Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771215-44104S1

Date of Document: 1999-03-06

پاسخ وزارت آموزش و پرورش به زمان آموزش هنر در گزارش نظام جديد كافي نيست... در پي انتشار گزارشي با عنوان زمان آموزش هنر در نظام جديد كافي نيست كه در شماره 1562 صفحه علمي فرهنگي به چاپ رسيد، از سوي مشاور وزير آموزش و پرورش و مديركل روابط عمومي اين وزارتخانه، پاسخي دريافت داشته ايم كه به جهت دارا بودن نكات جديدي افزون بر مطالب ذكر شده در گزارش ياد شده، عين پاسخ ارسالي را درپي مي آوريم: در پاسخ به گزارش مندرج در شماره 1562 با عنوان زمان آموزش هنر در نظام جديد كافي نيست. براساس گزارش دفتر آموزشهاي فني و حرفه اي، موارد زير را به آگاهي مي رساند: - 1 رشته گرافيك در نظام جديد به صورت دوره كارداني پيوسته پنجساله طراحي شده است و با در نظر گرفتن ارتباط طولي دروس، هنرجويان نسبت به دانش آموختگان نظام قديم، از توانايي تكنيكي بالاتري برخوردار خواهند شد كه از آن جمله مي توان به دروس طراحي 1 تا 6 اشاره كرد. ولي در نظام قديم، فقط در طول دو سال تحصيلي، دروس طراحي ارائه مي گرديد كه از نظر اصول و مباني هنرهاي تجسمي، آثار خلق شده بعضي فاقد ارزش هنري لازم بوده و به رغم زيبايي ظاهري، اصول زيباشناسي براي خلق آثار هنري، كمتر در آنها به كار برده مي شد. - 2 در ارزيابي از نمايشگاهها كه توسط كارشناسان خبره برنامه ريزي و متخصص رشته گرافيك انجام شده است، مي توان دريافت كه خوشبختانه برنامه ريزي هاي درسي و آموزشي تدوين شده در نظام جديد آموزش متوسطه، جوابگوي نيازهاي علمي و عملي مي باشد. از آنجا كه در آموزش دروس پايه هنري، ظرافتهاي خاصي وجود دارد افراد متخصص و صاحبنظر هم بايد مورد پرسش قرار گيرند. - 3 برخلاف مطلب درج شده مبني بر اين كه در دوره سه ساله هيچ گونه تكنيكي آموزش داده؟ نمي شود دروس: طراحي 1 تا 4 صفحه آرايي عكاسي 1 و 2 رنگ شناسي 1 و 2 مباني هنرهاي 1 و 2 تاريخ هنر ايران و جهان چاپ دستي پرسپكتيو و خوشنويسي ارائه مي شود كه همه آنها به عنوان دروس پايه كاربردي و براي درك بهتر دروس تخصصي ارائه مي شوند و پيوستگي مطالب تا پايان سال پنجم، در مقطع كارداني پيوسته ادامه بديهي مي يابد است، چنانچه در برخي واحدهاي آموزشي، مطالب مندرج در كتابهاي تخصصي و ريزمحتواي دروس رعايت نشود، با ذكر مشخصات لازم، موضوع قابل رسيدگي و پيگيري خواهد بود. - 4 داوطلبان زياداين رشته نشانگر علاقه آنها به اين رشته است و اين امر، باعث شده اكثر استانها براي سقف تعيين شده در مورد پذيرش هنرجو براي رشته گرافيك، اقدام به برگزاري آزمون همچنين كنند اكثر هنرجوياني كه جذب رشته گرافيك شده و مي شوند، داراي معدل نسبي بالايي در مقايسه با ساير رشته ها بوده و در فراگيري دروس تخصصي نيز بسيار موفق بوده اند. - 5 آمار ارائه شده در مورد موفقيت هنرجويان پس از فراغت از تحصيل (رقم 4 يا 5 نفر ) و موفق نبودن آنها صحيح نيست و بهتر است تحقيق جامعي در مورد فارغ التحصيلان اين رشته كه بالغ بر پنج هزار نفر در سال مي شوند، صورت پذيرد و پس از تجزيه و تحليل يافته ها، به ارائه نظرهاي تخصصي پرداخته شود در ضمن، بايد به اين نكته توجه شود كه اكثر هنرجويان گرافيك، چه در حين تحصيل و چه پس از فراغت از تحصيل، مشغول فعاليتهاي هنري بوده و بازده مطلوبي را به جامعه عرضه مي كنند كه اين خود، يكي از اهداف اساسي آموزشهاي فني و حرفه اي يعني ايجاد شغل و خوداشتغالي است. - 6 طبق بررسيهاي انجام شده محتواي تخصصي هيچ درسي از نظام قديم حذف نشده، بلكه در نظام جديد، دروس، مورد تجديدنظر اساسي قرار گرفته و سعي بر اعتلاء و