Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771114-43839S1

Date of Document: 1999-02-03

در استقبال جشنهاي پر شكوه بيستمين سالگرد انقلاب قانونگرايي آرمان، ابدي ( ) 3 انقلاب امام راحل سلام الله عليه در يكي از فرمايشات خود هدف انقلاب را پايبندي و اجراي قانون اعلام كرده و براي نمونه در يكي از عجيبترين سوانح آن ايام، يعني معضل بني صدر، درسي بزرگ و تاريخي به ياران خويش داد. در آن هنگامه در آستانه تشكيل مجلس شورا، وقتي گروهي از وثيق ترين و مطمئن ترين ياران امام به حضور ايشان رسيده و تقاضا كردند كه امام تكليف رقيب را يكسره نمايد، عليرغم وضع بحراني و بسيار شكننده كشور، امام اين مسئله را به مجلس احاله كردند. به راحتي مي توان دريافت در زماني كه كشور درگير جنگ و جناحهاي سياسي نيز مشغول نبردي سهمگين براي حذف رقبا بودند، امام بزرگوار به مصلحت مهمتر و فراتري نظر دوخته بود. مصلحتي كه اگر حكمت آن از سوي همگان درك و فهميده مي شد، پس از دو دهه ناچار نمي بوديم همچون امري تازه و جديد، دوباره آن را مطرح نماييم و تاسيس و تثبيت نهادهاي قانوني را سرلوحه امور قرار دهيم. و نيز در ماهيت و ضرورت قانون تاملها و قلم فرساييها كرده، نگران جريانها و گروههاي قانون ستيز و قانون گريز باشيم كه خود را برتر از قوانين دانسته، حكم مي كنند و اجرا مي كنند و حيثيت و اعتبار و ارزشهاي انقلاب را به مخاطره مي افكنند. انقلاب اسلامي، خط بطلاني بر خودكامگي و استبدادكشيد و جوهر استبداد متكي به قدرت فرد و استيلاي وي بر جامعه و ضوابط و روابط آن است. قانون، مجراي تحقق حقوق آحاد جامعه است و پيام انقلاب اسلامي و امام خميني ( ره ) مگر جز اين بود كه قدرت و منافع نامشروع فرد يا اقليتي از برخورداران و حكومتگران، مي بايد به نفع همه ملت توزيع و تكثير؟ شود قانون گرايي و استيفاي حقوق قانوني ملت و التزام همه نيروها به قانون، به عنوان منشا همه مشروعيتها، يكي از اساسي ترين بنيادها و دستاوردهاي انقلابي بود كه جشن پرشكوه بيستمين سالگرد پيروزي آن را همه آحاد ملت به پايكوبي و سرور نشسته اند. مروري بر ميراث هاي به جا مانده از معماران انقلاب اسلامي نشان مي دهد كه آنان نيز در جستجوي همان گمشده اي بودند كه ما امروز همچنان بدان نيازمنديم. به همان نهج كه انبياء عظام نيز هريك همان مرواريد معنوي را كه ديگري در اعماق اقيانوس جامعه وانهاده بودند مي جستند و البته كوردلي خواهد بود اگر از اين سخن نتيجه بگيريم كه آنها در اهدافشان توفيق نيافتند و بيهوده اينهمه رنج و محنت را برخود هموار كردند. خير. موضوع از اين قرار است كه هر زمانه اي مسائل خاص خود را دارد، اما انسان همچنان انسان باقي مانده و در قاموس ابدي و ازلي اين ممكن الوجود، خير و شر نگاشته شده آيا است با بعثت و انقلاب يك نبي يا يك مصلح، تغييري در ماهيت انسان پديد؟ مي آيد پس مسئله بر سر موانع است، آنكه ديروز، و در حضور امام، روياروي قانون مي ايستاد، در غياب او قاطع تر مي ايستد. از همين روزن به مسائل بنگريم تا بدانيم چرا بايد بر آرمانهاي راستين انقلاب پاي بفشاريم و اجازه ندهيم ماهيت ارزشها را متحجران به نفع خود تفسير كنند. شعارهاي انقلابي عزيز و مقدسند، ولي آرمانهاي بنيادين كه قرار بود eبه واسطه آنها مردمان اين سرزمين شاهد خوشبختي را به آغوش كشند كدام؟ است چگونه استقلال حاصل ؟ مي شود فقر و نكبت و اعتياد را چه آتشي خواهد؟ سوزاند زاغه ها و حلبي آبادها و گودها را چه دستي ويران مي سازد و به جاي آن سرپناهي آبرومند ايجاد؟ مي كند بيماريها را كدام پزشكان و با كدام داروها درمان خواهند؟ كرد فرزندان ايران در كدام فضاي آموزشي و دانشگاهي و با چه پرسشها و آگاهيهايي در جهان معاصر سرفراز خواهند؟ شد مردم چگونه سرنوشت خود را به دست خواهند؟ گرفت احزاب و آزادي سياسي در كدام روزگار پديد خواهد؟ آمد شهرها چگونه سامان مي يابد، روستاها چگونه آباد مي شود، حقوق بانوان مظلوم و صبور و عفيف ما چه زماني به آنها فهمانده و متحقق مي گردد، با كدام زبان با دنيا سخن خواهيم گفت، دستاورد ما براي جهان امروز چيست...؟ تا فردا...