Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771016-43565S1

Date of Document: 1999-01-06

رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب به اعضاي شوراي عالي انقلابفرهنگي گروه سياسي: به مناسبت سالگرد تشكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي عصر روز گذشته اعضاي اين شورا با آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي ديدار كردند. مقام معظم رهبري در اين ديدار طي سخناني شوراي عالي انقلاب فرهنگي رامظهرهمكاري پرورش يافتگان حوزه و دانشگاه توصيف كردند و وجود چنين مجموعه اي را براي اهتمام در مسائل فرهنگي كه مهم ترين مسائل كشور است ضروري دانستند. آيت الله خامنه اي استمرار همكاري اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي را درهمه سطوح، حائز اهميت خواندند و فرمودند: نظام اسلامي نيازمند آن است كه اهل علم و فرهنگ و معرفت در حوزه ها و دانشگاه ها هرچه بيشتر به هم نزديك شوند و با يكديگر همكاري كنند و هريك ديگري را در جهت تكامل هر چه بيشترياري دهند، زيرا آهنگ دوري و جدايي حوزه و دانشگاه از يكديگر براي كشور وآينده تاريخ مسئله، بسيار خطرناكي است. رهبر معظم انقلاب اسلامي همراهي و همكاري حوزه و دانشگاه را يكي ازعزيزترين دستاوردهاي انقلاب دانستند و فرمودند: سال ها تلاش شده بود كه دوبخش عظيم فرهنگي، يعني حوزه و دانشگاه از هم دور باشند و تجدد و دين داري دو موضوع مقابل هم محسوب شوند، اما انقلاب اسلامي اين طلسم را شكست و ملت وجامعه روشنفكر ايران توانست بهترين نوع تجدد رابه دست آورد. تجدد، سنتي ازسنن الهي است كه براساس آن و باتفضل خداي متعال، انسان قادر مي شود باسعي وتلاش خود روزبه روز به افكار ودستاوردهاي جديدي دست پيداكند. مقام معظم رهبري ازانقلاب اسلامي ومظاهرعيني، خارجي، اداري و تشكيلاتي آن به عنوان بهترين شكل تجدد يادكردند و فرمودند: اينجانب ازهمه كساني كه در حوزه ها و دانشگاه ها داراي نفوذ و تاثير هستند و از همه صاحبان فكر ونظر كه در حوزه ها و دانشگاه ها حضور دارند، درخواست مي كنم كه همكاري حوزه ودانشگاه راقدر بدانند وآن راارج بنهند واين همكاري راروزبه روز تقويت كنند. آيت الله خامنه اي مسئله فرهنگ رابراي هرجامعه بشري يك مسئله حياتي دانستند و فرمودند: فرهنگ صحيح درنظام اسلامي، فرهنگي است كه با مباني اسلامي، منطق وعقل وخرد، همسان وهمگام باشدواگر چنين فرهنگي درجامعه تحقق پيداكند، آن جامعه به سمت رشد اقتصادي ورفاه وآزادي حركت خواهدكرد. فرهنگ صحيح ودرست زمينه اي براي دست يابي هرجامعه به علم، ثروت، قدرت سياسي، آزادي وآزادمنشي است، امافرهنگ منحط، رشداقتصادي ورفاه رابه فساد وتباهي وآزادي ودمكراسي رابه هرج ومرج تبديل بنابراين خواهدكرد، فرهنگ به مفهوم عقليت يك جامعه است وهرچه برروي آن سرمايه گذاري شود، زياد نيست. رهبر معظم انقلاب اسلامي، مديريت فرهنگي را براي جامعه، امري لازم و ممكن خواندند و فرمودند: مديريت فرهنگي به مفهوم وجود يك دستگاه متفكر، مدبر ومدير است كه قادر است فرهنگ يك كشور را قانونمند و ضابطه مند سازد، بنابراين مديريت فرهنگي در مقابل هرج و مرج فرهنگي قرار دارد و مركزاين