Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771111-43797S2

Date of Document: 1999-01-31

داروهاي آرام بخش، اعتيادآورند تجويز داروهاي آرام بخش زماني به آساني پخش نقل و نبات بود. اما اكنون پزشكان براي تجويز آنها، دقت ويژه اي به كار مي برند، زيرا معلوم شده است كه صدها هزار از بيماراني كه داروهايي مانند واليوم مصرف كرده اند، به آنها معتاد شده اند. تصور مي شود حدود نيم ميليون تن در بريتانيا به تنهايي معتاد به آرام بخش ها هستند. درحال حاضر 30 نفر با حمايت يك گروه فشار حقوق مدني به نام آزادي ( Liberty) مي خواهند، موارد خود را به عنوان يك آزمايش به دادگاه هاي اروپا ببرند و سعي كنند خسارت بگيرند. به گزارش تلويزيون بي. بي. سي در سالهاي 1950 و داروهاي 1960 آرام بخش را به عنوان ياري دهنده كوچك به خانمهاي خانه دار مي شناختند. زيرا آنان را از دردسرهاي كار روزمره در خانه اندكي نجات مي داد، و آرامش مي بخشيد. اما تا سالهاي 1980 هزارها نفر به واليوم و ساير داروهاي آرام بخش كه به مجوز نياز داشت، معتاد شده بودند. در ميان اين افراد دكتر رج پي يرت را مي توان نام برد كه يك دانشمند فيزيك هسته اي موفق بود. براي نخستين بار، به خاطر سرگيجه در سال 1969 براي وي واليوم تجويز كردند. او به زودي دريافت كه اين دارو بروي مسلط شده است. دكتر پي يرت مي گويد: وقتي كه من واقعا به اين داروها وابستگي پيدا كردم، آنها تاثيري شگرف روي شخصيت و ويژگيهاي من داشتند. در نتيجه آن، من ازدواجم را از دست دادم، سپس كارم، فرزندانم، خانه ام، و بالاخره تمام دارايي ام را از دست دادم و بالاخره كارم به زندگي در كنار خيابان انجاميد. مبارزه براي گرفتن خسارت 4 سال پيش شكست خورد. يك دادگاه انگليس ادعاي دسته جمعي 5 هزار نفر معتاد را به خاطر اينكه خسارتهاي آن رقمي عظيم مي شود، رد كرد. آخرين اميد آنان مراجعه به دادگاه اروپا براي حقوق بشر است كه در آن موردهاي 30 نفر معتاد به داروهاي آرام بخش را توسط گروه فشار آزادي مطرح خواهند كرد. يك مبارز گروه آزادي مي گويد: درگذشته موردهاي اين معتادان در همان مراحل نخستين مردود شناخته شده است. آنان هنوز فرصت دفاع از موارد خود را واقعا نداشته اند. يكي از اصول بنيادين كنوانسيون اروپا فرصت دسترسي به يك دادگاه منصفانه است كه آنان هنوز آن را نداشته اند.