Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771021-43595S3

Date of Document: 1999-01-11

روزنامه زن در آستانه تعطيلي قرار گرفت گروه اجتماعي: روزنامه زن اعلام كرد با وجود ابهام در برخي از موارد حكم دادگاه عليه اين روزنامه، به منظور جلوگيري از نتيجه گيري هاي زيانمند درباره اين حكم، درخواست تجديد نظر نمي كند. به گزارش روابط عمومي روزنامه زن، روابط عمومي دادگستري تهران در تنظيم و انتشار خبر راي صادره دادگاه درباره اين روزنامه به گونه اي عمل كرده است كه موارد برائت و محكوميت مدير مسئول روزنامه زن به نحو روشن بيان نشود و در هاله اي از ابهام بماند. در اين گزارش با قدرداني از نظر هيات منصفه درباره اين روزنامه اضافه شده است: هيات منصفه مطبوعات ضمن برائت روزنامه زن از تمامي اتهامات تنها در يك مورد مجرميت مدير مسئول روزنامه زن را پذيرفته و مقرر كرده در صدور حكم، تخفيف قانوني مراعات شود در حاليكه دادگاه از حيث جريمه حتي بيش از حد مقرر در ماده 609 حكم صادر كرده است. براساس اين گزارش ماده 609 استنادي دادگاه ناظر بر اشخاص حقيقي است در حاليكه محكوميت مدير مسئول از جهت اهانت به سازمان حفاظت و اطلاعات است كه شخصيت حقوقي دارد و اصولا مشمول ماده 609 نيست. در گزارش روابط عمومي روزنامه زن حكم محروميت از حق انتشار نشريه، بدعتي توصيف شده است كه با توجه به امكان استقلال صاحب امتياز نشريه از مدير مسئول آن، مورد تاييد حقوقدانان نيست. يادآوري مي شود دادگاه بدوي در مورد روزنامه زن حكم تعطيلي دو هفته اي و جريمه نقدي صادر كرده بود كه با توجه به عدم تجديد نظرخواهي روزنامه زن اين روزنامه دو هفته تعطيل خواهد شد. گفته مي شود روزنامه زن در نظر دارد از اين تعطيلي براي ايجاد تغيير در قطع روزنامه استفاده كند و احتمالا بعد از طي مدت تعطيلي روزنامه زن در قطع بزرگتر و بصورت رنگي منتشر خواهد شد.