Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771117-43857S1

Date of Document: 1999-02-06

به قرار اطلاع واصله... كاوشي در گزارشهاي ماموران امنيتي رژيم طاغوت درباره ء تظاهرات مردم تشكيلات ساواك در تمام گزارش ها از تظاهرات هدايت شده ماموران و عمال رژيم شاه، تحت عنوان تظاهرات ملي و ميهني نام مي برد! اشاره: از زمان بروز نخستين نشانه هاي اعتراض مردم ايران عليه رژيم شاه تا روزي كه محمدرضا پهلوي در خطابه معروف اش اعتراف كرد كه صداي انقلاب ملت را شنيده است، دستگاههاي تبليغاتي رژيم، يكصدا اعلام مي كردند كه اعتراضات، تظاهرات مردم و جنبش انقلابي ايران از آن سوي مرزها و توسط اجانب هدايت مي شود و در مورد تظاهركنندگان نيز از عناوين توهين آميزي همچون مشتي اخلال گر، آشوبطلبان، اراذل و اوباش و... استفاده مي شد و در گزارش هاي رسمي ماموران امنيتي نيز از همين عبارات و واژه ها استفاده به عمل مي آمد. شبكه هاي امنيتي رژيم مي كوشيدند اعتراضات روبه گسترش مردم را در گزارش هاي خود به عنوان تظاهرات پراكنده اخلال گران كه واجد اهميت چنداني نمي باشد، معرفي كنند و متقابلا تظاهرات چماقداران رژيم را كه به جان مردم مي افتادند، تظاهرات ملي و ميهني معرفي نمايند. در اين صفحه بعضي از اين قبيل گزارش ها را از زاويه نگاه و باور ماموران امنيتي حكومت پهلوي درج كرده ايم. شايان يادآوري است كه گزارش ها برگرفته از اسناد موءسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران مي باشد كه با كوشش آقاي جلال اندرماني زاده فراهم شده است. بنا به درخواست شهرباني كاشان 60 نفر نيروي كمكي براي شهرباني به كاشان اعزام ليكن به علت بروز اختلاف نظر بين سرهنگ جوادي رييس شهرباني كاشان و افسران مامورين شهرباني بعضي از افسران و مامورين به اعمال خشونت آميز دست زده و در خيابان ها تيراندازي نموده اند. از /11 30ساعت روز جاري بين حدود 2000 نفر از موافقين و مخالفين در خيابان شاپور خوي برخورد و مخالفين با چوب و چماق به سوي موافقين حمله در نتيجه چهار نفر مجروح يك نفر پليس و افسر زخمي در بيمارستان بستري مي باشند. در حال حاضر حدود 200 نفر از جوانان در خيابان اقدام به آتش زدن لاستيك نموده كه مامورين مرتبا آنان را توسط بلندگو به آرامش دعوت مي كنند. كرمانشاه - در /13 30ساعت /9/57 23روز عده اي حدود 1400 نفر از حسينيه جليلي خارج و مبادرت به تظاهرات و دادن شعارهاي ضدملي كرده اند كه پليس براي متفرق كردن آنان اقدام و مبادرت به تيراندازي هوائي نموده كه در اين موقع جواني به نام انصاري مورد اصابت گلوله واقع و فوت و يك نفر ديگر به نام علي احمدي بر اثر چاقو و يك نفر به نام شرف شرفي بر اثر اصابت گلوله از ناحيه سر مجروح كه در بيمارستان 200 تختخوابي كرمانشاه بستري است. وضعيت اصفهان - ساعت /11 30دستجات مختلف در نقاط گوناگون شهر و از جمله در ميدان 24 اسفند به حركت درآمده و گوسفند قرباني مي نمايند. خبرنگاران خارجي نيز مشغول فيلمبرداري مي باشند كارگران ذوبآهن نيز برابر اطلاع براي انجام تظاهرات ملي به طرف اصفهان در حركت هستند. وضعيت اراك - از ساعت /11 45تظاهرات ملي و ميهني با شركت اهالي اراك و نقاط اطراف در ميدان اصلي و خيابانهاي منتهي به آن جريان دارد و وسيله فيلمبرداران و عكاسان راديو تلويزيون نيز ضبط مي گردد. مخالفين نيز به طور پراكنده در گروههاي كوچك اغلب در داخل كوچه ها شعارهاي ضدملي داده و با سنگ به مردم و مامورين حمله مي كنند كه توسط پليس متفرق مي گردند، در يكي دو نقطه به اتومبيلهايي كه چراغهايشان روشن بود سنگ انداخته و در يك مورد نيز به خانه هاي مردم براي بد نام كردن اين تظاهرات حمله نموده اند اين افراد توسط مامورين متفرق و هم اكنون تظاهرات با شركت بيش از هزار 30 نفر ادامه دارد. - 1 تعدادي از مخالفين در جلوي منزل آيت الله شيرازي و چهارراه نادري و چهارراه دروازه طلايي مشهد اجتماع و درگيري بين مخالفين و موافقين وجود دارد. - 2 حدود 200 نفر از موافقين با در دست داشتن تمثال شاهنشاه آريامهر به كار خانه قندشيرين كه در 2 كيلومتري مشهد واقع شده وارد وضمن برداشتن عكس آيت ا... خميني چند شيشه را نيز شكسته اند. - 3 دو نفر سرنشين اتومبيل پيكان شيري رنگ شماره اهواز در