Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771205-44020S4

Date of Document: 1999-02-24

نقدروز مذاكره تاكتيكي، بحرانهاي واقعي اگر يك بار، فقط يك بار، يكي از شهروندان متوسط ايراني به وقايع بيست سال و چند روزه اخير پس از انقلاب اسلامي ايران بينديشد، آنگاه نكته اي بر او مكشوف خواهد شد كه در اين يادداشت درباره آن توضيح داده مي شود. در كشور ما، خوشبختانه، بر محور شعارهاي اساسي و وحدت رهبري، نوعي همدلي و اتحاد در اركان نظام همواره وجود داشته است. علاوه بر اين، اختلاف سلايق و تمايلات و نظرات نيز در درون نظام به صورت طبيعي موجب تكثر و تنوعي منطقي شده و خوشبختانه جامعه را از محاق يكسونگري و تحميل، به وادي انتخاب و استعلا رهنمون ساخته است. معهذا همواره شاهد انواعي از بحرانها نيز بوده ايم; از جمله بحرانهاي گروهكها در صدر انقلاب، تجزيه طلبان و تحريك كنندگان اقوام ايراني، جنگ تحميلي، محاصره اقتصادي و... eمنشا چنين بحرانهايي يكسره در خارج از مرزها بوده است، اما بخش ديگري از بحرانها نيز eمنشا داخلي داشته و برخي گروهها و جريانهاي بي توجه به منافع ملي و مصالح نظام دست در كار رفتارهايي خلاف وحدت و حفظ اركان نظام شده اند. در اين زمينه مثالها فراوان است. هر يك از همه پرسيهاي اخير در هر زمينه اي سرشار از تماميت طلبيها، برخوردهاي ناشايست و فيزيكي، اتهامات ناروا و... در پرتو تفسير به راي قوانين بوده است. بالاتر از همه، ماجراي قتلهاي اخير كه سرانجام به وضوح نشان داد كه فرجام برخي تحليلها، خشونتها و بحرانها به چه وادي دهشتناكي ختم خواهد شد. پس از اين ماجراي غم انگيز و شجاعت تاريخي وزارت اطلاعات ايران در افشاء پاكسازي و طرد اين نوع انديشه ها و عملكردها، به نظر مي رسيد، دورترين افراد از محور مصالح كشور نيز درس عبرت گرفته و گامي براي جبران بردارند. راه اتحاد و همدلي را بگشايند مقام معظم رهبري و دولت مردمي را در راه ساختن ايران ياري دهند. اما، زهي خيال باطل! دور تماميت طلبي برخي جريانهاي سياسي همچون تسلسل است و انگار هيچ برهاني باطلش نخواهد كرد! نه مذاكره، نه بحرانهاي اجتماعي، نه وضعيت سخت اقتصادي، و بالاخره نه شرايط وخيم منطقه اي و ديپلماتيك، هيچيك به خرج دوستان نمي رود و به صورت متكلم وحده، يكسره مي گويند و نمي شنوند; بقول شاعر: گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست آنچه البته به جايي نرسد فرياد است! براستي مگر براي ايجاد همدلي در انتخابات شوراها هيات حل اختلاف تشكيل؟ نشد مگر هزينه هاي بسيار مصروف؟ نگرديد مگر از تجربه هاي مكرر درسي گرفته؟ نمي شود مگر...؟ آيا مردم شريف و شهروندان صاحب حق ايران باز هم ناچار از پرداخت هزينه هاي ديگري؟ هستند! واقعيت مهمي كه نبايد از نظر برخي از بزرگواران و صاحبمنصبان موروثي در جناح راست دور بماند اين است كه پس از انتخابات دوم خرداد و به تعبير حضرت آيت الله خامنه اي: بعد از حماسه دوم خرداد - تكثر و تنوع گروههاي سياسي بيشتر شده و حقوق شهروندان شفافتر از هميشه خود را عيان ساخته است. ديگر با توجيهاتي همچون شرايط جنگي و دلسوزيهاي مغرضانه براي دريافت، نمي توان گروهي از صاحبان صلاحيت، شهروندان صاحب حق، مبارزان قديمي، مديران كارآزموده و ياران انقلاب را كه جملگي اهل تدين و عاشق شريعت اند و به آباداني ايران اسلامي دل بسته اند، از ميدان به در كرد. آنهم با اتكاء به اين شعار پوسيده كه هر كه از ما نيست، بر ماست. مردم، ديگر با ترفندهاي كهنه از حقوق اوليه و راستين خود صرفنظر نخواهند كرد. م. ر