Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771124-43908S5

Date of Document: 1999-02-13

/98 7با تعيين جنسيت فرزند درصد اعتماد! بررسي روش سلناس در تعيين جنسيت جنين اشاره; تحقيقات پزشكي آخرين سالهاي قرن بيستم نشان داده كه دما، زمان باروري و شرايط مكاني لقاح تاثير قطعي در تعيين جنسيت جنين اگرچه دارد جنسيت جنين، براساس يك اصل ژنتيكي تعيين مي شود، اما دانش امروز، اين توانايي را به انسان بخشيده كه با آگاهي از عوامل موءثر و كنترل شرايط لقاح و تشكيل نطفه، قادر به انتخاب جنس جنين باشد. هم اكنون كلينيك هايي در 30 كشور جهان روشي را دراختيار زوج ها قرار مي دهند كه برمبناي آن، قادر به تعيين جنسي فرزند آينده خود باشند. اين روش ساده و طبيعي /98 7تا درصد قابل اعتماد است. گزارشي كه مي خوانيد نگاهي دارد به آخرين تحقيقات پزشكي در زمينه كنترل جنسيت جنين در سالهاي پاياني قرن بيستم در ژاپن، فرانسه و روسيه. محققان تحقيق پزشكي مبناي تحقيقات خود را برروي سنجش ميزان تاثير دما، زمان و مكان فيزيكي لقاح، قرار داده اند. آزمايشات نشان داده كه تخمهاي يك نوع تمساح امريكايي در صورتي كه در دماي زير 32 درجه سانتي گراد نگهداري شوند، تبديل به نوزادان نر مي شوند و اگر در دماي 34 درجه سانتي گراد و بالاتر نگهداري شوند تمام تخم ها تبديل به نوزاد ماده مي شوند. اين آزمايش، در نوعي لاك پشت نتايج عكس داده يعني است در هواي سردتر، نوزادان نر و در هواي گرمتر نوزادان ماده متولد شده اند. مكان و تاثير آن در تعيين جنسيت جنين نيز، مبناي يك تحقيق ديگر است كه بر روي يك نوع آبزي به نام بونليا (Bonellia) انجام شده است. بونليا، كرم آبزي كوچكي است كه عمدتا در درياي مديترانه زندگي مي كند. اگر تخم هاي كرم ماده توسط كرم نر بارور شوند، نوزادان نر خواهند شد و اگر كرم ماده در صخره هاي ساحلي تخمگذاري كند، تخم ها در اثر تماس با يكديگر تشكيل نطفه ماده مي دهند. تاثير زمان باروري در تعيين جنسيت جنين را نيز، تحقيقات جديدتري برروي پستانداران نشان مي دهد. تحقيقات آزمايشگاهي روي گونه هاي مختلف پستانداران نشان داده است كه غشاء پلوسيداي تخمك در دوره هاي زماني مختلف، آمادگي پذيرش يكي از اسپرم هاي حاوي X يا Y را بيشتر از ديگري دارد. تحقيقات بيشتر نشان داده كه غشاي تخمك، حاوي بار الكتريكي معادل 60 ميلي ولت است. اسپرم نيز داراي بار الكتريكي است كه به علت كوچكي مقدار آن، قابل اندازه گيري نيست. اولين بار دانشمندان روس كولتزف و شودر در سال 1993 در مقاله اي كه در مجله نيچر چاپ شد اين نظريه را اعلام كردند و بعدها در 1992 پنج بيولوژيست ژاپني نتيجه تحقيقاتي را اعلام كردند كه نظريه دانشمندان روس را تاييد مي كرد. آنها اسپرم هاي حاوي X و Y را به وسيله الكتروفورز از يكديگر جدا كردند، به طوري كه اسپرم هاي حاوي X به علت بار منفي جذب قطب مثبت شدند و اسپرم هاي حاوي Y به علت شارژ مثبت، جذب قطب منفي شدند. بيولوژيست هاي فرانسوي، در مقاله اي كه درسال گذشته در مجله بيولوژي منتشر كردند، بيشتر جزئيات اين پديده را شكافتند. آنها اعلام كردند كه در سر هر اسپرم، ناحيه اي است كه به بار الكتريكي حساس است و نقش اصلي در جذب اسپرم به طرف تخمك را دارد. اولين اسپرمي كه جذب تخمك شد و با آن لقاح كرد، باعث تغييرات غشايي تخمك مي شود، به طوري كه غشاي تخمك براي اسپرم هاي ديگر غيرقابل نفوذ مي شود. به دنبال اين يافته، تحقيقات بيشتري برروي پستانداران ازجمله انسان انجام گرفت و به اين نتيجه رسيدند كه تاريخ لقاح در تعيين جنس نطفه موءثر است. در حقيقت، اين شارژ سطحي غشاي تخمك است كه جنسيت نطفه را تعيين مي كند و اين شارژ سطحي نيز، در گونه هاي مختلف پستانداران تك زا تا حد زيادي قابل پيش بيني است. برخلاف اسپرم ها كه هميشه يك نوع بار الكتريكي دارند، تخمك، قابليت تغييربار سطحي دارد. به طوري كه متناوبا بار، سطحي آن منفي يا مثبت مي شود و همچنين در فواصل اين تغييرات بار سطحي تخمك خنثي مي شود. اين مكانيزم تغييربار الكتريكي تخمك، اساس كنترل نسبت جنسي (Ratio Sex) است. يك روش ساده و طبيعي تغييرات بار سطحي تخمك به زمان تخمگذاري ربطي ندارد و به زمان تشكيل اووسيت هاي اوليه برمي گردد. در انسان سالانه بين 65 تا 75 روز بار اووسيت مثبت و يا منفي است. پس با پيش بيني بار سطحي تخمك، مي توان جنسيت نطفه را تعيين كرد، يعني در زمان هايي كه تخمك بار مثبت دارد، آمادگي پذيرش اسپرم حاوي X را دارد و نطفه دختر مي شود و و برعكس. اما در زمان هايي كه بار تخمك خنثي است، هردو اسپرم شانس لقاح با تخمك را دارند كه در اين صورت با روش هاي تغذيه اي و تغيير پ -هاش (PH) واژن مي توان شانس لقاح اسپرم دلخواه را 20 درصد بالا برد. محققان فرانسوي با پيش بيني شارژ سطحي تخمك براي تولد نوزاد مطلوب در 7019 گاو موقعيتي حدود 95 درصد و در 700 ماديان 84 درصد توفيق به دست آوردند. اين تحقيق در انسان روي 155 زوج فرانسوي هم انجام شد. از ميان 155 زوج 74 زوج خواهان فرزند پسر و 81 زوج خواهان فرزند دختر بودند. نتايج اين تحقق قابل توجه بود 153 زوج صاحب فرزند مطلوب شدند و بدين ترتيب دقت اين روش كه سلناس (Sexe du Naturelle Selection) نام /98 7 دارد درصد است. روش سلناس، باتوجه به ساده و طبيعي بودن و قابليت اعتماد آن، به سرعت شناخته شد و داوطلبان زيادي از تمام دنيا پيدا كرد. اكنون در 30 كشور جهان زوج ها براي تعيين جنسيت فرزند آينده خود، امكان استفاده از اين روش را آمارنشان دارند مي دهد كه اين روش در نژادهاي مختلف دقت يكسان دارد. دكتر شيرين جبارزاده