Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771112-43809S1

Date of Document: 1999-02-01

نقطه شروع همه موفقيت ها؟ چيست در جهاني كه ما بسر مي بريم، همه چيز دستخوش تغيير دائم از است بدن انسان گرفته تا چالش هايي كه در كار با آن روبرو مي شويم و يا محيطهاي كاري كه شركت ها در آن شكل مي گيرند، همه بطور مداوم درحال تغيير هستند. تنها راه مسلم براي اطمينان يافتن به اينكه در محيط خود تحت كنترل اين تغييرات قرار نخواهيم گرفت، اعتقاد داشتن به تغيير است. تنها در صورتي كه ما شهامت تغيير دادن خود و شناخت و قبول واقعيت را داشته باشيم و عادت هاي خود را به باقي ماندن در وضع موجود و آسودگي مطلق كنار بگذاريم، قادر خواهيم بود كه تغييرات را به دلخواه خود كنترل كنيم. پس از گذشت ماههاي متعدد از بروز حوادث شگفت آور و باورنكردني مربوط به اصلاح قانون اساسي در تايوان، سرانجام با پذيرفتن طرح تثبيت تايوان بعنوان يك دولت ايالتي و سلب حق قانوني آقاي يوآن ( ) 1 در راستاي تصويب انتصاب نخست وزير، كل جريانات به پايان با رسيد وجود اين، بازگشت به اتفاقات چند ماه اخير سبب سردرگمي شخص مي شود. بعد از همه اين ماجراها، بعضي ها از نتيجه پاياني خوشحال هستند و بعضي ديگر چنين احساسي ندارند. اما هنگامي كه همه مطالب گفته شود و همه كارها صورت پذيرد، نتايج ببار آمده از اين تغييرات در حقيقت نقطه آغاز خواهد بود. هيچكس نمي تواند با اطمينان بگويد كه آينده خوب يا بد خواهد شد. بايد منتظر ماند و ديد. تنها چيز پايدار خود تغيير است در هرحال ما بايد اين حقيقت ساده را بپذيريم كه آگاه نبودن به چگونگي بروز تغيير مانع وقوع آن نخواهد شد. بعبارت ديگر تنها چيزي كه در اين جهان از تغيير باز نخواهد ايستاد خود تغيير است. اجازه دهيد مثالي چند از تغييراتي كه در پيرامون ما رخ مي دهد بياوريم. بيش از 80 درصد سلولهاي بدن ما تا سه سال قبل وجود بدين نداشتند معني كه متجاوز %از 50 از سلولهاي كنوني بدن ما در طي دوسال اخير رشد هنگامي كرده اند كه كودكي متولد مي شود داراي حدود 10 ميليون سلول مغزي مي باشد. اين تعداد در طول دوران زندگي يك فرد افزايش نمي يابد و در حقيقت /200 000روزانه عدد از اين سلولها از بين مي روند. با اين وجود تعداد اكسون ها وسيناپس ها در هر سلول مغزي براي تشكيل شبكه سلول عصبي مغزي با توجه به سن و ميزان استفاده از آن قابل افزايش مي باشد. فعاليتهاي كاري درصد 70 از تعداد 500 شركت درجه يك ثبت شده توسط مجله اقبال ( ) 2 در سال 1995 منحل شده اند. در واقع از همين تعداد كه اخيرا در سال 1979 به ثبت رسيده بود 40 درصد تعطيل شده و يا به افراد ديگري واگذار شده اند. سال 15 پيش 10 بانك درجه يك جهان از ايالت متحده انتخاب شده بودند، ولي در حال حاضر ايالات متحده حتي يك نماينده در ميان اين 10 بانك نداردبانك 150 از 25 بانك برتر جهان متعلق به ژاپن است، با اين همه هر كدام از اين بانكها مسائلي از نوع خود دارند. نوآوري تكنولوژيكي عمل پردازش ميكرو كامپيوتر در دستگاههاي ويدئو، بيشتر از