Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771103-43722S1

Date of Document: 1999-01-23

انتخابات شوراها را در مركز توجه قرار دهيم ( ) 2 روز پنج شنبه گذشته درباره انتخابات شوراها سخن گفتيم و از همگان خواستيم انتخابات را در مركز توجه خود قرار دهند. اكنون بخش پاياني اين نوشتار از نظر گرامي خوانندگان مي گذرد: از منظري ديگر، مي توان نقش خاورميانه اي و جهان اسلامي براي اين پديده قايل شد. به جرات مي توان گفت اگر فرصتي نظير انتخابات شوراها بتواند به سرانجامي مقبول و متناسب با آرزوهايي كه در هنگامه تدوين قانون اساسي در پي آن بوده ايم دست يابد، نخستين و بالاترين تجربه دموكراتيك در جهان اسلام به وجود خواهد آمد. اين امر، علاوه بر آنكه تلقي هاي منفي و متعارض با روح اسلام را در ذهن جهانيان خنثي خواهد كرد، منجر به ارائه مدل و تجربه اي براي همه ملتها و كشورهاي آشفته و درهم شكسته منطقه خواهد حقيقت شد اين است كه اين كشورها به هيچ چيز بيش از يك نماد مشخص و الگوي واقعي و تحقق يافته نياز ندارند. كشورهاي آسياي ميانه در شرايط تكوين و برزخ گذار از نظام كمونيستي به سوي آينده اي هنوز نامعلوم به سر مي برند، افغانستان در گرداب توطئه ها و جنگ هاي ويرانگر مي سوزد، پاكستان جز عنواني از دموكراسي به همراه هزارها مرض ويرانگر را بهره نبرده است، بسياري از كشورهاي عربي با ساختارهاي قبيلگي و توسط اليگارشيهاي ثروتمند اداره مي شوند، عراق در تب اشتباهات ديكتاتوري و توتاليتاريسم ويران شده به سر مي برد، سوريه و اردن و مراكش مشكلات ساختاري بسيار دارند، تركيه سعي دارد تنافي دموكراسي با اسلامگرايي را به اثبات رساند و سايه نظاميان در آن كشور بسيار سنگين شده و... با اين تفاصيل، چگونه مي بايد به آينده ايران؟ نگريست بي شك تحقق مدلي از دموكراسي سامان يافته و پايدار كه ساختارهاي كوچك آن نيز تعريف شده و محمل قانوني لازم را داشته باشد، همراه با عزم ملي و همراهي رهبران نظام، مي تواند خلاء تشريك مساعي ملي را در ميان كشورهاي خاورميانه - وبلكه كل جهان اسلام - از ميان ببرد و علاوه بر آن باثبات ترين كشور منطقه را به همه جهان معرفي كند. در اين صورت جذب سرمايه هاي خارجي، تحقق برنامه هاي دولت، بهبود زندگي اجتماعي و اقتصادي شهرستانها و روستاها، يكدست شدن گروهها و جمعيتهاي مختلف در سراسر كشور، راهگشايي نخبگاني تازه به عرصه مديريت كشور، يافتن منابع جديد مالي براي اداره واحدهاي شهري و روستايي و حتي محله اي و. همراه با گسترش حيثيت و اعتبار كشور و نيز امنيتي كه ريشه در فعاليت سراسري ملت خواهد داشت، جايگاه تازه اي به ايران اسلامي خواهد داد. ايران شايسته عظمت و اعتلايي ويژه در جهان اسلام و كل منطقه است و از اين رهگذر اعتباري تازه در سراسر جهان براي ما باز خواهد شد. نتايج اين امر اگرچه به فوريت نشان داده نخواهد شد، اما با جديت و مداومت به بار خواهد نشست. در اولين تجربه، گرچه فرآيند خبررساني به مردم به دليل فرصت محدود به درستي انجام اما نگرفت، اقبال بي نظير مردم به ويژه در شهرها شايستگي آنان رابراي اين تجربه بزرگ نشان داد تجربه اول را مي بايد موفقيتي بزرگ براي دولتي معتقد به مشاركت مردم دانست و آزمونهاي نخست را به درستي مورد ارزيابي و جمعبندي قرار داد. تمدنها، پيش از آنكه محصول آرزوهاي بزرگ باشند، محصول كار مداوم و طاقت فرسايند. شوراها، عرصه اي براي كار، براي آزمون و خطا، براي به كف آوردن تجربه مشاركت ملي، براي كاهش فاصله ميان مردم و اقليتهاي رهبري كننده، و بالاخره توزيع قدرت و امكان رشد و ترقي براي همه آحاد ملت است. آزادي، عدالت و توسعه نيز، اگر نيك بنگريم، تنها از همين روزن به كف خواهد پس آمد شوراها را از ياد نبريم و همه امكانات را براي تحقق درست و آبرومند و مداوم آن به كار گيريم. والسلام