Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771222-44178S6

Date of Document: 1999-03-13

خاتمي: سياست كلي ما استفاده حفظ از امكانات موجود دنيا با اصول استقلال و آزادي است در مصاحبه با روزنامه ايتاليايي لارپو بليكا گروه سياسي: روزنامه ايتاليايي لارپوبليكا درمصاحبه اي با رئيس جمهوري اسلامي ايران نقطه نظرات آقاي سيد محمد خاتمي را در زمينه هايي چون دورنماي روابط ايران و اتحاديه تنش اروپا، زدايي و صلح، گفت و گوي تمدنهاو... جوياشد. اين گفت و گوكه روز پنجشنبه و در آخرين روز از سفر رسمي رئيس جمهوري اسلامي ايران به ايتاليا در اين نشريه منتشر شده است، درپي مي آيد. رئيس جمهوري ايران در مورد سفر به دورنماي ايتاليا، روابط ايران غرب باايتاليا، و نيز اتحاديه اروپا گفت: دولت ايران سياست اصلي خودش را درروابط خارجي براساس تنش زدايي استوار كرده و ما براين اساس روابط خودمان را با كشورهاي ديگر تنظيم كرديم. رئيس جمهوري تاكيد كرد: برخي از كشورهاي اروپايي از جمله ايتاليابراي ما داراي اهميت بيشتري است. رنسانس كه مبدا تمدن جديد است آغازش در ايتاليا است، فرهنگ و تمدن رومي و ايتاليايي سابقه بسيار درازي دارد و بسياري از تمدنها از جمله تمدن جديد غرب بشدت مرهون و مديون تمدن و ساختار سياسي و اجتماعي روم است. ايران هم يكي از محدود و معدود ملت هاي تمدن ساز تاريخ است. در واقع رابطه ايران و ايتاليا يا روم يك رابطه تاريخي و عميق و در واقع رابطه دو تمدن با يكديگر هست. آقاي خاتمي ادامه داد: اروپا و اتحاديه اروپا هم در موقعيت فعلي خواستار هويت جديد و حضور مقتدرانه ديگري در عرصه بين المللي است. ما هم اين حضور را نه تنها براي اروپا بلكه براي دنيا مفيد مي دانيم. البته زمان ما ايجاب مي كند كه ديدگاههاي سنتي عوض بشود و ديد جديدي به جهان و انسان داشته باشيم. جمهوري اسلامي ايران موقعيت بسيار ممتازي در جهان و درمنطقه دارد. صاحب خليج فارس و تنگه هرمز شاهرگ حياتي به نحوي از جهات در اختيار جمهوري اسلامي ايران است. انرژي كه خون حيات صنعتي جديد است گاز، نفت عمدتا در اين منطقه است موقعيت استراتژيكي و جغرافيايي جمهوري اسلامي هم طوري است كه او را واسطه بين بسياري از كشورهايي كه در حال توسعه هستند با دنياي غرب و دنياي آزاد كرده است. رئيس جمهوري گفت: سياست كلي ما استفاده از امكانات موجود دنيا ازجمله غرب با حفظ اصول استقلال و آزادي خودمان است و براي پيشرفت براي مان، استفاده منصفانه از دانش، تكنولوژي و امكاناتي كه در همه دنيا ازجمله در غرب وجود دارد استقبال مي كنيم بنابراين اين رابطه به نفع هردوطرف و ان شاءالله به نفع منطقه و جهان خواهد بود. رئيس جمهوري درمورد تنش زدايي و صلح به عنوان دو محور اصلي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: همواره هم تجاوز عراق به ايران و به كشورهاي منطقه را محكوم كرديم. عراق بايد به قراردادهاي سازمان ملل و شوراي امنيت كاملا عمل بكند. اما حل مشكلات بايد از طريق سازمان ملل ونيز از طريق همكاري كشورهاي منطقه باشد، و هرگونه دخالت خارجي دراين