Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771014-43528S11

Date of Document: 1999-01-04

ه. غ - از تهران: اخيرا در روزنامه درباره حمله به اعضاي كابينه دولت، اسامي تعدادي از ضاربين همراه با اعترافات مضحكي به چاپ رسيده بود. مگر برخي از مسئولين درباره مردم چه فكر؟ مي كنند آيا درخواست مردم از نتيجه گزارشات تعدادي اسم است (كه مي تواند واقعي يا غيرواقعي باشد ) يا پاره اي توضيحات نامربوط؟ است! يا خواست مردم شناساندن پشتوانه اين عده از ضاربين و گروهي است كه ماجرا را سازماندهي كرده؟ است در هر صورت با عنايت به اينكه نزديك برگزاري انتخابات شوراها هستيم، اميد است مسئولين كشور بگونه اي غير از آنچه كه هست به مردم نگاه كنند. بدون نام از تهران: اين حقير يكي از خوانندگان پر و پا قرص روزنامه شما هستم مي خواستم سئوال كنم كه چرا دادگاه آقاي كرباسچي بايد 28 ساعت از تلويزيون (غير از رسانه ها ) پخش شود ولي مطالب و گفته هاي ضاربين اعضاي كابينه دولت (نوري و مهاجراني ) فقط در چند جمله آن هم خيلي نامفهوم در روزنامه مكتوب؟ گردد هرچند اين حرفها و اعتراضها تاكنون تاثير چنداني نداشته و هردم از اين باغ بري مي رسد! و با پرونده اي كه مربوط به ضرب و شتم اعضاي كابينه بود اينطور كه ديديم برخورد شد، واي به حال پرونده چند مدير شهرداري كه بسيار پايين تر از معاون رئيس جمهوري و وزير كابينه اند. رحيم الف - از شهر قدس: پيشنهادي داشتم براي تثبيت قيمتها براساس قيمت گذاري دولتي: همه مي دانيم كه گراني و تورم كمر افراد آسيبپذير جامعه را خم كرده است ولي در اين ميان برخي دستگاههاي نظارت و كنترل بر قيمت ها نه تنها كار مفيدي براي كاهش گراني يا حداقل ثابت ماندن قيمت ها نكرده اند و يا بهتر است بگوئيم نمي توانند بكنند بلكه كلي هزينه هم دارند پس چه بهتر است اين دستگاههاي بعضا بي مصرف حذف و دولت محترم از طريق رسانه ها و مطبوعات قيمت واقعي و عادلانه اجناس را به اطلاع عموم برساند تا بدين صورت همه جا يك قيمت واحد حكم فرما شود و جلوي خيلي سودجوئي ها گرفته شود. پيامهاي كتبي خود را براي درج در اين ستون حد اكثر در ده سطر به صندوق /5446 19395پستي يا نما بر (فاكس ) ارسال 2058811 كنيد.