Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771216-44115S3

Date of Document: 1999-03-07

حق سنوات معوقه بازنشستگان پرداخت مي شود گروه اجتماعي: حق سنوات معوقه سالهاي 78 و 77 و 1376 بازنشستگان تامين اجتماعي كه بالاي 20 سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند سال آينده به آنان پرداخت مي شود. شوراي عالي تامين اجتماعي با تصويب بودجه نه هزار و 802 ميليارد ريالي سال 1378 سازمان تامين اجتماعي اعتبار پرداخت حق سنوات معوقه را نيز تصويب كرد. همچنين در بودجه سال آينده تعهدات قانوني سازمان تامين اجتماعي بالغ بر پنج هزار و 269 ميليارد ريال پيش بيني شده است كه در مقايسه با سال جاري 25 درصد رشد نشان مي دهد. براساس بودجه مصوب سال 1378 كليه مطالبات پزشكان و مراكز درماني طرف قرارداد سازمان به آنها پرداخت مي شود. يك مقام مسئول در سازمان تامين اجتماعي با بيان اين مطلب كه براي اولين بار سازمان تامين اجتماعي در تنظيم بودجه ساليانه خود مجبور شده است از بخش ذخاير اين سازمان برداشت نمايد گفت: اين سازمان مبلغي بالغ بر 234 ميليارد و 520 ميليون ريال را از بخش ذخاير خود براي استفاده در پروژه هاي عمراني سازمان تامين اجتماعي در بودجه سال 1378 در نظر گرفته است. اين در شرايطي است كه بخش اعظم سود حاصل از ذخاير نيز هم اكنون صرف تعهدات قانوني اين سازمان مي شود. رشد درآمدهاي سازمان تامين اجتماعي از وصول حق بيمه ها در سال /14 5آينده درصد و روند افزايش هزينه هاي مربوط به تعهدات قانوني اين سازمان 25 درصد رشد دارد. اين فرآيند گوياي افزايش شتابان هزينه ها نسبت به درآمدها و پيشي گرفتن مصارف بر منابع سازمان تامين اجتماعي است.