Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780117-44266S2

Date of Document: 1999-04-06

معرفي كتاب * اگر قره قاج نبود * مجموعه قصه * محمد بهمن بيگي * انتشارات باغ آينه در قصه هاي محمد بهمن بيگي تجربه، شخص برتمهيدات ذهني مي چربد. او روزگاري دراز در كسوت آموزگار عشاير انجام وظيفه كرده است. بهمن بيگي برپايه چنين تجربه هايي است كه قره قاج را نوشته و بسيار نكات تاريخي و فرهنگي و فولكلوريك را از زندگي شباني تركمن هاي ايران در آن آورده است. در قصه هاي بهمن بيگي، كه ساختاري رمان - خاطره گونه دارند، سرشت و درونمايه بر ساختار و فرم مي چربد. به گونه اي كه او كم تر فرماليست و بيشتر مضمون گرا است. نويسنده در اين مجموعه هفده قصه اي مي نويسد: ايراد مي گيرند كه چرا فقط از عشاير حرف مي زني... گناهي ندارم. در عشاير به دنيا آمده ام عمرم، عشقم، كارم همه در عشاير گذشته است. آخرين سال هاي زندگي را نيز با عشايري ها مي گذرانم. توشه و اندوخته ديگري ندارم. نمي توانم زمان ها و مكان ها را در هم بريزم و از امريكاي لاتين سر در بياورم. نمي توانم با ايما و اشاره به دامن ادبيات نو بياويزم. انبوه تجربه ها دور و برم ريخته است. نمي توانم به خيال بافي بپردازم و ناچار بار ديگر اوقات عزيز خواننده را با مطلبي درباره عشاير تلف مي كنم. و همه ارزش قصه هاي بهمن بيگي نيز در همين است. دراين كه آموزگاري برخاسته از ميان عشاير و خو كرده با آداب و سنن شگفت اين قوم، برايمان چيزهايي بگويد كه كم تر شنيده ايم و هرگز تجربه نكرده ايم. بهمن بيگي بايد آن شيوه هاي مردم گريز مدرنيستي را كه خود از آن تبري جسته هم چنان رها كند و با زباني مردمي و همه پسند برايمان تا ابد قصه هاي عشاير تعريف كند. مگر نه اين كه هنر در اوج خود به سادگي؟ مي رسد