Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771014-43536S8

Date of Document: 1999-01-04

هدف; اسكان در شهرهاي پايدار... نگاهي به طرح هاي سازمان ملل براي بهبود شهرنشيني در جهان * دو رويكرد عمده سازمان ملل براي بهبود شهرنشيني، جلوگيري از گسترش شهرها و تقويت مديريت شهري است قرن 21 قرن شهرها و شهرنشيني خواهد بود و تا چند سال ديگر 50 درصد از مردم جهان در شهرها سكونت خواهند داشت. شهرنشيني روند فزاينده است و شهرها موتور توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هستند. اما از طرفي بايد چالش هاي فرا روي اين فزون يابي را از ميان برداشت. مهم ترين چالش هايي كه شهرنشيني را دگرگون مي سازد عبارتند از: تخريب و آلودگي محيط زيست، پيدايش فقر و يا شهري شدن فقر و ضعف مديريت شهري. در واقع ابعاد جمعيت يك شهر مهم نيست بلكه مديريت شهر حائز اهميت است. از اين رو فرآيند شهرنشيني را مي بايست اولا با جلوگيري از تمركز بيش از حد چند شهر بزرگ و ثانيا با بهبود مديريت شهري كنترل كرد. مركز اسكان بشر سازمان ملل متحد با طرح برنامه هايي براي حل مشكلات فراروي شهرها و شهرنشينان مي كوشد. در اين رهگذر به شرح 3 برنامه حائز اهميت سازمان ملل مي پردازيم: برنامه شهرهاي پايدار (SCP) از آنجا كه شهرها بنيان رشد اقتصادي هستند و فرسودگي محيط شهري منجر به كاهش خدمات شهري و افزايش نابرابري اجتماعي خواهد شد از اين رو در سال 1992 دركنفرانس سران زمين كه در ريودوژانيرو برپا شد برنامه هاي اسكان و توسعه طرحي را تحت عنوان برنامه شهرهاي پايدار تهيه وتدوين اين كردند برنامه از سال 1995 به طور مشترك توسط اين دو سازمان به اجرا در آمد. همكاري و تبادل اطلاعات بين شهرهاي مشابه در سطح منطقه اي و جهاني از ويژگي هاي برنامه شهرهاي پايدار است. در حال حاضر 20 شهر از شهرهاي جهان با برنامه شهرهاي پايدار اداره مي شود و نكته مشترك تمام شهرهاي پايدار علاقه مندي به حل مسايل شهري و اجراي روش هاي جديد موءثر در مديريت شهري است. برنامه مديريت شهري (UMP) در اين برنامه هدايت و رهبري امور شهري توسط شهرداري ها مورد نظر است. تقويت چارچوب سازماني شهرداري ها در هدايت امور شهري و راه اندازي طرح هاي كارآمد شهري حائز اهميت است. فقر از مسائل بسيار مهمي است كه در برنامه مديريت شهري سازمان ملل از اولويت برخوردار است ومديران شهري مي بايست با به كار گيري اهرم مشاوره و نظرخواهي راهكارهاي اساسي براي حل اين مشكل يافته و آن را مرتفع سازند. از طرفي رشد محيط شهري شاخص خوبي براي سنجش محيط شهري است كه متاسفانه هم اكنون در بسياري از كشورها بي رويه شده است، تنها كشورهايي كه شهرهايشان داراي مديريت توانمند هستند با حفظ توازن اقتصادي مي توانند برنامه ريزي منطقه اي را به طور موفق انجام دهند. در برنامه شهرهاي پايدار همكاري وتبادل اطلاعات بين شهرهاي مشابه در سطح منطقه اي و جهاني صورت مي گيرد. حال آن كه در برنامه مديريت شهري همكاري وتبادل تجارب و تخصص ها بين سازمان ها و وزارتخانه هاي داخلي انجام مي شود كه در طرحهاي شهري تحقق مي يابد. از شاخص هاي انتخاب شهرها براي توسعه پايدار تعهد مديران شهرداري و دولتي براي اجراي پروژه ها است و اينكه چگونه برنامه مشاركت شهرهاي پايدار سازمان ملل متحد با ساختار اداري، فرهنگي و اجتماعي يك شهر سازگار مي شود از مواردي است كه مي بايست با دقت بررسي شود. مهمترين مساله اين است كه دمكراسي در كشورهاي مختلف تفاسير متفاوت دارد اما آگاهي مردم به توسعه شهري مساله بسيار مهمي است كه با توجه به شرايط كشور و شهرهاي مختلف آن متفاوت است. بايد توجه داشت كه شهر پايدار شهري خودكفا نيست بلكه داراي ارتباط متقابل با ديگر شهرها است. برنامه مديريت سوانح (DMP) اين برنامه براي رويارويي با سوانح طبيعي ونيز غيرطبيعي (ايجاد شده توسط بشر ) طراحي و در دو مرحله اجرا مي شود: - 1 آمادگي و پيشگيري از بلايا - 2 بازسازي و احياي مناطق سانحه ديده برنامه امدادرساني به عهده بخش ديگري از سازمان ملل است. برنامه هاي ياد شده و ديگر برنامه هاي سازمان ملل اساسا بر تقويت و توانمندي مديران و مقامات شهري تاكيد مي ورزد چرا كه با همكاري هاي بين المللي ومنطقه اي مقامات محلي و دولتي يك ساختار هماهنگ جهاني را به وجود مي آورد كه در نهايت مشكلات و معضلات شهري را در سطح جهاني برطرف مي سازد.