تقويت آنها بوده است و با رعايت اصول برنامه ريزي درسي و در نظر گرفتن تحولات فني و تخصصي، مطالب جديدي نيز در محتواي برنامه هاي پنج ساله وارد شده است. - 7 علي رغم بيان اين نكته كه در نظام جديد آموزش متوسطه رشته گرافيك جانيفتاده است، بايد گفت: فعال بودن دوره كارداني پيوسته، تاليف كتابها براي كليه دروس تخصصي، برنامه ريزي براي اجراي دوره پيش دانشگاهي هنر و برنامه ريزي ارتقاي سطح كارداني به كارشناسي، برخي از اقدامات اين بخش بوده كه همگي براي ارتقاي سطح كيفي و علمي دانش آموختگان اين رشته انجام شده و از لحاظ توسعه كيفي، نيروي انساني و تجهيزات نيز اقدامات جدي صورت گرفته است. - 8 در تحصيل نظام قديم آموزش متوسطه پس از 9 ماه چنانچه دانش آموزي موفق نمي شد معدل لازم را كسب كند، مردود مي شد و بايد همه دروس سال قبل را اعم از تخصصي و عمومي تكرار مي كرد. ولي در نظام جديد آموزش متوسطه، دانش آموزان فقط دروس افتاده را به عنوان كسري واحد مجددا انتخاب مي كنند. - 9 روش آموزشي معلمان هنر و نحوه ارائه دروس تخصصي داراي گونه هاي بسيار متفاوت است و هر درس، محتواي جداگانه اي دارد و مسائل مطرح شده در هر درس نيز به طور كامل، تخصصي است و ضرورتي ندارد كه دانش آموزان فقط با يك هنرآموز كار كنند و به علت گستردگي مطالب رشته و تخصصي بودن دروس و مطالب موجود در رشته هاي فني و حرفه اي، بايد با توجه به نوع مهارتها، هنرآموزان مختلف، دروس مختلف را با توجه به توانائيهاي فردي و ميزان تحصيلات تخصصي بگذرانند. - 10 امور تربيتي فعاليت همه جانبه اي در گسترش فرهنگ و هنر اسلامي در واحدهاي آموزشي داشته و بالطبع هنرستانهاي فني و حرفه اي هم از وجود اين عزيزان سود فراوان مي برد و امور فرهنگي مدارس زيرنظر مستقيم مسئولان محترم هنرستان و مربيان تربيتي انجام مي شود كه خوشبختانه بازده بسيار مطلوبي را نيز به همراه داشته است. - 11 هرچند كه شيوه مريد و مراد هم يك نوع روش آموزشي است، ولي براي رشته گرافيك روش مناسبي به نظر نمي رسد، چون اين رشته به طور كامل تخصصي است و در كنار اقتصاد و فرهنگ جامعه، رسالت تبليغات گسترده در سطح كشور را نيز به عهده دارد. ضمن اين كه آثار گرافيكي تكثيرپذير هستند، در عمل نمي توان با يك مراد، چند مريد را به كار واداشت، هرچندكه بحمدالله هم اينطور نيست بخصوص اينكه به علت وجود مهارتهاي بسيار زياد در رشته گرافيك، هنرجو خود در حين تحصيل در يك مورد خاص تبحر لازم را پيدا مي كند و با توجه به مطالعه آثار پيش كسوتان اقدام به فعاليتهاي هنري مي نمايد. - 12 با توجه به تعداد واحدهاي عملي يا نظري هر درس و تعداد ساعات در هفته و هر نيمسال، بايد براساس اصول و معيار مشخصي حركت كرد كه برنامه ريزان درسي و آموزشي نمي توانند از آن عدول كنند. رشته گرافيك نيز در چارچوب مدل تهيه شده حركت كرده و از حداكثر ساعات موجود نيز استفاد منطقي كرده است. - 13 دفتر آموزشهاي فني و حرفه اي تمام تلاش و اهتمام خود را بر اين مبنا قرار مي دهد كه با كنترل مداوم جهات گوناگون رشته گرافيك، نسبت به ارتقاي تخصصي و علمي آن اقدام نمايد، ضمن آن كه در برنامه ريزيهاي انجام شده نيز، آخرين اصول علمي و مطالعه مباني نظري هم رعايت شده است. همچنين اين دفتر، آماده پذيرش نظرهاي علمي و تخصصي كليه متخصصان امر تعليم و تربيت بوده و نهايت دقت و كوشش را براي بهبود كيفي رشته هاي فني و حرفه اي به كار خواهد بست. همچنين، بديهي است، جرايد كشور مي توانند محتواي رشته هاي فني و حرفه اي را نقد و با دعوت از صاحبنظراني كه در گسترش آموزشهاي هنري نقش موءثري را ايفا مي كنند، اطمينان و پويايي بيشتري را به جامعه هديه كنند.