Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771125-43928S1

Date of Document: 1999-02-14

كنفرانس زنان و توسعه فرآيند تحول نقش زنان در توسعه (بخش پاياني ) * اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح مي نمايد كه هر فرد حق شركت در اداره كشور را دارد تواناسازي واستقلال، زنان و بهبود وضعيت سياسي، اقتصادي و اجتماعي نيل به هدف مشاركت برابر زنان و مردان در تصميم گيري موازنه اي را بوجود خواهد آورد كه انعكاس تنظيم دروني جامعه بوده و براي تقويت دمكراسي و بهبود كاركرد مناسب آن ضروريست. * كنفرانس زنان با اتكا به بررسي جهاني 1994 اعلاميه بيجينگ از اقدامات پيشنهادي مورد توافق به نام (كارپايه عمل ) تشكيل شده و از تصميم دولتها در ارتباط با تلاشهايشان در نيل به اهداف استراتژي آينده نگر نايروبي سخن مي گويد. كارپايه عمل چندين حوزه را جهت عطف توجه فهرست مي نمايد اين حوزه ها به عنوان موانع اصلي پيشرفت زنان شناخته شده: - 1 زنان وفقر: فقر مساله پيچيده و چند جانبه اي است كه ريشه در قلمرو بين المللي و ملي تحولات دارد اقتصادي در سطح بين المللي عميقا پارامترهاي توسعه اجتماعي را در تمام كشورها متاثر نموده كه يك روندمهم در اين تحول فقر روزافزون زنان بيش است از يك ميليارد نفر درجهان امروز كه اكثريت آنها را زنان تشكيل مي دهند در شرايط فقر زندگي مي كنند كه بيشتر آنها در كشورهاي در حال توسعه است. به منظور ريشه كن شدن فقر و فراهم شدن زمينه هاي توسعه پايدار زنان ومردان بايد به طور كامل و برابر در برنامه ريزي هاي اجتماعي و اقتصادي در سطح كلان مشاركت داشته باشند. - 2 زنان و آموزش: آموزش و پرورش يكي ازحقوق اساسي انسان است كه براي نيل به اهداف تساوي توسعه و صلح ضروري است. زنان تحصيل كرده به ارتقاء سلامت خانواده، فرزندكمتر و فعاليت مولد در خانه ومحل كار تمايل دارند. سواد زنان كليد مهم پيشرفت بهداشت تغذيه وتعليم و تربيت در خانواده و تواناسازي ايشان در امور مشاركت در تصميم گيريهاي جامعه مي باشد. - 3 زنان وبهداشت: تفاوت ميان مردان و زنان در بيماري و درمان از عوامل فرهنگي اجتماعي و اقتصادي است كه متاثر از تغذيه و سبك زندگي و دسترسي ايشان به خدمات بهداشتي بوده و منتهي به ايجاد شكاف در ارائه سرويسهاي پيشگيري و درمان در بيماريهاي مخصوص زنان مي باشد. دولتها و ساير كارگزاران بايد در پي اتخاذ سياستي فعال در دسترسي زنان به خدمات بهداشتي باشند. - 4 خشونت عليه زنان: در همه جا زنان قربانيان خشونت هستند خشونت عليه زنان به معناي هر گونه لطمه جسمي و روحي و يا محروميت آنها از آزادي چه درزندگي عمومي يا خصوصي است. اين امر يكي از موانع نيل به تساوي و توسعه و صلح مي باشد. دولتها بايد موارد قانوني جهت پايان دادن خشونت عليه زنان را تصويب كنند ومجدانه جهت اجراي آن گام بردارند. - 5 زنان وبرخوردهاي مسلحانه: تجاوز به حقوق بشر و برخوردهاي مسلحانه و اشغال نظامي تعدي به اصول بنيادي انساني است كه برخلاف (كنوانسيون ژنو ) است. در اين كنوانسيون بر حمايت از زنان در مقابل گونه هاي متفاوت هتك حرمت تصريح دارد. زنان وكودكان بيش از 80 درصد مهاجران و افراد بي مكان را تشكيل مي دهند. لذا آنان در معرض محروميت از اموال، سرويسهاوخدمات و محروميت از حق بازگشت به زادگاه خود در نتيجه ناامني و خشونت هستند. زنان درهنگام گسيختگي اجتماعي و اقتصادي نيز مسئوليتهايي متقبل مي