كامپيوترهاي IBM 360 در است سال 1975 سرعت پردازش كامپيوترهاي بزرگ IBM كه هزينه اي معادل دهها ميليون دلار آمريكا در برداشت، ده ميليون فرمان در ثانيه بود. سرعت پردازش جديدترين بازيهاي كامپيوتري سوني يك ميليارد فرمان در ثانيه است كه 100 برابر سريعتر از كامپيوترهاي IBM مي باشد و در مجموع 500 دلار امريكا هزينه برمي دارد. كار در دهه 1950 بيشتر مردم به كار ثابت و روزمره اشتغال داشتند و تنها افراد معدودي تصميم گيرنده بودند. امروزه %فقط 20 كارها بعنوان كار ثابت و روزمره تلقي مي شود و بدين ترتيب 80 درصد كارها به تصميم گيري نياز دارد. در سال 1980 افرادي كه وارد بازار كار مي شدند اميدوار بودند كه بتوانند در طول زندگي خود شغل خود را حداقل 7 بار و حرفه خود را 3 الي 5 مرتبه تغيير دهند. امروزه متخصصين مديريت رده بالا به طور متوسط هردو سال يكبار كار را تغيير مي دهند. اين تغيير مي تواند در داخل همان شركت و يا بين صاحبان صنايع مختلف انجام گيرد. اعتقاد داشتن به تغيير تنها راه كنترل آن است در دنياي ما كه با سرعت در حال تغيير است اگر در پاسخ دادن به تغييرات شكست بخوريم و يا در رويابا تغييرات بي تفاوت باقي بمانيم، پيش از اينكه با مشكل عقبماندگي رودرو شويم، با مسئله كمبود زمان مواجه خواهيم شد. بنابر اين چگونه مي توانيم با تغييرات به نحوي روبرو شويم كه تحت كنترل آن قرار؟ نگيريم به عقيده من تنها راه حل، اعتقاد داشتن به تغيير، يعني دارا بودن شهامت كافي براي تغيير دادن خود است. تنها با اعتقاد داشتن به تغيير قادر به كنترل آن هستيم، مهمتر از همه بايد واقعيت را شناخته و قبول كنيم. نبايد در شهرت و افتخارات خود غرق شده و آرامش و آسايش موجود در عادت ها را بپذيريم. بشر تغيير را دوست ندارد. حتي بحث هايي در مورد فطري بودن مخالفت انسان با تغيير انجام گرفته است. اين مطلب به عنوان يك واقعيت مورد قبول شخص من نيست. مخالفت ما با تغيير بيشتر به دليل عادت است. بدين معني كه انسان بنابر عادت، از روبه رو شدن با حقيقت گريزان بوده و مستعد خود فريبي و ترس از تغيير است. رابرت جي. رنيگر ( ) 4 در كتاب خود بنام ده دستاورد - يك ميليون دلار عادت ( ) 5 آورده است: گفته مي شود كه بشر در جهاني پر از فريب زندگي مي كند، حقيقت را به مسخره مي گيرد و با انجام اين كار براي خود و ديگران خطر مي آفريند. بنابر اين، چه مي كنيم و چرا چنين؟ مي كنيم اعمال و باورهاي انسان گواه روشني براين است كه ما اغلب مسير خود را در زندگي با رويا و خيال پردازي طي مي كنيم او مي افزايد چرا مردم خواهان فريب دادن؟ هستند روشن ترين انگيزه براي اين كار خودخواهي است. با اين انگيزه شخصي ما در خفا فريب مي دهيم و در دنيايي غيرواقعي فريب مي خوريم. ما خود و ديگران را متقاعد كرده ايم كه حقيقت را كتمان نموده و جهاني غيرواقعي و خيالي را باور كنيم بايد شهامت رفتن را داشته باشيم شهامت مهم ترين ويژگي در اعتقاد به تغيير ما است بايد شهامت كافي براي مطرح كردن سئوالهاي مهم و دورانديشانه داشته باشيم. بايد شهامت گريز