Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780117-44267S7

Date of Document: 1999-04-06

موسي زاده از اردبيل: آفرين بر ملتي كه با انتخاب آگاهانه دوم خرداد تمامي محاسبات دشمنان داخلي و خارجي را به هم زد و آفرين به فرزند برومند ايران و سردار آزادي جناب آقاي خاتمي كه با روش پيامبرگونه اش به زيبايي توانست چهره واقعي يك ايراني را در اذهان مردم دنيا و اخيرا در اروپا ترسيم كند. ملت ايران به خود مي بالد كه چنين فرزندان با غيرت، آزاده و باشهامتي را تربيت نموده است. خاتمي عزيز گامهايت را استوارتر بردار كه ما ايستاده ايم رئيس جمهور محترم بدان كه ايراني آگاه است و وقتي به كسي ارادت ورزيد تا آخر با او خواهد ماند و با يك دنيا مهر و عطوفت حمايتش خواهد كرد و در آخر مي گويم اي پدر آزادي دوستت داريم. م - خرسند گهر از تهران: امروز مردم به درجه اي از آگاهي رسيده اند كه نه با يك غوره - دلسوزي براي معيشت آنان از جانب جناح راست - سردي شان مي كند و نه با يك مويز - اعلان نگراني همين جناح براي سرنوشت اسلام و مسلمين - گرمي شان و جاي بسي تاسف است كه ملت ما قرن ها مصيبت انحصارطلبي اقليتها را بر پيشاني خود داشته و دارد. اميدواريم روزي برسد كه بتوانيم بجاي زور و تعصبها با قلم و بيان گفتگو نمائيم و دنياي پيرامون را و ملل مختلف را زيباتر بنگريم و دست دوستي به آنها بدهيم، ان شاءالله. ح - ه - از گرمي: آنهايي كه ماجراي قتلها را تمام شده مي دانند و فكر مي كنند با كارهايي چون دستگيري آقاي كديور مي توانند اذهان مردم را منحرف كنند بگويم كه مردم ما اين جريان را از ياد نبرده و خواستار جدي محاكمه عاملين اين جنايات ددمنشانه هستند. پيامهاي كتبي خود را براي درج در اين ستون حد اكثر در ده سطر به /19395 5446صندوق پستي يا نما بر (فاكس ) ارسال 2058811 كنيد.