Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771206-44038S4

Date of Document: 1999-02-25

در ديدار جمعي از مديران مسئول و سردبيران رهبر نشريات دانشجويي مردم انقلاب، را پايه مشروعيت حكومت خواندند در تفكر اسلامي، انديشه خدامحوري با انديشه مردم محوري هيچ منافاتي ندارد و در حكومت ديني مردم اصل و همه كاره هستند حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدارجمعي از مديران مسئول و سر دبيران نشريات دانشجويي با ايشان بر اهميت انتخابات شوراهاي اسلامي و نقش آن در پيشرفت امور كشور تاكيد كردند و ازمردم خواستند كه در اين انتخابات به افراد كاردان، متدين، دلسوز وعلاقه مند به مصالح مردم راي دهند. مقام معظم رهبري در پاسخ به سئوال مدير مسئول يكي از نشريات دانشجويي در مورد اهميت انتخابات شوراهاي اسلامي و نقش مردم در تعيين سرنوشت خويش فرمودند: اگر قانون انتخابات شوراها به نحو درست و دقيقي اجرا فرآورده شود، بسيار مفيد و شيريني براي كشور و ملت خواهد داشت. مهم آن است كه مردم براي اداره امور زندگي شهري يا روستايي خود بتوانندافرادي را براساس شناخت برگزينند زيرا اين امر هم به پيشرفت امور كشوركمك خواهد كرد و هم مردم را با وظايفي كه بر عهده آنهاست آشنا خواهد ساخت و البته سود آن هم مستقيما به خود مردم باز مي گردد. حضرت آيت الله خامنه اي با تاكيد برضرورت رعايت دقيق قوانين و مقررات مربوط به انتخابات شوراها فرمودند: تخطي نكردن از قانون و تاثير نگذاشتن سلايق و اميال در روند اجراي اين كار بزرگ و سراسري برعهده دولت و مسئولين است و تشخيص صحيح در انتخابات نامزدها با تكيه بر معيارهايي مانند تدين، كارداني، دلسوزي، تقوا و علاقه مندي به مصالح جامعه بر عهده مردم است. مردم بايد در مورد نامزدها بدقت تحقيق كنند و به كساني كه انتخابات را وسيله اي براي رسيدن به نام و نان و مقام و شهرت قرار داده اند راي ندهند وافراد صالحي را برگزينند كه اهل خودنمائي نيستند و براي خود كيسه اي ندوخته اند. رهبر معظم انقلاب اسلامي در بيان نقش و جايگاه مردم در نظام اسلامي فرمودند: در تفكر اسلامي، انديشه خدامحوري با انديشه مردم محوري هيچ منافاتي ندارد و در حكومت ديني مردم اصل و همه كاره هستند. تشكيل حكومت ديني در يك كشور به معناي تدين مردم و تحقق خواست آنان است و در حكومت اسلامي كه مبتني بر احكام ديني و تعاليم الهي است نقش مردم برجسته و بسيار مهم است، بنا بر اين اگر مردم با حاكم اسلامي بيعت نكنندو او را نخواهند اگر چه اميرالمومنين علي ( ع ) هم باشد، مگر ممكن است برسر كار بيايد و تا مردم نخواهند و ايمان و اعتقاد نداشته باشند چنين امري ممكن نخواهد بود. مقام معظم رهبري مردم را تكيه گاه اصلي حاكميت و قدرت دين براي تامين اهداف خود دانستند وفرمودند: خواست، اراده و ايمان مردم و حتي عواطف آنان پايه اصلي حكومت اسلامي است و ما نيز در جمهوري اسلامي ايران به اين مهم، اعتقاد داريم و در قانون اساسي اين مسئله به شكل معقول و منطقي وقانوني گنجانده شده است و مشكلات ناشي از تبديل يك تفكر به قانون قابل اجرا به بهترين وجه ممكن حل نشده است. حضرت آيت الله خامنه اي از مردم به عنوان پايه مشروعيت حكومت يادكردند و فرمودند: درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به نحوي منطقي وصحيح، توزيع قدرت وجود دارد و همه مراكز قدرت به طور مستقيم و غيرمستقيم با آراء مردم ارتباط دارند و در واقع مردم تعيين كننده و تصميم گيرنده اصلي هستند. رهبر معظم انقلاب اسلامي در پاسخ به سئوال ديگري در مورد چگونگي انجام تبليغات نامزدهاي انتخابات شوراها فرمودند: تبليغ به مفهوم صحيح وانساني و اسلامي آن، كار لازمي است اما تبليغ به معناي رايج آن در دنياي غرب، يعني استفاده از شيوه هاي علمي و روانشناسي براي تحت تاثير قراردادن افكار و اذهان مردم به گونه اي كه مانع از تفكر و تعقل آنان قطعا شود، برخلاف نظر اسلام و منطق صحيح اسلامي است و ما آن را نمي پذير يم. مقام معظم رهبري بر تاثير مخرب برخي از مطبوعات كشور در زمينه شكل گيري تبليغات به شيوه هاي غربي تاكيد كردند و فرمودند: بدون ترديد بخشي از گناه مربوط به تبليغات نادرست و غيراسلامي بر دوش مطبوعاتي است كه مسئوليت اسلامي و مردمي براي خود قائل نيستند و يك هدف سياسي محض را دنبال مي كنند، اين روشهاي تبليغاتي غلط است و تبليغ صحيح بايد به صورت علني وواضح تبيين و تفهيم شود تا در جامعه به فرهنگ تبديل شود.