از حصار راحت طلبي و سنجيدن نقاط ضعف و قوت هر عملي را داشته باشيم حدود 10 سال پيش رئيس يكي از شركت هاي توليد كننده معتبر پايانه هاي كامپيوترهاي شخصي ( ) 6 در امريكا - شركت انيتركالر با مسئوليت محدود ( )- 7 اقدام به تشكيل يك جلسه برنامه ريزي استراتژيك نمود كه حالت بالقوه بازار در پنج سال اخير را مورد بحث قرار مي داد. پس از گفتگوهاي زياد، به اين نتيجه رسيدند كه با پديدار شدن نمايشگرهاي ( مونيتور ) كامپيوترهاي شخصي (PC) و جانشين شدن آنها به جاي پايانه هاي PCبازار، پايانه هاي PC در پنج سال آينده بشدت دچار ركود خواهد شد. با شنيدن نتايج جلسه او، سوءالاتي را براي قسمتهاي مختلف شركت مطرح نمود. در حال حاضر رقباي ما چه؟ مي كنند چه مسيري را براي توسعه جستجو؟ مي كنند آيا بازار مونيتورهاي PC در طي پنج سال آينده ترقي خواهد؟ كرد در شرايط فعلي درآمد حاصل از پايانه هاي PC 90 درصد و درآمد حاصل از مونيتورهاي PC فقط 10 درصد درآمد كل ما را تشكيل مي دهند. با فرض پيش آمدن ركود اقتصادي بازار براي پايانه هاي PC و اين حقيقت كه درآمد حاصل از اين منبع ممكن است در پنج سال آينده به درصد 5 برسد آيا ما قادر به ادامه كار به اين نحو خواهيم؟ بود متعاقب اين پرسشها، او در حالي كه با شجاعت با مسائل روبرو مي شد، جمع بندي زير را ارائه نمود: در صورت درگيري بيشتر با بازارهاي مونيتور PCاين، امر كه ممكن است ما مجبور به اخراج بيش از 60 كارگر صادق شويم اجتنابناپذير است، در صورتي كه اگر اقدام به اين كار نكنيم، در اثر آن با خطر تعطيلي در پنج سال آينده و در نتيجه بيكاري تعداد قابل توجهي از كارگران مواجه خواهيم بود. جرات اخذ اين تصميم به شركت اين امكان را داد كه در طول 3 الي 4 سال با متمركز كردن فعاليت خود بر عرضه مونيتور به بازار به 50 درصد رشد اقتصادي برسد. اگر در آن زمان تصميم سريعي براي پاسخگويي به تغيير اخذ نمي شد، امروز شركت انيتركالر وجود نداشت. آقاي كندي با مطرح نمودن اين سوءالات طرز فكر ملت امريكا را عوض كرد و اين مسئله كمك شاياني به انتخاب او كرد. جالب اين است كه سوءالات مطرح شده از طرف او دعوتي به سوي مبارزه براي واقعيت آنها بود مردم را مجبور كردند كه بدقت درباره حال فكر كرده و جرات روبرو شدن با حقيقت در حال تغيير را داشته باشند. علاوه برآن تعهد و قاطعيت آقاي كندي در انجام امور سبب شد كه ملت امريكا دوره اي از قدرت را تجربه كنند كه در تاريخ شان بي نظير بوده است. اين امر به همراه ساير موفقيتها، بازتابي از ميل به اعتقاد داشتن به تغيير و رويارويي متهورانه با واقعيت ها و تغيير دادن خود است. چنين ديدگاهي تنها راه كنترل كردن تغييرات به دلخواه خود مي باشد. از: دكتر كاسپرشين ( ) 8 مشاور عالي مركز بهره وري چين ترجمه: محبوبه نجفي پانوشتها: Yuan -1 Magazine Fortune -2 Ltd,.Co Miller - Brewer -3 Ringer.J Robert -4 Habits Dollar Million -Achievements LO -5 Terminals Pc -6 Ltd,.Co Intercolor -7 Senior Center Productivity China, D.Ph,Shin Casper -8 Advisor