Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780118-44290S6

Date of Document: 1999-04-07

فروردين 25 ماه آغاز دور برگشت هندبال قهرماني بانوان ايران گروه ورزشي: دور برگشت از سومين دوره مسابقه هاي هندبال قهرماني بانوان ايران از روز 25 فروردين ماه جاري همزمان در 3 استان گلستان زنجان و آذربايجان شرقي آغازمي شود. در اين دوره از مسابقه ها تيم هاي شركت كننده در 3 گروه رقابت هاي خود را به شرح زير برگزار مي كنند. گروه اول: مقاومت كرمان، تربيت بدني كرمانشاه، هماي تهران و تربيت بدني گلستان محل برگزاري استان گلستان. فروردين: تربيت بدني 25 گلستان با مقاومت كرمان و هما با تربيت بدني كرمانشاه. فروردين: هما 26 با مقاومت كرمان و تربيت بدني كرمانشاه با تربيت بدني گلستان. فروردين: تربيت بدني 27 كرمانشاه با مقاومت كرمان و تربيت بدني گلستان با هما. گروه دوم: تربيت بدني فارس، فولاد مباركه اصفهان، اداره كل تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي و تبريز محل برگزاري تبريز. فروردين: دانشگاه 25 آزاد با فارس و فولاد مباركه با تبريز فروردين: فولاد 26 مباركه با فارس و تبريز با دانشگاه آزاد فروردين: تبريز 27 با فارس و دانشگاه آزاد با فولاد مباركه گروه سوم: تربيت بدني خراسان، تربيت بدني زنجان، تربيت بدني گيلان و برق كرمان محل برگزاري زنجان. فروردين: برق 25 كرمان با خراسان و گيلان با زنجان فروردين: گيلان 26 با خراسان و زنجان با برق كرمان فروردين: زنجان 27 با خراسان و برق كرمان با گيلان