جلوي منزل آيت الله شيرازي تحت عنوان اينكه ساواكي هستند كتك كاري و به منزل شيرازي هجوم مي برند. - 4 افرادي كه در رابطه با مخالفت با دولت در مسجد جامع شيروان متحصن شده بودند شب گذشته مسجد را ترك و صبح روز جاري تعدادي از موافقين ضمن دادن شعارهاي ملي و ميهني در شيروان مبادرت به راهپيمايي نمودند. تلفنگرام از ساواك از /10 00ساعت /9/57 23روز در حدود سه الي چهار هزار نفر در خيابان هاي تبريز دست به تظاهرات زده و ضمن دادن شعارهاي ضدملي شيشه هاي چند بانك و اتومبيل آتش نشاني را شكسته اند. مامورين با تيراندازي هوائي مشغول متفرق كردن متظاهرين هستند. روز /9/57 22جاري در شهرستان نيشابور تعدادي از موافقين شيشه هاي مغازه هاي مخالفين را شكسته كه در نتيجه حدود نفر 1000 از كسبه در دادگستري شهرستان و اطراف آن بست نشسته اند و هنگامي كه رئيس شهرباني - فرماندار فرمانده گروهان ژاندارمري و رئيس دادگاه براي رسيدگي به آنجا رفته اند متحصنين، فرمانده گروهان را به عنوان گروگان گرفته و سلاح هاي آنها را اخذ و سپس به سربازاني كه دور آنها را محاصره كرده اند اخطار نمودند چنانچه بسوي مردم تيراندازي كنيد گروگان هاي خود را خواهيم كشت. /13 00ساعت /9/57 23روز حدود 8000 نفر در قطعات 17 و 82 بهشت زهرا تجمع و مبادرت به دادن شعارهاي ضدملي و ميهني نموده اند. مخالفين اجتماع كننده در مسجد اعظم رضائيه به دادن شعارهاي ضدملي و ميهني و شكستن شيشه و تخريب مغازه هاي اطراف مسجد مبادرت كردند از طريق نيروي انتظامي به تظاهركنندگان اخطار شد ولي چون توجهي ننمودند مامورين به پرتاب گازاشك آور و شليك گلوله هوائي اقدام و از طرف مخالفين متقابلا با شليك گلوله و پرتاب سنگ و آجر بسوي مامورين مبادرت مي گردد. در نتيجه سه نفر پليس زخمي و نيز تعدادي از مخالفين مجروح. تعدادي از بانكهاي اعتبارات - صادرات - بازرگاني توسط مخالفين به آتش كشيده شد. در ساعت 6 بعد از ظهر /9/57 22روز رئيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور به خانه دكتر كريم سنجابي مراجعه كرده و ايشان را به كاخ نياوران براي ديدار اعليحضرت شاهنشاه مي برند آقاي دكتر كريم سنجابي در اين ديدار ضمن تشريح اعلاميه مورخ 14 آذر ماه 1357 صادر شده در پاريس تاكيد نموده كه بنابه بند 2 اعلاميه مذكور در اوضاع واحوال كنوني جبهه ملي ايران هيچ تركيب حكومتي شركت نخواهد كرد و آقاي دكتر كريم سنجابي ساعت 7 بعد از ظهر به خانه خود مراجعت كرد. از رضائيه - تاكنون 5 نفر كشته حدود 25 نفر مجروح كه 8 نفراز آنان از مامورين شهرباني مي باشند. از يزد - برابر اعلام شهرباني استان يزد در واقعه روز جاري تظاهركنندگان ابتدا ضمن دادن شعارهاي ضدملي به مامورين انتظامي فحش و ناسزا گفته و به طرف آنان سنگ و مواد منفجره پرتاب در مي كردند بين تظاهركنندگان بعضي از عناصر اخلالگر به طرف مامورين تيراندازي مي نموده و عده اي از پشت بام به روي مامورين بنزين مي ريختند. در تظاهرات بعد از ظهر نيز يك شعبه بانك عمران به آتش كشيده شد كه توسط مامورين خاموش گرديد و در بازرسي كه از مسجد هزيره شد تعداد زيادي اعلاميه و اوراق مضره، شعارهاي پارچه اي، عكس تعدادي از مقتولين در تظاهرات تعدادي نوار ضبط صوت، يك عدد بمب بسيار قوي، تعدادي سه راهي فلزي مخصوص بمب دست ساز، مقداري لباس زنانه و چوب دستي و ميله آهني و وسايل برنده جهت مقابله با مامورين كشف و ضبط گرديد. ضمنا وضع شهرستان يزد و شهرهاي تابعه در حال حاضر عادي مي باشد. كرمان - از /14 30ساعت /9/57 23روز حدود 7000 نفر از مخالفين از شهرستان سيرجان اقدام به تظاهرات ضدملي و ميهني نموده و جسد خليل شهسواري كه صبح امروز هدف گلوله قرار گرفته در خيابانهاي شهر گردانده و به مسجد جامع سبزعلي برده اند قرار است صبح /9/57 24روز آن را تشييع و همراه تظاهرات به محل دفن ببرند افراد مذكور در ساعت /17 00متفرق گرديده اند. در ساعت 1600 روز جاري حدود 2000 نفر از اهالي راورو اهالي اطراف آن به منظور شركت در مجلس ختم كشته شدگان راور در /9/57 17تاريخ به زرند عزيمت و قبل از عزيمت به مسجد در خيابانهاي زرند اقدام به تظاهرات ضدملي نموده و شعارهاي مضره داده اند. اين افراد پس ازخروج از مسجد مجددا در /18 30ساعت متفرق گرديده اند.