Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771218-44143S1

Date of Document: 1999-03-09

به مناسبت روز درختكاري پاسداري از نگين سبز جنگلها حفاظت از عناصر اصلي حيات در حالي كه فرسايش خاك در ساير نقاط كشور 15 تن در هكتار است اين ميزان در مناطق جنگلي مازندران كمتر از 2 تن است در يك تعريف ساده مي توان گفت: منابع طبيعي همه آن چيزي است كه خداوند براي حيات بشر در زمين آفريده است كه به دو دسته منابع طبيعي تجديد ناپذير مانند معادن نفت، گاز، ذغال سنگ و انواع سنگهاي معدني ومنابع طبيعي تجديد شونده تقسيم نمود كه منابع طبيعي تجديد شونده خود به دو دسته اصلي از جمله منابع طبيعي تجديد شونده با دوره مديريت كوتاه مدت شامل كشاورزي، باغباني، دامپروري ومنابع طبيعي تجديد شونده با دوره مديريت بلند مدت مانند جنگلها ومراتع، آب وخاك، محيط زيست و شيلات تقسيم مي شود. ترديدي نيست كه حفاظت از منابع طبيعي ازجمله جنگلهاي هر كشوري در كمك به حفظ محيط زيست تاثير بسياري دارد به طوري كه آب، خاك، هوا، دامپروري، باغباني و كشاورزي رابطه مستقيم باجنگل ومرتع دارند و بنابراين، يكي از مباحثي كه بايد در حفظ منابع طبيعي مورد توجه ويژه قرار گيرد، حفاظت ازجنگلها ومراتع كشور است. مهندس عليرضا عليزاده كارشناس جنگل ومرتع در اين مورد با اشاره به اصل 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه جنگلها و مراتع و اراضي جنگلي را جزو انفال و ثروت هاي عمومي محسوب كرده است، مي گويد: سازمان جنگلها و مراتع كشور مسئوليت حفظ، احياء، توسعه و بهره برداري از جنگلها و مراتع را به عهده دارد و از سوي ديگر با توجه به اهميت جنگلها و مراتع كه خود ضامن حيات آيندگان است، اين امر مهم ضروري مي نمايد كه نه تنها در حفظ، بلكه در احيا و توسعه آن نيز تلاش بي وقفه اي از سوي مردم و مسئولان انجام گيرد. وي معتقد است: دركشور ما نسبت سهم سرانه جنگل به كل جمعيت كشور با توجه به استانداردهاي جهاني بسيار محدود وناچيز است و سه عنصر اصلي حيات يعني تشكيل هوا، آب وخاك به طور مستقيم به جنگل و مرتع بستگي داردزيرا بيش از 60 درصد اكسيژن هوا از طريق جنگلها تامين مي شودو به شكلي مي توان گفت جنگلها و مراتع مهمترين كارگاه توليد اكسيژن در سطح كره زمين هستند. پس با توجه به پائين بودن وسعت جنگلهاي ايران نسبت به جمعيت و رشد روزافزون آن، بايد براساس پيش بيني هاي انجام شده، طي سالهاي آينده با يك نگرش جدي ومنطقي به حفظ، احيا و توسعه جنگلهاي كشور اهميت داده شود. اين كارشناس تاكيدمي كند: تخريب جنگلها به خاطر ايجاد صنايع و اشتغال يكي از راههاي غيرمنطقي است كه بايد به طور جدي جلوي آن گرفته شود زيرا كشورهاي پيشرفته و صنعتي به رغم اهميتي كه براي گسترش صنايع و رشد اقتصادي قائلند، دركنار اين توجه به صنعت، هرگز جنگلها را قرباني صنعتي شدن كشور نكرده اند. براي مثال دركشور ژاپن كه به عنوان يكي از قطبهاي صنعتي جهان به شمار مي رود بيش از 80 درصد مساحت كشور را جنگل ها و فضاي سبز تشكيل مي دهدو از آن جا كه از نظر زيست محيطي ميانگين فضاي سبز دركشور بايد حداقل بيش از 25 درصد وسعت آن كشور باشد ايجاب مي كند كه چون نگيني گرانبها از جنگلهاي شمال كشور كه به دليل برخورداري از تنوع آب و هوايي و وجود رطوبت كافي به جهت قرار گرفتن در كنار درياي خزر به يك رويشگاه متنوع تبديل شده است حفاظت و پاسداري كنيم و براي جبران كسري فضاي سبز موجود دركشور به گسترش و توسعه آن همت گماريم. ايران از نظر تقسيمات آب و هوايي كشوري است با بيش از 80 درصد آب و هواي خشك كه جنگل ومرتع در تبديل گرما و تغيير آب و هوا نقش اساسي ايفا مي كنند و از سويي، محور اقتصادي كشورمان داراي بيش از 50 درصد منابع طبيعي تجديد ناپذير از جمله نفت است كه در بلندمدت دوام نخواهد داشت، بنابر اين در توسعه اقتصادي كشور بايد به منابع تجديد شونده توجه خاصي مبذول شود. آمار نشان مي دهد در طول برنامه پنج ساله اول به طور متوسط سالانه يك ميليون و ششصدهزار متر مكعب چوب از جنگلهاي استان مازندران برداشت شده است كه از ارزش اقتصادي /147 476معادل ميليارد ريال برخوردار است در حالي كه جنگلهاي اين استان به طور متوسط در هر هكتار متر 1600 مكعب آب ذخيره مي كنند و سالانه موجب افزايش بارندگي به ميزان 30 ميلي متر و افزايش رطوبت هوا به ميزان بيش از 70 درصد مي شوند. در حالي كه فرسايش خاك در ساير نقاط كشور بيش از پانزده تن در هكتار است اين مقدار در مناطق جنگلي مازندران كمتر از دو تن در هكتار است و ويژگي بزرگ جنگلهاي شمال كه موجب ذخيره سازي آب، حفظ خاك و جذب مواد آلي مي شود، از ميان اين آمارها پيداست. اين ويژگي باعث شده است كه سالانه 20 درصد محصولات كشاورزي درصد 53 برنج و 63 درصد دانه هاي روغني كشور در مازندران توليد شود. به گفته كارشناسان قطع درختان و فرسايش خاك يكي از عوامل جريان سيلهاي مخرب و نابودي محيط زيست انساني است و سيل هاي ويرانگر سالهاي اخير كه آخرين آن در شهر تاريخي ماسوله به وقوع پيوست، هشداري است به همه دوستداران ميهن و شمال زيبا و سرسبزش كه بيش از پيش به حفظ جنگلهاي شمال كشور بينديشند. ساري - خبرنگار همشهري