Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770312-41527S2

Date of Document: 1998-06-02

ژاپن و عوامل افت تحصيلي در ميان دانش آموزان يافته هاي تحقيقي شوراي آموزش و پرورش ژاپن درباره محيط خانواده و اثرات آن برگرايش نوجوانان به بزهكاري اشاره; افت تحصيلي و بي علاقگي دانش آموزان به تحصيل، پديده اي نيست كه صرفادر جوامع جهان سوم و يا در كشورهاي در حال رشد قابل مشاهده و رديابي باشد، بلكه اكثر كشورهاي توسعه يافته صنعتي هم، هر كدام به نوعي درگير كاهش بهره وري آموزشي در سامانه هاي ياددهي - يادگيري خود بوده و به دنبال چاره جويي وجبران آن برآمده اند. آنچه در پي مي آيد گزارشي است كه مهندس سعيد آروندي، درسفر اخير خود به ژاپن، با استفاده از منابع مختلف، NHKبويژه (راديو ژاپن )تدوين كرده، و براي انتشار در صفحه علمي فرهنگي، آن را به ما سپرده است. با هم مي خوانيم. وضعيت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، امروزه در بسياري از كشورها، بار ديگر در كانون توجهات قرار گرفته است. تاكنون عوامل گوناگوني در گروههاي متفاوت درتاثير بر بهره وري آموزش مورد نظر قرار گرفته و تحقيقات بسياري روي آنهاانجام شده دسته هاي است مختلف عوامل در اين زمينه را مي توان چنين برشمرد: - 1 گروه عوامل مربوط به سيستم آموزشي شامل عواملي چون: مطالب، مواد و وسائل آموزشي، فرد آموزش دهنده ( مربي، معلم ) و مانند آن. - 2 گروه عوامل مربوط به خانواده شامل عواملي از قبيل: ويژگيهاي روحي و رفتاري اعضاء خانواده، وضعيت اجتماعي واقتصادي خانواده، باورها و اعتقادات حاكم در خانواده، رفتار متقابل وروابط اعضاء با يكديگر، درجه تحصيلي ديگر اعضاء خانواده و از اين قبيل. - 3 گروه عوامل اجتماعي شامل عواملي مانند: وضعيت و تاثير رسانه ها، باور عمومي درباره تحصيلات ومانندآن. - 4 گروه عوامل فردي دربرگيرنده عواملي چون: ضريب هوشي، عادت به تلاش و كوشش و ديگر عوامل مربوطه اخيرا شوراي، آموزش وابسته به وزارت آموزش و پرورش ژاپن طي يك گزارش تحليلي، وضعيت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان را مورد بررسي قرار داده نكته است مهم در اين گزارش، توجه به افزايش ميزان جرم در دانش آموزان اين است موضوع، به ويژه با توجه به جنايت دانش آموزي سال گذشته در اوزاكا كه توسط يك دانش آموز دوره راهنمايي صورت گرفت، اهميت بيشتري مي يابد. گزارش شوراي آموزش ژاپن، ضمن بررسي برخي علل بي علاقگي دانش آموزان از تحصيل و روي آوردن آنان به اعمال خلاف شئون جامعه، بر گروه عوامل خانوادگي تاكيد اين دارد تحقيق خصوصا بر اهميت تقويت محيط صميمي خانوادگي تاكيد داشته وتوصيه مي كند در هر خانواده بر هماهنگي و تفاهم جمع تاكيد شود. بنابراين، از خانواده ها مي خواهد كه در طول هفته حداقل در چند جلسه شام، همه اعضا حاضر باشند. چنين گردهمائي خودبخودي، سبب مي شود كودكان به تدريج باحالت جمعي و روحيه تشريك مساعي بيشتر خوگرفته و از انزوا واحتمالا انحراف هاي بعدي به دور در بمانند اين حالت، سوالات، ابهامات و معضلات ذهني دانش آموز به تدريج از درون ذهن او به بيرون راه يافته و ابراز مي شود. در اين صورت، حتي اگر وي پاسخ مناسبي نيز براي پرسشها يا معضلات خود نيابد، آنها را در ذهن خود، كمتر آزار دهنده واغواكننده خواهد يافت. گذشته از آن، با ايجادارتباط بيشتر، والدين، آشنائي عميق تري از ذهنيات و افكار او به دست مي آورند. به اين ترتيب، آنان قادر خواهند بود شرايط مناسبتري را از نظر رفتاري براي فرزند خود فراهم آورند. بيان كردن افكار و ذهنيات توسط فرد، اين اثر را براي او داردكه روحيه مثبت و فعال تري را در وي تقويت مي كند. عامل مهم ديگري كه تحقيق شوراي آموزش ژاپن روي آن بحث به ميان مي آورد، حفظحرمت و شخصيت همه اعضاي خانواده و رعايت ادب و احترام در خانه است. از آنجا كه اين تحقيق بر مبناي مطالعه و بررسي وضعيت رفتار دانش آموزان در بسياري مدارس از سرتاسر ژاپن انجام گرفته، مي توان دريافت كه يافته ها، نتايج و نيز توصيه هاي آن، موارد واقعي را دربرمي گيرد. آنچه كه در اين بخش مورد تاكيد فراوان گزارش قرار دارد، به ويژه رعايت احترام و حفظ حرمت و شخصيت متقابل ميان والدين و علي الخصوص احترام به پدر و مادر از جانب مادر شوراي است آموزش ژاپن، از مادران مي خواهد كه در هنگام صحبت كردن با همسر خود به ويژه در پيش روي فرزندان، به هيچ وجه و تحت هيچ شرايطي سخنان تحقيرآميز بر زبان نياورند. به نظر مي رسد گزارش مزبور استحكام بنيان خانواده را از طريق حفظ حرمت وشخصيت افراد مد نظر داشته و اثر آن را در روحيه وذهنيات فرزندان حائز اهميت فراوان مي داند. به اين ترتيب، رشد شخصيت و ثبات و تعادل رواني فرزندان بستگي بسياري به نحوه ارتباط پدر و مادر خانواده دارد. طبعا كودكي كه احترام و حفظ حرمت شخصي افراد را از ابتداي زندگي در خانواده مشاهده كند، در تماس با اجتماع نيز، تمايل بيشتري به احترام به ارزشهاي اخلاقي جامعه خواهد داشت. در نتيجه احتمال انجام عمل خلاف در رفتار وي كاهش مي يابد. هنگامي كه طفل زير پاگذاردن اهميت و اعتبار مهمترين اركان كانون خانواده يعني پدر و مادر خود را به كرات مشاهده كند، از بين رفتن يا شكستن ديگر ارزشها در نظر وي امري عادي و طبيعي جلوه خواهد به كرد اين علت است كه شوراي آموزش ژاپن، به منظور پيشگيري از بي علاقگي دانش آموزان از تحصيل، كاهش بهره وري آموزش و نهايتاگرايش آنان به ارتكاب جرم، دو مورد از مهمترين عوامل را به شرحي كه گفته شد به عنوان راه حلهاي اساسي و حتي شايد، حياتي به جامعه معرفي مي كند. قرار است گزارش مزبور به /1 2تعداد ميليون نسخه منتشر شده و بين مدارس سراسر ژاپن توزيع شود تا در دسترس پدران و مادران قرار گيرد. اين گزارش در چندروز آينده منتشر خواهد شد.