مديريت نيز شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. هرج و مرج در همه بخش هاي حياتي كشور از جمله در بخش فرهنگ مضر است وبر اين اساس نمي توان پذير فت كه در يك جامعه با فرهنگ، هر متاع فاسد ومفسدي عرضه شود و هيچگونه موءاخذه و مسئوليتي در قبال آن وجود نداشته باشد، زيرا چنين وضعيتي عين هرج و مرج است. مقام معظم رهبري، سوءاستفاده از مديريت فرهنگي در نقاط مختلف دنياو در مقاطعي از تاريخ را يادآور شدند و فرمودند: در دوران هايي از تاريخ و در كشور ايران و نيز در اروپاي قرون وسطي از مديريت فرهنگي سوءاستفاده شد، كما اينكه از نام آزادي، مطبوعات، فرهنگ، دين و منابر تبليغي دين نيز سوءاستفاده شده است، اما سوء استفاده از مديريت فرهنگي، نبايدموجب شود كه اساس اين حقيقت صحيح مورد ترديد قرارگيرد، بنابراين اينجانباعتماد راسخ دارم كه امروز مسئوليت بسيار بزرگي بر دوش اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. حضرت آيت الله خامنه اي، تهاجم فرهنگي را يك واقعيت و امري حقيقي توصيف كردند و فرمودند: امروز ايران اسلامي تنهاكشوري نيست كه تهاجم فرهنگي را يك مسئله جدي و واقعي مي داند، بلكه تمام كشورهاي غيراروپايي و غير آمريكايي حتي اروپايي ها در مقابل فرهنگ مهاجم آمريكايي و بر سر مسئله فيلم و امور هنري، فرياد برآورده اند، بنابراين هنگامي كه پذيرفته ايم دشمن براي مقابله با انقلاب اسلامي از حربه هاي اقتصادي، نظامي، تبليغاتي و سياسي استفاده كرده و مي كند، بايد باور كنيم كه دشمن ابزار و اهداف فرهنگي را نيز براي به زانودرآوردن انقلاب اسلامي به كارگرفته است. رهبر معظم انقلاب اسلامي، تهاجم فرهنگي دشمن به ايمان، باورها واعتقادات مردم را كه تحت عناوين گوناگون انجام مي شود، خاطرنشان كردند و فرمودند: واقعي بودن تهاجم فرهنگي دشمن، ايجاب مي كند كه در داخل مجموعه اي كشور، از نيروهاي صاحب فكر و انديشه، خود را مسئول دفاع و مقابله هوشمندانه با آن بداند و شوراي عالي انقلاب فرهنگي، همان مجموعه اي است كه پيوسته بايد در حال فكر كردن، طرح ريزي، تدبير و آماده سازي، تجهيز و تكميل امكانات لازم براي مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگي دشمن باشد. مقام معظم رهبري با تاكيد بر عدم نگراني از مطرح شدن افكار و نظرات مخالف فرمودند: من يك عنصر فرهنگي هستم و مطلقا از طرح فكر مخالف احساس وحشت نمي كنم و از اينكه يك فكر صددرصد غلط در جامعه مطرح شود، به هيچوجه احساس اضطراب و نگراني نمي كنم. رهبر معظم انقلاب اسلامي در ادامه فرمودند: اما بيكار بودن و كم كاري دستگاه مسئول امور فرهنگي كشور درمقابل طرح نظريات غلط وناحق، خطرناك است و اين امر موجب نگراني است. همچنين كساني كه در مجموعه فرهنگي كشور قرار دارند، نبايد در تشخيص جبهه خود دچار اشتباه شوند، ما با قلع وقمع فكر و جريان غلط موافق نيستيم، اما ضروري است كه صف آرايي فكري و منطقي در مقابل آن وجود داشته باشد. خطر بزرگ آنجاست كه ما ناگهان خود را در ميان يك جريان و فكر غلط احساس كنيم و با تصور خودي بودن آن از جبهه بندي و مواجهه صحيح غافل شويم. آيت الله خامنه اي، اختلاط صفوف و اشتباه در تشخيص مراكز