Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771101-43705S3

Date of Document: 1999-01-21

تازه هاي انديشه انقلاب مشروطه ايران (كتابهاي آبي ) به روايت اسناد وزارت امور خارجه انگليس به كوشش: رحيم رضازاده /ملك ناشر: انتشارات معين و مازيار چاپ اول /آذرماه 1377 قطع رحلي /گالينگور قيمت: 811 6000 تومان صفحه درباره تاريخ مشروطه تاكنون كتابهاي گوناگوني به چاپ رسيده است و هر كدام از آنها از زاويه اي خاص اين رويداد مهم تاريخ معاصر را بررسي و تحليل نموده اند. اما با فاصله و دوري زماني از اين رويداد مهم نه تنها تحليل و تحقيق درباره آن كاستي نگرفته بلكه به دليل انتشار اسناد و مدارك معتبر، و گشوده شدن برخي از غوامض و پيچيدگيهاي آن، تحليلها و نوشته ها و آثار تازه اي در اين باره، منتشر مي شوند. حضور و نفوذ دولت انگليس در زمان حكومت قاجاريه و به خصوص، تاثير غيرقابل انكار، توطئه هاي اين استعمار پير در رويدادهاي عصر مشروطه موجب شده است تا اسناد و مداركي كه از سوي وزارت خارجه اين كشور و در ارتباط با قضاياي مشروطه منتشر شده، از اعتبار و جايگاه خاصي در نزد محققان برخوردار شود، گرچه، بسياري از اين اسناد از سوي مقامات انگليسي اجازه چاپ نيافتند و همين امر، اعتبار اسناد چاپ شده و نيز قضاوت نهايي درباره ارتباطاتي كه دولت و سفارت انگليس در جريان مشروطه داشتند، را اندكي مخدوش و حتي زير سوءال مي برد اما، انتشار همين اندازه اسناد نيز مي تواند مورخان و تاريخنگاران را در تجزيه و تحليل و در نهايت نتيجه گيري منطقي از قضايا رهنمون مناسبي اسناد باشد منتشره وزارت خارجه انگليس براي نخستين بار و سالها قبل از انقلاب در يكي از نشريات به صورت پاورقي به چاپ مي رسيد، بعدها اين پاورقي ها به همراه ساير اسناد ترجمه نشده، در مجموعه اي از كتابها كه با جلد آبي به چاپ رسيد و همين امر موجب شد تا از آن پس اين كتابها (اسناد وزارت خارجه انگليس ) به كتابهاي آبي شهرت پيدا كنند. كتاب حاضر در واقع مجموعه آن مجلدات است كه در يك جلد رحلي به چاپ رسيده و با فهرست اعلامي كه، رضازاده ملك (كوشنده اين اثر ) بر اين اثر افزوده دسترسي محققان به سندها راحت تر از چاپهاي پيشين شده است، بديهي است گردآوري تمامي آن مجلدات در يك جلد با حروفچيني و قطع مناسب نيز، بر رواني كار محققان خواهد افزود. گردآورنده اين اثر در مقدمه كتاب وعده داده است بخشي از اسناد مربوط به مشروطه كه از سوي وزارت خارجه انگليس منتشر اما در اين مجموعه نيامده است را در آينده اي نزديك! به چاپ برساند. جناح بندي سياسي در ايران از دهه 1360 تا دوم خرداد 1376 (به همراه مصاحبه اي با دكتر محمدعلي همايون كاتوزيان ) نويسنده: دكتر سعيد /برزين ناشر: نشر مركز، چاپ اول، /پاييز 1377 قطع /رقعي قيمت 130 560 تومان صفحه مسئله جناح بندي از پديده هاي سياسي مهم، مشهود، و ملموس امروز كشور است و بررسي آن خواه از ديد تحليلي و نظري و خواه از نظر گردآوري و ارائه اطلاعات و واقعيتها باعث برخوردي آگاهانه تر و سنجيده تر نسبت به مسايل سياسي eجامعه كنوني ما مي شود. تاكنون كمتر بررسي تحليلي منظمي از اين eپديده سياسي در كتب فارسي زبان انجام شده است گرچه از اواخر خرداد 1374 دو هفته نامه عصر ما در چند eشماره پياپي كه بعدها نيز دنبال شد، تحليل موشكافانه و دقيقي از اين مفهوم سياسي ارائه داد اما با اين همه كمبود در اين زمينه محسوس است و به نظر مي رسد eنويسنده كتاب حاضر براي پر كردن چنين خلاء، دست به تاليف اين اثر زده است. نويسنده در ابتداي كتاب مي كوشد ويژگيها و قانونمنديهاي پديده جناح بندي را از ديدگاه علوم سياسي بيابد و جنبه هاي اجتماعي و تاريخي و سياسي آن را بررسي كند. آنگاه به بررسي مسايل جناح بندي در ايران بعد از انقلاب پرداخته و درباره تاريخچه، پايگاه، و ديدگاه هاي جناحهاي گوناگون فعال در سياست ايران اطلاعات و تحليلهايي مستند ارائه مي دهد. نقدي بر فدراليسم نوشته محمدرضا خوبروي پاك ناشر شيرازه - قيمت /چاپ: 1377 تومان 1300 اگر فدراليسم به منزله يك نظريه سياسي فراگير و بعضا به عنوان مكتبي در فلسفه سياسي در كنار مكاتبي همچون ملي گرايي (ناسيوناليسم ) و دموكراسي مطرح شد، پيش از هرچيز به اين دليل بود كه فدراليسم توانست در قرون هجده و نوزده ميلادي براي تاسيس يك دولت - ملت به مدد جوامعي بيايد كه به دلايل مختلف و متفاوتي نمي توانستند الگوي يك حكومت متمركز را براي تشكيل يك دولت قانوني سرمشق خويش قرار دهند. در اين كتاب، فدراليسم به منزله يك شيوه تفكر سياسي و نيز راهنماي عمل از دو منظر تاريخي اجتماعي متفاوت مورد بررسي و نقد قرار گرفته است. يكي از منظر امكاناتي كه در اختيار مي گذارد تا جوامعي كه به دلايلي نمي توانستند الگوي يك حكومت متمركز را سرمشق خود قرار دهند، موفق به تشكيل دولت قانوني و تاسيس يك دولت - ملت براساس آن بشوند و ديگري از منظر محدوديت هاي اين تفكر سياسي اگر بخواهد به مشابه روشي جهانشمول جهت تبيين روابط پيرامون - مركز در دولت - ملت هايي كه موجوديت شان را مديون تاريخ و فرهنگ خويش هستند، به كار گرفته شود. بررسي موردي ايران به عنوان شاهدي براين محدوديت و به عنوان كشوري كه به راه حل هايي خواناتر با فرهنگ و تاريخ خود براي روابط نامبرده دست يافته است، از مهم ترين فصول كتاب حاضر است.