گردند. دولتها بايد از منابع نظامي جهت اهداف صلح آميز وكاهش برخوردهاي مسلحانه عليه زنان استفاده نمايند. - 6 زنان واقتصاد: گسترش حضور زنان در نيروي كار يكي از بزرگترين تحولات اقتصادي دهه اخير بوده است كه گرچه با وجود گشوده شدن درب بسياري از مشاغل به روي زنان اين اشتغال موقت، نامنظم و همراه با دستمزد پايين تر بوده است از جانب ديگر تفاوتهاي قابل ملاحظه اي در دسترسي و فرصتهاي زنان و مردان در اعمال نظارت بر ساختهاي اقتصادي درجوامع وجود دولتها دارد بايد حق زنان براي دستمزد مساوي در قبال فعاليت برابر را تضمين نموده و ديدگاه مشاركت در تمام اقدامات مربوط تجديد حيات اقتصادي داشته باشند. - 7 زنان در منصب قدرت و تصميم گيري: اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح مي نمايد كه هر فرد حق شركت در اداره كشور را دارد تواناسازي واستقلال، زنان و بهبود وضعيت سياسي، اقتصادي و اجتماعي نيل به هدف مشاركت برابر زنان و مردان در تصميم گيري موازنه اي را بوجود خواهد آورد كه انعكاس تنظيم دروني جامعه بوده و براي تقويت دمكراسي و بهبود كاركرد مناسب آن ضروريست. دولتها بايد به هدف موازنه جنسيتي در ادارات دولتي و احزاب سياسي به منظور محو تبعيض متعهد گردند. - 8 حقوق انساني زن: اهميت حقوق انساني زن در اين حقيقت انعكاس مي يابد كه سه چهارم دولتهاي عضو سازمان ملل محو تمام اشكال تبعيض عليه زنان را پذيرفتند. دولتها نه تنها بايد از تجاوز به حقوق انساني زنان پيشگيري نموده بلكه بايد با حمايت ازمساوات و عدم تبعيض از طريق قانون و بالا رفتن آموزش زنان آن را ارتقاء بخشند. - 9 زنان و رسانه هاي همگاني: طي دهه گذشته پيشرفت در تكنولوژي اطلاعات شبكه ارتباطات جهاني را كه از مرزهاي ملي فراتر رفته و در سياست عمومي و گرايشات خصوصي افراد تاثير گذارده و گسترش داده است زنان زيادي در سازمانهاي ارتباطجمعي شاغلند ولي تعداد كمي از آنها جايگاهي در سطح تصميم گيري كسب نموده اند. حساسيت جنسيتي در رسانه هاي همگاني محلي، ملي و بين المللي متاثر از وجود كليشه هاي جنسيتي، شاهدي بر اين مدعاست. در پايان اين نكته خاطر نشان مي شود كه يكي از محورهاي اصلي توسعه پايدار و متوازن انسان، است، پس نمي توانيم به گونه اي برنامه ريزي كنيم كه به نيمي از جمعيت جامعه توجه نكنيم. اما اينكه ما چگونه و با چه راهكارهايي و اصولا با چه روش اعتقادي به ارتقاء جايگاه زن در جامعه و افزايش نقش اجتماعي او كمك كنيم، بحث بسيار مهمي است كه توجه برنامه ريزان و سياستگذاران را مي طلبد. منابع: - 1 دفتر امور زنان رياست جمهوري ( ) 1376 شاخصهاي اجتماعي و اقتصادي زنان در جمهوري اسلامي ايران تهران - انتشارات دفتر امور زنان رياست جمهوري. - 2 يونيسف ( ) 1991 ترجمه دفتر امور زنان رياست جمهوري چهارچوب 1373 براي تجزيه و تحليل جمعيت در مجموعه نقش زنان در توسعه، تهران انتشارات روشنگران. - 3 يونيسف ترجمه آتشبرگ محمدعلي. راهبردهايي 1371 در راستاي ترويج آموزش دختران - تهران - دفتر نشر فرهنگ اسلامي. - 4 بيرو آلن. ترجمه 1966 باقر ساروخاني 1366 فرهنگ علوم اجتماعي. - 5 حسين بشريه جامعه شناسي سياسي نقش زنان در زندگي سياسي ص. 290 - 6 سازمان ملل متحد ( ) 1985 ترجمه صفوي - شيوا و كامراني. استراتژيهاي آينده نگر نايروبي براي پيشرفت زنان، تهران - انتشارات نمايندگي كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان. ( ). 1995