منطقه، بحران را زيادتر خواهد كرد. وي تاكيد كرد: ما حمله هاي متعدد آمريكا و انگليس به عراق را محكوم كرديم و مي كنيم و برتماميت ارضي عراق تاكيد مي كنيم و اصلا حضور نيروهاي نظامي بيگانه در منطقه خليج فارس را منشا تشنج و بحران مي دانيم. خبرنگار ايتاليايي در موردايده جهان تك قطبي و طرح گفت و گوي تمدنهاپرسيد كه رئيس جمهوري پاسخ داد: يك سوءتفاهمي در زمينه گفت و گوي تمدنها رخ داده كه بايد اصلاح بشود، گفت و گوي بين تمدنها بايد بين متفكران و انديشمندان دو تمدن باشد و متاسفانه سياست مداران هميشه متفكران قوم نيستند. سياست مداران بايد جايي را كه براي انديشمندان گشاد تنگ كردند، بكنند، بگذارند ملت ها با ملت ها و انديشمندان ملت ها باانديشمندان ملت هاي ديگر گفت و گو بكنند آن وقت است كه ما زودتر به تفاهم و نقاط مشترك مي رسيم. آقاي خاتمي اظهار داشت: ما خواستار گفت و گو هستيم و من گفت و گوي خود را باملت آمريكا و نيز تبادلات فرهنگي و ورزشي مختلفي كه وجود داشته منشا آثار خيلي خوبي مي دانم. اما در روابط مان به هيچ وجه تسليم زور نخواهيم شد. رئيس جمهوري تاكيد كرد: ملت ما قرباني سياست هاي غلط آمريكا درايران و خاورميانه بوده است. آنچه كه آنها صحبت مي كنند اين است كه يك ملت مظلوم و ستمديده را به عنوان متهم به پاي ميز محاكمه بكشانند، نه گفت و گوي براساس تساوي و احترام متقابل، در حاليكه در روابط نيم قرن گذشته ايران و آمريكا، متهم اصلي آمريكاست و ستم اصلي از سوي آمريكا به ما شده است وبايد اين ذهنيت عوض و جبران شود. هنوز آمريكا براي خودخواهيهاي خودش نه تنها حاضر است كه ايران را تحت فشار قرار بدهد بلكه منافع اروپا را هم قرباني خواسته هاي مقطعي خودش كرده است. وي اضافه كرد: با اينكه به نظر همه كارشناسان، ارزان ترين، اقتصادي ترين و سالم ترين راه عبور انرژي آسياي ميانه به اروپا از طريق ايران است آمريكا به زيان اروپا، به زيان تركيه و به زيان كشورهاي آسياي ميانه وبه زيان ايران همچنان پافشاري مي كند كه اين خط لوله از ايران عبور نكند. خاتمي ادامه داد: آمريكا بايد يك تجديدنظر اساسي در بينش و سياست هاي خودش بكند تا بتواند با دنياي آزاد و دنياي استقلال طلب، يك رابطه ديگري را برقرار بكند. آقاي خاتمي در پاسخ به سئوال خبرنگارلارپوبليكا در مورد مسايل داخلي كشور و نيز سلمان رشدي گفت: سياست هاي كلي نظام را رهبري تعيين مي كنند و بنابراين رهبري، نظام، دولت و مردم در همان چارچوب سياست ها حركت مي كنند و در هيچ زمينه اختلافي نيست. رئيس جمهوري ادامه داد: بسيار متاسفم كه دراين موقعيت، در كشورهاي اروپايي يك انساني كه به مقدسات و احساسات بيش از يك ميليارد مسلمان اهانت كرده است آن جور مورد تشويق قرار مي گيرد و آن خاطره جنگ تمدنها راهمواره زنده نگاه مي دارد. آقاي خاتمي تاكيد كرد: حضرت امام ( ره ) به عنوان رهبر بزرگ مذهبي، فتوايشان را صادر كردند. همه كشورهاي اسلامي ازجمله سازمان كنفرانس اسلامي هم تاييدكرد، اما جمهوري اسلامي ايران هم به صراحت اعلام كرد كه اقدامي از طرف دولت دراين زمينه صورت نمي گيرد.