي معرفي و رواج نشريات محسوب مي شوند. - 13 دولت به طور جدي و قانونمند ازحقوق مطبوعات و مطبوعاتيان دفاع كرده و با هرگونه فشار، تهديد و حمله به نشريات رسما به مقابله برخيزد. - 14 براي كمك به استقلال نشريات مستقل دولت بايستي در سياست گذاريهاي خود راجع به اين گونه نشريات از خود اين نشريات كمك بگيرد. شعبانعلي بهرامپور