Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771206-44036S5

Date of Document: 1999-02-25

ميليون 4 كارت تلفن همگاني توزيع مي شود گروه شهري: به گزارش روابط عمومي وزارت پست و تلگراف و تلفن قرارداد خريد بيش از 4 ميليون كارت تلفن همگاني منعقد شده و به زودي بين شهروندان توزيع مي شود. مناطق پستي در هشت منطقه تهران، شعبات پست بانك و مراكز تلفن شهري و نيز اداره كل منطقه اي مخابرات كرج به منظور توزيع كارت اعتباري تلفن درنظر گرفته شده اند. مراكز آموزشي و پادگان هاي نظامي و ارگانهاي دولتي براي تعداد بيش از 500 كارت مي توانند با ارائه درخواست كتبي نسبت به دريافت كارتهاي مذكور مبادرت ورزند. خبرنگار ما در اين باره مي نويسد به رغم افزايش باجه هاي تلفن همگاني، متاسفانه توزيع كارت اعتباري تلفن همگاني با كاستي هايي روبه رو است و برخي از شهروندان در اين باره دچار مشكل هستند. گفته مي شود وجود عناصر واسطه و دلال در اين باره در دسترس شهروندان به كارت اعتباري تلفن همگاني به نرخ واقعي و قانوني، دخالت مستقيم دارند.