Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771106-43751S2

Date of Document: 1999-01-26

روي پيشخوان كتابفروشي ها شرع و شادي (ديدگاههاي فقهي درباره شادي، رقص و دست زدن ) ابوالفضل /طريقه دار موءسسه فرهنگي /همسايه چاپ /اول 1377 140 /نسخه 3300 صفحه 350 تومان. در شرع، عوامل مادي و معنوي شادي آفريني وجود دارد كه عمل به آنها، فضاي مناسبي براي بهتر زيستن انسان فراهم مي آورد كه خودآرايي، پوشيدن لباس هاي روشن، خدمت به مردم، كار، استعمال بوي خوش، ورزش و پرهيز از گناه، از جمله اين عوامل اند. حضور در مجالس شادي نيز يكي ديگر از عوامل شادي افزاست. البته در بعضي از مجالس، دست زدن و رقص معمولي هم هست، آيا از نظر شرع اين نوع دست زدن ها و رقص ها حرام است يا؟ خير عده اي از فقها و مراجع تقليد، دست زدن و رقص مرد در ميان مردان و زن در ميان زنان را - اگر مفسده انگيز نباشد - بي اشكال دانسته اند. كتاب شرع و شادي تلاشي است در جهت معرفي عوامل فرح انگيز و زمينه سازي براي فهم درست ديدگاهها و فتواهاي اين فقيهان و مراجع تقليد، بويژه آن كه با برخي فتاوا نيز همراه شده است. جستارهايي پديدارشناسانه پيرامون هنر و زيبايي نويسنده: محمد /ضيمران نشر /كانون چاپ اول /پاييز 1377 /صفحه 443 دوهزار تومان. هنر و زيبايي چنانكه نويسنده در مقدمه كتاب آورده، حاصل سيري كوتاه و شتابآلود ي است درباب هنر و زيبايي و حقيقت از ديدگاه فلسفي. مطالب كتاب گرچه در همه جا از تازگي برخوردار نيست، اما ديدگاه و موضع نگارنده در طرح مطالب به كار گرفته نسبتا تازه و متفاوت است، ضمن اينكه كتاب حاضر را بايد از معدود تاليفات در اين زمينه دانست كه به زبان فارسي و در زمينه فلسفه و زيبايي شناسي هنر انجام پذيرفته است كه به نظر مي رسد به دليل تخصص نويسنده در اين زمينه - دكترا در زيباشناسي و مباني نظري هنر و فلسفه تكنولوژي و شناخت شناسي - مي تواند اثري كلاسيك و مدرسي نيز به شمار آيد. كتاب در 15 فصل تدوين شده است و نويسنده با شيوه هاي پديدارشناسانه ضمن نگاهي تاريخي به نظريات فلاسفه درباره هنر و زيبايي به انتقاد و بازپيرايي اين نظرات از زمان افلاطون تا حال مي پردازد. نظريه هاي يادگيري و نظريه فراشناخت در فرآيند ياددهي - يادگيري دكتر نادرقلي قورچيان، منوچهر فضلي خاني، سيدمختار موسوي، داود خالقي و زكريا /يازرلو انتشارات /تربيت چاپ اول، / 1377 5000 /نسخه 100 صفحه /وزيري 3500 ريال. در اين كتاب، هيات موءلفان نظريه فراشناخت را به عنوان يك نگرش نوين در مباحث ياددهي - يادگيري، همراه با ساير نظريه هاي يادگيري مورد بحث و بررسي قرار داده اند. در ابتداي كتاب، چشم اندازهاي جهاني آموزش و پرورش عمومي ايران در قرن بيست و يكم و سال 1400 هجري شمسي مورد بررسي قرار مي گيرد. سپس دو نظريه معروف درباره يادگيري ازجمله رفتارگرايي و شناخت گرايي به طور خلاصه و مجمل طرح شده و آن گاه نظريه فراشناخت به عنوان ديدگاهي نوين در امر ياددهي - يادگيري، به طور كامل و از فلسفه تا اجرا به بحث گذاشته مي شود. در انتهاي كتاب نيز چگونگي بهره برداري عملي از نگرش فراشناختي در امر طراحي آموزشي، با ارايه نمونه هايي از طرح درس هاي مبتني بر نظريه فراشناخت، براي استفاده معلمان ارائه مي شود. كتاب، در شناسنامه خود، نام پنج موءلف را به همراه دارد، ولي موءلفان فصلهاي مختلف، به تفكيك مشخص نشده اند. علاوه بر اين منابع مورد استفاده به طوركلي و در پايان كتاب آورده شده و معلوم نيست در هر يك از بخشهاي مختلف، از كدام منابع و با چه كيفيتي بهره برده شده است. رازوري در آيين زرتشت (عرفان زرتشتي ) پژوهش و برگردان: شيوا /كاوياني انتشارات /ققنوس چاپ اول، / 1377 3000 /نسخه 175 صفحه 800 تومان راز به سان رودخانه اي نهان، در دل كوهستان جاري است. هستي، خود، خاموش ترين راز نهفته است انسان، پاره اي از هستي، برخوردار از رازهاي خويش، همزمان هم حضوري آگاه در هستي دارد و هم بر هستي، جاودان راز، درنگ مي كند. آدمي از راه هاي گوناگون با رازهاي نهاني مي آميزد و چالش مي كند تا به شناخت دست يابد و دري نو به باغ رازها بگشايد. اسطوره شناسي، دين هاي رازآميز و آيين هاي رازور ( عرفان ) شيوه اي خاص از گشودن راز و راهي ويژه در ره يافتن به رمز هستي است. كتاب در سه بخش يك مقدمه و 5 پيوست و ضميمه آيين هاي رازور و عرفان ايران و جهان، رازوري و دانش نهاني در آيين زرتشت و گرايش هاي نهاني ( رازورانه ) در آيين زرتشت را بررسي مي كند. پروفسور ر جيمز. رسال و شائول شاكد موءلف دو مقاله كتاب هستند. آگاهي و دگرگوني پيمان /آزاد نشر /روشنايي چاپ 2200 /اول 1377 /جلد 256 صفحه /رقعي 950 تومان. بدون آگاهي، زندگي ما در بلاتكليفي مي گذرد. بدون آگاهي، احساس گناه، احساس ناامني دروني، اضطراب، احساس كهتري و كمتري با ماست و فرار از خود و پناه بردن به خيالبافي ها و توهمات ادامه مي يابد. در اين كتاب، موءلف به دنبال آن است كه خوانندگان او، با مسايل و مشكلاتي كه خود براي خود فراهم كرده اند، آشنا شوند.