Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771106-43756S2

Date of Document: 1999-01-26

از مجموع 2 ميليون و مردان بيش از كارمند 360دولت: درصدمشاغل 68 دولتي را در اختيار دارند گروه شهري: براساس آمار سازمان اموراداري و استخدامي كشور در حال حاضر دو ميليون و 360 هزار و 320 نفر در بخش دولتي شاغل هستند كه ازاين تعداد/68 28در صد (يك ميليون وهزار 454 و 25 نفر ) را مردان /31 72و در صد ( هزار 675 ونفر ) 423 را زنان تشكيل مي دهند. به گزارش روابط عمومي سازمان امور اداري و استخدامي كشور از كل كاركنان دولت تعداد دوميليون و 129 هزار و نفر 448 را كارمندان هزار 302و و 872 نفررا كاركنان مشمول قانون كار تشكيل مي دهند. براساس اين گزارش از مجموع آمار كل كاركنان هزار 693دولت نفر 199و ( /29 37 درصد ) داراي مدارك تحصيلي كمتر از ديپلم 762 هزار و نفر 832 ( /32 32 درصد ) داراي مدرك ديپلم 475 هزار و 333 نفر ( /20 14در صد )داراي مدرك فوق ديپلم 370 هزار و 751 نفر ( /15 70 درصد ) هزار 31 ليسانس و 92 نفر ( /1 32درصد ) فوق ليسانس و 27 هزار و 113 نفر ( /1 15در صد ) داراي مدرك تحصيلي دكترا مي باشند. استان تهران با 524 هزار و 651 نفر ( /22 23 درصد ) دررديف اول قراردارد استان خراسان با 201 هزار و 145 نفر در رديف دوم و استان قم باهزار 19 و 733 نفر كمترين تعداد كاركنان را دارا مي باشند. وزارت آموزش و پرورش و موسسات وابسته با اختصاص يك ميليون و 105 هزار و 754 نفر ( /46 85 درصد ) ازكاركنان دولت بيشترين حجم نيروي انساني كشور را جذب كرده است ووزارت بهداشت با 256 هزار و 820 نفر از مستخدمان دولت در رده بعدي قرار وزارت دارد تعاون با يك هزار و 250 نفر ( /0 05 درصد ) كمترين كارمندان دولت را جذب كرده است. وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و بهداشت به ترتيب بيشترين كارمندان را دارا مي باشند /45 87كه درصد كارمندان وزارت آموزش و پرورش و/42 55درصد كارمندان وزارت بهداشت را زنان تشكيل مي دهند.