Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771125-43918S4

Date of Document: 1999-02-14

براي بهره مندي خانوارهاي توزيع هدفمند يارانه نيازمند: كالا ضروري است گروه اقتصادي: در سال 77 حدود 86 هزار و 982 ميليارد ريال يارانه براي مصرف انرژي و كالاهاي اساسي، كود شيميايي و دارو توسط دولت هزينه شده است. به گزارش خبرنگار ما براساس بررسي هاي كارشناسان توزيع همگاني يارانه ها بين گروه هاي درآمدي متفاوت كشور موجب بهره مندي نابرابر و غيرمنصفانه آنان از يارانه هاي مختلف شده است. براساس اين بررسي ها سهم گروه هاي كم درآمد جامعه از مهمترين يارانه هاي پرداختي توسط دولت عادلانه نيست. در حال حاضر دهك خانوارهاي كم درآمد /1 3از درصد يارانه /4 4 بنزين درصد از يارانه نفت سفيد /3 8و درصد از يارانه دارو بهره مند مي شوند. اين در حالي است كه سهم دهك خانوارهاي با درآمد بالا از /41 8بنزين درصد نفت /16 1سفيد درصد و يارانه /17 5دارو درصد است. بررسي هاي كارشناسان حاكي است كه ميزان تقاضاي مصرف انرژي در كشور به دليل نابرابري در توزيع يارانه همواره رو به افزايش است و در صورت ادامه اين روند در ده سال آينده ايران در رده واردكنندگان فرآورده هاي نفتي قرار خواهد گرفت. براساس اين بررسي ها در حال حاضر متوسط مصرف گاز طبيعي در سال 76 در /127 7كشور ميليون مترمكعب بوده كه اين رقم در صورت ادامه روند رشد فعلي مصرف در ده سال آينده به ميليون 1386 مترمكعب مي رسد اين ميزان مصرف علاوه بر كاهش صادرات گاز كشور زمينه واردات آن را نيز فراهم مي كند در حال حاضر نيز علي رغم اينكه بنزين بيش از ظرفيت پالايشگاه هاي كشور توليد مي شود همه ساله بخشي از مصرف داخلي از خارج وارد مي شود. بررسي كارشناسان نشان مي دهد كه پرداخت يارانه غيرهدفدار موجب بهره مندي گروه هاي كم درآمد از خدمات بهتر مي شود اما اين امر موجب مصرف بيش از حد كالاهاي يارانه اي در گروه هاي پردرآمد و بهره مندي بيشتر آنان از اين خدمات شده است. يك كارشناس اقتصادي در گفت وگو با خبرنگار ما تاكيد كرد كه در رژيم گذشته پرداخت يارانه با هدف كاهش فشارهاي اقتصادي بر اتباع كشور و پيشگيري از جنبش هاي اجتماعي و ضدحكومتي به صورت غيرهدفمند پرداخت مي شده و درآمدهاي نفتي بالا مشكلي براي دولت وقت ايجاد نمي كرد اما در حال حاضر با توجه به برهم خوردن تعادل اقتصادي قبلي پرداخت يارانه موجب كاهش درآمدهاي دولت و بهره مندي بيشتر افراد پردرآمد از كمك هاي ضروري براي گروه هاي با درآمد پائين مي شود به همين دليل دولت بايد براي توزيع هدفمند يارانه برنامه ريزي كند تا علاوه بر بهره مندي خانواده هاي نيازمند از يارانه ها از رشد بي رويه مصرف كالاهاي يارانه دار نيز جلوگيري شود.