Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770313-41543S1

Date of Document: 1998-06-03

با بررسي عملكرد سال 76 منتشر ميزان توليد، قيمت و شد صادرات صنايع خودروسازي ايران .سرويس اقتصادي: پارسال توليد انواع خودرو در كشور به 174 هزار دستگاه 950و رسيد كه نسبت به سال 75 حدود/40 6درصد رشد نشان مي دهد اما ازبرنامه توليد مصوب وزارت صنايع /10 6 درصد عقبتر است. نشريه صنعت خودرو در تازه ترين شماره خود در مورد وضعيت توليد انواع خودرو در ايران نوشت: برنامه توليد خودرو از برنامه مصوب وزارت صنايع در سه ماه نخست سال 76 حدود/30 7 درصد عقب ماند اما در پايان سال 76 ميزان انحراف از برنامه مصوب وزارت صنايع /10 6به رسيد كه نشان دهنده رشد توليد طي ماههاي تيرتا اسفند پارسال بوده است. اتوبوس تنها خودروئي بود كه توليد آن در سال پيش كاهش يافت. پارسال 947 دستگاه اتوبوس توليد شد /9 2كه درصد كمتر از سال 75 بود. پارسال بيشترين افزايش توليدخودرو مربوط به ميني بوس معادل دستگاه 1324 بود كه برابر 6حدود توليد سال 75 بوده است وكمترين رشد توليد مربوط به جيپ و لندرور معادل 2762 دستگاه بود كه نسبت به سال 75 /12 2حدود درصد رشد نشان مي دهد. اين گزارش در مورد سهم توليدشركتهاي خودروسازي داخلي مي افزايد: ميانگين توليد ماهانه خودرو در نيمه دوم پارسال به طورمتوسط 30 درصد از ميانگين توليد ماهانه نيمه نخست پارسال بيشتر بود كه نشان دهنده تحرك و رشد بيشتر صنعت خودرو در نيمه دوم پارسال است. متوسط توليد ماهانه خودرو در نيمه نخست پارسال 12 هزارو 675 دستگاه بود كه اين رقم براي نيمه دوم پارسال به 16 هزار و 483 دستگاه افزايش يافت. /64 5درصد از كل توليد خودرو درسال پيش ( هزار 112 و 893 دستگاه ) مربوط به ايران خودرو 21 درصد معادل 36 هزار و دستگاه 693 مربوط به /4 8 سايپا درصد معادل 8473 دستگاه مربوط به پارس /3 6 خودرو درصدمعادل 6298 دستگاه مربوط به ايران وانت /6 1و درصد هزار 10معادل و 647 دستگاه نيز مربوط به سايرتوليدكنندگان (كرمان خودرو، شهابخودرو، زامياد، گروه صنعتي ايران كاوه، خاور، رانيران، توليدي مرتب )است. توليد انواع سواري /82 2درصد كل توليد خودرو كشور در سال گذشته مربوط به توليد انواع سواري و جيپ و لندرور بوده است. سهم ايران خودرو از اين /70 3توليد درصد /20 9سايپا درصد و پارس /5 9خودرو درصد بوده است. پارسال بيش از 141 هزار دستگاه انواع خودرو سواري توليد شد كه ازبرنامه توليد مصوب وزارت صنايع كه هزار 150 دستگاه بود حدود 6 درصدكمتر است هر چند نسبت به توليد سال حدود 75 /41 1درصد رشد داشته است. بررسي قيمت بازار آزاد برخي خودروهاي توليد داخلي ميانگين قيمت بازار آزاد 7 نوع خودرو سواري توليد داخل طي سال 76 نسبت به ابتداي سال 76 /4 4حدود درصد افزايش در يافت اين دوره ميانگين قيمت پيكان /5 8با درصد پاترول 4 /4 8در درصد و پرايد 5 /3 1در درصد افزايش، بيشترين افزايش قيمت را داشته است. براساس اين گزارش قيمت انواع خودرو در را 76سال مي توان به دو دوره تقسيم كرد: دوره اول افزايش قيمت ها از ابتداي سال تحت تاثير شايعات مختلف از جمله افزايش قيمت مصوب خودرو متوسط شركتهاي سازنده، كاهش توليد نسبت به تقاضا و طولاني شدن زمان تحويل خودرو تا اواخر تيرماه بود و در مردادماه قيمت ها نوسان كمي داشت و از ثبات نسبي برخوردار بود. دوره دوم كاهش قيمتها كه از اوايل شهريورماه با افزايش توليد خودرو و اقدام به تحويل فوري توسط شركتهاي سازنده آغاز شد، قيمت ها رو به كاهش گذارد و تا اواخر آذرماه تقريبا به سطح قيمتهاي ابتداي سال رسيد. در دي ماه تا اسفندماه پارسال نيز ثبات نسبي بر بازار خودرو حاكم بود. قيمت انواع خودرو در اسفندماه از نوسان زيادي برخوردارنبود و فقط بعضي از انواع خودروهامانند پاترول 4 در /4 7حدود درصد باافزايش قيمت و پژو /2 9با درصدكاهش قيمت روبرو شد. ميزان تقاضاي ثبت نام شده خودروسواري در اسفندماه 76 ميزان تقاضاي ثبت نام شده براي خودروهاي سواري توليد داخل باتوجه به ميانگين كل توليد پارسال وزمان تحويل خودروها مختلف برآورد شده است اما در مجموع تقاضاي انواع خودروسواري ساخت داخل در اسفندماه پارسال 235 هزار و 900 دستگاه برآورد مي شود. صادرات صنايع خودرو صادرات صنعت خودرو طي بهمن ماه پارسال 772 هزار دلار بوده كه نسبت به دي ماه /9 1پارسال درصد كاهش داشته است. از طرفي مجموع صادرات طي يازده ماه پارسال بالغ بر 12 ميليون هزار 74و دلار بود كه نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن 45 درصد كاهش داشته است. در 11 ماه پارسال 7 ميليون و 3 هزار دلار قطعات خودرو و 5 ميليون و 71 هزار دلار نيز انواع خودرو سواري وغيرسواري به خارج از كشور صادر شد.