Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771013-43520S2

Date of Document: 1999-01-03

قرآن پارسي به انگيزه تجديد چاپ ترجمه قرآن دكتر امامي (واپسين بخش ) * متن خود قرآن نسبت به عرب زبانان چگونه؟ است آيا همه عرب زبانان همه قرآن را به آساني؟ درمي يابند * استاد دكتر امامي: پرسش خوبي است. چنين نيست كه هركس كه زبان او عربي است در فهم قرآن مشكلي ندارد. صحابيان بزرگي چون ابن عباس و ديگران نيز پاره اي لغات متن قرآن را همچون: فاتح، خاطر، اب (به تشديد ) و جز آن را، آن هم در عصر نزول قرآن، نمي دانسته اند و مي پرسيدند. يا دانشمندان علوم قرآني، در باب مشكل القرآن يعني موارد دشوار قرآن و همچنين در باب غريبالقرآن يعني واژگان نامانوس قرآن، كتابها نوشته اند كه كتب متشابهات و جز آن را نيز بايد بر آن افزود. انتظار نمي توان داشت هر كتاب يا نوشته اي را همگان به تمامي و به آساني دريابند. بويژه كه در اين ترجمه، هدف، در حد امكان، باز تافتن شيوه بياني متن گرامي قرآن در ذهن خواننده پارسي زبان است. خواننده اي كه با زبان خود بيگانه نيست و در برابر آن موضعگيري نمي كند. هدف من برخورد مستقيم خواننده پارسي زبان، بويژه نسل نو، با قرآن كريم است كه زبان قرآن را نمي داند و احساسي شخصي از زيباييهاي آن ندارد. * ويرايش دوم يعني (چاپ اسوه ) 1377 چه تفاوتي با چاپ رحلي 1370؟ دارد * استاد دكتر امامي: ويرايش دوم يعني چاپ اسوه (پاييز ) 1377 از آنجا كه در اين چاپ خط متن صفحه آرايي و سرانجام حروف آن دگرگون مي شد، حاوي تجديدنظر كلي اين جانب و همراه با اصلاح موارد بسياري است كه در طول مدت پس از 1370 به آن رسيده ام. بويژه نكته هاي مندرج در نقد عالمانه و دقيق قرآن پژوه محترم آقاي محمدعلي كوشا كه اندكي پس از آن چاپ به دست من رسيد كه از حسن ظن ايشان به شيوه كلي كارم و نيز از نكته هاي اصلاحي دقيق ايشان بسيار سپاسگزارم. منتقد محترم در يك مكالمه تلفني كه پس از چاپ جديد صورت گرفت اذعان كرده اند كه تجديدنظر اينجانب در اين چاپ، در كم و كيف خود، چندين برابر ملاحظاتي است كه ايشان در آن نقد داشته اند. باري، تجديدنظري كه در چاپ جديد اعمال شده است شامل اين موارد است: اصلاح لغزشهاي چاپ اول اعم از چاپي و غيرچاپي، اجراي اصلاحات در شيوه اي كه برگزيده بودم، هموار كردن عبارتهاي دشوار، تغيير يا توضيح پاره اي واژگان نامانوس و پاره اي توضيحات تفسيري به طور موجز و اشاره وار در پاورقي. همچنين گفتاري موجز در شش صفحه پيوست اين چاپ است كه در آن، ديدگاههاي تازه اي را تحت عنوان قرآن و ترجمه آورده ام. تفاوتهاي ديگر كه به سليقه زيباپسند انتشارات اسوه مربوط مي شود، در قطع اين چاپ و صفحات رنگي زيبا در اول و آخر ( صفحه ) 32 و تذهيب چشم نواز و كادر خوشرنگ صفحات متن و ترجمه و همچنين در تجليد آن است. * شنيديم كه نقد ديگري نيز بر چاپ 1370 به تازگي يعني همزمان با انتشار ويرايش جديد (چاپ ) 1377 به چاپ رسيده. نظر شما درباره آن؟ چيست * استاد دكتر امامي: بلي، تقارني است ناميمون كه رخ داده است. اين نقد از منتقد محترم آقاي دكتر عبدالوهاب طالقاني است كه در شماره تابستان 1377 مجله وقف ميراث جاويدان درج شده است. ملاحظات و موارد اين نقد (اعم از مقبول يا مردود آن ) مربوط به چاپ رحلي 1370 يعني چاپ هفت سال پيش متاسفانه است اين سبب گمراهي و احيانا دلسردي علاقه منداني مي شود كه چند سال در انتظار ويرايش جديد مانده اند. اين نقد را مي خوانند و از حقيقت امر آگاه نيستند. در شگفتم كه منتقد محترم با اين كه با محافل قرآني در ارتباط اند، چگونه از انتشار مكرر خبر ويرايش دوم و زير چاپ بودن آن به موقع باخبر نشدند. در مجله تخصصي بينات (شماره 2 به بعد ) و در مجله تخصصي مترجم و اخبار و مصاحبه هاي مكرر مطبوعاتي و تلويزيوني حقير در اين چند ساله بارها اين خبر انعكاس يافته و حتي ديگران نيز در نشريات از آن سخن به گفته اند هر حال شك نيست كه مجله وزين وقف باوقوف بر حقيقت امر، در شماره بعدي خود خوانندگان را از ماوقع آگاه خواهد كرد و اشاره خواهد كرد كه آنچه خوانندگان مجله وقف، ميراث جاويدان در شماره پيش (تابستان ) 1377 خوانده اند مربوط به چاپ اول است نه چاپ ويرايش دوم كه در پاييز 1377 يعني همين روزها از سوي انتشارات اسوه انتشار يافته و اصلاحات و تغييرات در آن چندان و چنان است كه گويي ترجمه اي ديگر است. * اگر توضيح ديگري داريد بفرماييد. * استاد دكتر امامي: راهنمايي ها و نقدهاي منطقي را ارج مي نهم. خودم نيز از آغاز تا امروز منتقد كار خود بوده ام و همچنان منتقد و بازنگر خواهم زيرا، ماند، شيوه ام، شيوه اي است نو و نيازموده، پس تا وصول به كمال نسبي راه درازي در پيش دارد.