و صحنه هاي درگيري فرهنگي را يكي از بزرگترين خطرها برشمردند و فرمودند: اينجانب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي حقيقتا اميدوارم و مديريت فرهنگي كشور بايد مراقبباشد كه ساحت او دچار اين خطر نشود. رهبر معظم انقلاب اسلامي، توجه بخش هاي مختلف آموزش عالي را به ضرورت متدين كردن جوانان دانشجو جلب كردند و فرمودند: آموزش عالي كشور بايد علاوه بر عالم كردن دانشجويان، نسبت به متدين كردن آنان اهتمام خاص داشته باشد. دست اندركاران آموزش عالي اگر بتوانند جوانان دانشجو را متدين كنند، دنيا وآخرت خود و دانشجويان را آباد كرده اند و اگر در اين زمينه كوتاهي به كنند، دنيا و آخرت خود و دانشجويان ضربه خواهند زد. تدين جوانان دانشجو مسئله بسيار مهم و لازمي است وخوشبختانه بخش عظيمي از جوانان ما بسيار متدين هستند، اما مسئولان آموزش عالي كشور، به كمتراز صددرصد نبايد قانع شوند و با هرچه در راه متدين كردن دانشجويان ايجادمزاحمت واخلال مي كند، برخورد و به نحو مقتضي جلوي آن گرفته شود. مقام معظم رهبري در بخش ديگري از سخنانشان، وجود مطبوعات و انتقال مطالبضروري را به مردم، حائز اهميت دانستند و فرمودند: در دنياي غرب كه به آزادانديشي و آزاديخواهي مشهوراست، مطبوعات آمريكايي نسبت به جهت گيري هاي خاصي تعصب محض دارند و با روش هاي تبليغي هوشمندانه در نوشتن، انتخاب مطلبو جهت گيريها به شدت مراقب و متعصباند و در بسياري از مطبوعات صهيونيزم بيگانه، و اسرائيل جزو مقدسات محسوب مي شود، بنابراين به صرف اينكه مطبوعات ركني از اركان آزادي و حقوق مردم است، نمي توان هر چه در امرمطبوعات و ميدان كار مطبوعاتي مي گذرد، قبول كرد و خطرهاي واضح فرهنگي راكه برضد ذهن و دين و ايمان مردم وجود دارد و پيوسته در حال تقويت ناديده است، گرفت. آيت الله خامنه اي در پايان سخنانشان وجود شخصيت هاي فرهنگي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و در راس آن وجود شخصيت حوزه اي و دانشگاهي رئيس جمهوري را براي فرهنگ كشور بسيار مغتنم دانستند و ابراز اميدواري كردند كه در برنامه سوم توسعه نيز اهتمام ويژه اي به مسائل فرهنگي كشور مبذول شود. برپايه همين گزارش در اين ديدار، پيش از سخنان مقام معظم رهبري، حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي طي سخنان كوتاهي بر لزوم تدوين سياستهاي كلان كشور و از جمله تدوين سياستهاي كلان فرهنگي تاكيد كرد. آقاي خاتمي گفت: اين شورا در عرصه هاي علمي، آموزشي و فرهنگي اين امر مهم را در دستور كار خود قرار داده است. رئيس جمهوري همچنين، پيگيري و اجراي سياست هاي تدوين شده را ضروري خواند و شوراي عالي انقلاب فرهنگي را حلقه واسط ميان سياست هاي كلي فرهنگي و دستگاه هاي اجراكننده اين سياست ها توصيف كرد. رئيس جمهوري با بيان سالروز شهادت دانشجويان بسيجي در حماسه هويزه در شانزدهم دي ماه 1358 گفت: ويژگي حماسه شانزدهم دي ماه در اين است كه با نام دانشگاه و دانشجو عجين است و نشان مي دهد كه حضور نسل دانشجو در عرصه هاي مختلف و از جمله عرصه دفاع مقدس منشاء خير بوده است و ما اميدواريم كه علم و ايمان در خدمت پيشبرد جامعه و اهداف انقلاب اسلامي قرار گيرد.