Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770318-41575S1

Date of Document: 1998-06-08

بررسي نوشته هاي تابلوها در مظاهرگذرگاه ها و اماكن شهري; پريشيدگي در فهم زبان و زيبايي اشاره; بررسي نوشته ها در مظاهر گذرگاهها و اماكن شهري در قالب طرح پژوهشي توسط نگارنده اين مقاله دردفتر پژوهشهاي فرهنگي در بهمن ماه تهيه 1374 و به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ارائه شده است. نظر به اينكه نوشته هاي موجود در مظاهر گوناگون شهري، دچار آشفتگيها و نابسامانيهاي زباني است و اين نوشته ها در معرض ديد اقشار مردم ازجمله كودكان، نوجوانان و بزرگسالان قرار دارد و ازطريق مشاهده و خواندن، تاثير دائمي وموثر در زبان مردم برجاي گذاشته وموجب پخش و اشاعه طريقه خاص زبان نوشتاري مي شود و دربين الگو مردم، و سرمشق زبان عمومي قرارمي گيرد، بنابراين، ادامه گسترش نارساييهاي زباني در آنها، خدشه جدي به سلامت و اعتلاي زبان فارسي وارد مي كند. نوشتار حاضر به منظور شناسايي نارساييهاي معنايي، واژگاني، دستوري، املايي و كاربرد كلمات بيگانه و تطابق مضمون باشغل وبزرگي و كوچكي نوشته ها ازنظرتناسب در تابلوهاي گوناگون شهري و نوشته هاي پيشخوان شعارنويسي ها مغازه ها، و امثال آن صورت گرفته است. با توجه به اينكه، اين مقاله صرفا جهت توجه دادن به موضوع انجام شده، محدوديت منابع داشته، لذا براي شناسايي موارد مذكور نمونه هايي ارائه شده است بنابراين، ضرورت دارد كه اين بررسي به صورت طرح پژوهشي موردمطالعه و تحقيق قرار گيرد و نتايج آن براي رفع نارساييهاي نوشته هاي تابلوها به كار بسته شود. قبل از آنكه به بررسي نمونه هاي به دست آمده از نوشته هاي تابلوها، پيشخوان مغازه ها و.. بپردازيم، ضروري است كه در مورد هدف اين بررسي و اينكه در چه زمينه هايي مي تواند مثمرثمر باشد، اشاره شود: انجام اين بررسي در مسير سالم سازي زبان نوشتاري فارسي در مظاهر عمومي شهري به عنوان محيط آموزش ضمن نگارش فارسي مدنظر بوده است. انجام اين بررسي در جهت ويرايش عمومي نوشتاري زبان فارسي و تشكيل الگوهاي علمي و عملي زبان معيار مدنظر بوده است. در جهت پالايش نوشتاري زبان فارسي از زبانهاي بيگانه در سطح شهر صورت گرفته است. براي شناسايي اين زمينه، در ابتدا تعدادي نمونه در زمينه موضوع بررسي حاضر گردآوري شده است كه براي هريك از سطوح بررسي چندين نمونه ذكرمي گردد: آ - در مورد نارسايي معنايي و نامفهوم بودن نوشته در مظاهرگذرگاهها و تابلوها و شعارنويسي ها: - 1 اين نمونه كه ناروشن بودن مفهوم را مي رساند در خيابان جمهوري ضلع شمالي تقاطع حافظ - جمهوري در /1/74 23تاريخ مشاهده شده كه بر سر درمغازه اي نوشته شده است: الكتريكي روشن فرهنگي فروش لوازم برقي كلي و جزئي عناصر اين عبارت، هر يك مفهومي را مي رساند، ولي به صورت يك عبارت، مفهوم ناروشني را به ذهن مي آورد. - 2 نمونه ديگر در خيابان ضلع جمهوري جنوبي - شرقي پاساژ داخل فرقاني پاساژ در /1/74 27تاريخ مشاهده شده است: ايران طبقه دوم پلاك 7 مدار متاليز - 3 اين نمونه در /2/74 11تاريخ از خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي ضلع غربي شماره 90 برداشته شده است: TARINترين فريزر، سرويس يخچال، كولر ماشين لباسشويي سوپر اتوماتيك در اين نوشته نشانه صفت عالي به تنهايي به كار رفته كه كاربردي نارساست. - 4 نمونه زير از خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي ضلع غربي شماره 154 /2/74 11درتاريخ برداشته شده است: به نام خدا گوشت كاشر فروشگاه كاشر ب - در مورد نامانوس بودن واژه در تابلوها، موارد زير مشاهده شده است: - 1 اين نمونه از خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي ضلع غربي شماره 94 /2/74 11درتاريخ برداشته شده است: كله سراي افق مغز، زبان، پاچه، سيرابي، شيردان كاربرد كلمه كله باسرا مفهوم نامانوسي ايجاد مي كند و خانه اي كه در آن كله وجود دارد، از آن استنباط مي شود. - 2 نمونه زير از خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي ضلع غربي شماره 114 /2/74 11درتاريخ گرفته شده است: الكترو واقف فروشنده ] لوازم برق، [الكتريكي كاربرد كلمه الكترو كه معناي آن الكتريسيته است در اين تابلونوشته، نامانوس به نظر مي رسد. ج - در مورد استفاده از خط لاتين براي نشان دادن كلمات فارسي و يا استفاده از كلمه لاتين به خط فارسي و يا استفاده از كلمات لاتين: - 1 اين نمونه در خيابان كريمخان زند اول آبان جنوبي در /11/73 15تاريخ بوده است: SANDOWANA جواهري مظفريان - 2 اين نمونه از خيابان جمهوري ضلع جنوبي تقاطع حافظ - جمهوري در /1/74 23تاريخ برداشته شده است: پاناسونيك ناسيونال Panasonic National رها صوتي تصويري خانگي رها صوتي تصويري خانگي - 3 اين نمونه از خيابان جمهوري تقاطع جمهوري - وليعصر روبه روي بازار كويتي ها سه راه جمهوري در /1/74 23تاريخ برداشته شده است: MORVARIDمرواريد سيسموني كامل نوزاد - 4 اين نمونه از خيابان تقاطع جمهوري جمهوري - وليعصر بازار ميلادقائم در /1/74 23تاريخ برداشته شده است: ستاره Setareh - 5 اين نمونه كه از خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي ضلع غربي شماره 170 در /2/74 11تاريخ برداشته شده روشن نيست كه بيانگرچه چيزي است: hansgrohe - 6 نمونه زير از خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي ضلع غربي نرسيده به خيابان دوازدهم در /2/74 11تاريخ برداشته شده است: aآيوا w i a فروشگاه صوت و تصوير فتحي - 7 اين نمونه از خيابان آزادي روبه روي حج و زيارت در /11/73 11تاريخ برداشته شده است: اطلس كوپكو ايران .B.A IRAN copco د Atlas- در مورد تطابق مضمون با شغل و حرفه نمونه هايي در مورد نارسايي تطابق به شرح زير ذكر مي گردد: - 1 اين نمونه از خيابان جمهوري تقاطع جمهوري - وليعصر بازار ميلاد قائم داخل پاساژ پلاك 84 در /1/74 23تاريخ برداشته شده است: توليدي طلا پوشاك زنانه و مانتو توليدي طلا با پوشاك زنانه تطابق ومانتو، و همخواني ندارد. - 2 نمونه زير از خيابان جمهوري تقاطع جمهوري - وليعصر بازار ميلاد قائم در /1/74 23تاريخ برداشته شده است: كلاغ پر لباس ] زنانه - 3 نمونه زير از همان آدرس بالا در همان تاريخ گرفته شده است: فروشگاه قلقلي پوشاك ] مردانه و شلوارهاي [جين ه - در مورد نامانوس بودن نوشته ازحيث املا، موارد زير مشاهده شده است: - 1 اين نمونه در روي پارچه شعارنويسي شده كه دربين چراغهاي بلوار كشاورز نصب شده بود، مشاهده شد و در تاريخ /11/73 16برداشته شده است: دهه فجر مباركباد شهرداري منطقه 6 كلمه مباركباد به عنوان فعل مركب به صورت مبارك بودن نوشته مي شود، درحالي كه به صورت كلمه مركبمباركباد آمده است (در اين مورد، املاي مصوب مركز نشر دانشگاهي مدنظربوده است ). - 2 اين نمونه از خيابان جمهوري چهارراه وليعصر - جمهوري ضلع جنوبي - شرقي در /1/74 23تاريخ برداشته شده است: وليعصر ولي عصر در دو طرف خيابان تابلو به دو صورت نوشته شده است. - 3 اين نمونه از خيابان تقاطع جمهوري جمهوري - وليعصر داخل پاساژ ميلاد قائم در /1/74 23تاريخ برداشته شده است: همراه موضوع طريقه نگارش ه در ابتدا و آخر كلمه مدنظر بوده است. و - تناسب نوشته ها از حيث كوچكي وبزرگي و يا عدم تناسب آنها موردديگري است كه مورد مشاهده قرار گرفته است: - 1 نمونه اي در مورد بزرگي نوشته ها كه از ميدان انقلاب ضلع شمالي - غربي جنب پاساژ در /1/74 23تاريخ برداشته شده است: آبميوه سلامت بزرگي نوشته تناسبي با كوچكي مغازه ندارد. - 2 اين نمونه از ميدان انقلاب كارگر شمالي جنب پاساژ ضلع شمالي - غربي در /1/74 23تاريخ نوشته شده است: جگر دل قلوه كباب چنجه روز اين مورد هم، در مورد تناسب نداشتن نوشته تابلو با كوچكي مغازه است. ز - در مورد نمونه هاي دستوري، ذكر اين مطلب كه چون عنوان تابلوها، سردر مغازه ها و غيره بيشتر به صورت عبارت است، نمونه دستوري مشاهده نشده است كه اين امر نيازمند بررسي بيشتر است. دكتر ژينوس شيروان