Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771017-43581S3

Date of Document: 1999-01-07

يك خبر به دو روايت! چند روز پيش خبر شروع عمليات اجرايي پل نواب - كميل در منطقه 10 تهران را به دو روايت در روزنامه ها خواندم. محتواي خبرهر دو روزنامه همشهري و يك روزنامه عصر اشاره به اين داشت كه عمليات ساخت پل مجددا آغاز شده است، و اين بدان معني است كه مدتي در اين كار وقفه افتاده، و اينك به گفته يكي از مسئولان شهرداري منطقه 10 تهران اين عمليات بارديگر آغاز شده است. ليكن خبر درج شده در روزنامه عصر نكته ديگري را هم مطرح ساخته بود، و آن اينكه شروع مجدد اين عمليات با مساعدت و همكاري متوليان مسجد... بوده است. سئوالي كه براي من به عنوان يك شهروند مطرح است، اين است كه: - 1 چرا در كار احداث اين پل مهم كه به روايت هر دو روزنامه اثر زيادي در كاهش بار ترافيكي شهر خواهد داشت، وقفه افتاده بود، كه اينك نياز به آغاز مجدد داشته ؟ باشد - 2 مساعدت و همكاري متوليان مسجد.. از چه نوعي بوده ؟ است آيا اين مساعدت از نوع اعطاي كمك هاي مالي بوده؟ است آيا در مشاوره فني كمك؟ كرده اند آيا در تامين مصالح و.. كمك؟ كرده اند آيا با صرف نظر از ادعاهاي حقوقي خود امكان ادامه عمليات را فراهم؟ ساخته اند! و آيا اگر چنين بوده است، اين ادعاهاي حقوقي تا چه حد پايه منطقي و قابل دفاعي داشته؟ است - 3 نظر به اين كه عبارت با مساعدت و همكاري.. صرفا جنبه هاي خاصي از كمك را به صورت مبهم به ذهن متبادر مي كند، چرا روزنامه عصر توضيح ديگري در باب نوع اين مساعدت و ميزان آن از نظر كميت و كيفيت نداده؟ است مگر مردم شريف تهران با پرداخت انواع عوارض به شهرداري تهران در تامين مالي اين طرح مساعدت؟ نداشته اند! سهم مردم در اين كار چند درصد بوده؟ است و آيا سياق طرح مساله توسط روزنامه مذكور باعث كمرنگ جلوه دادن نقش شهروندان پرداخت كننده عوارض در مقابل نقش مبهم متوليان مسجد... نيست! - 4 چرا روزنامه محترم همشهري به نقش و سهم اين متوليان محترم و نوع مساعدت آنها اشاره نكرده آيا؟ است مردم حق ندارند در باب اين مساله كه نه به امنيت ملي كشور خدشه وارد مي آورد، و نه جزو اسرار است، بيشتر؟ بدانند در پايان به عنوان يك شهروند حق خود مي دانم كه در باب اين ها مساعدت بيشتر بدانم. بدين لحاظ تقاضا مي كنم در باب مطلب مذكور توضيحات بيشتر مطرح شود. شهروند سهيم در پروژه