Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770309-41496S15

Date of Document: 1998-05-30

در حاشيه يك خبر منطق سازان خشونت! كميسيون حقوق بشر اسلامي با صدوربيانيه اي خواستارارائه راهكارهايي ازسوي مراجع ذي ربط در زمينه برگزاري اجتماعات مردمي در ايران شده است. به تصريح اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها بدون حمل سلاح و در صورتي كه مخل مباني اسلام نباشد آزاد است و نيز بنا به ماده 22 اعلاميه اسلامي حقوق بشر هر انساني حق دارد كه نظر خود رابه هر شكلي كه مغاير با اصول شرعي نباشد، آزادانه بيان دارد. به نظر مي رسد تاكيد كميسيون حقوق بشر اسلامي در خصوص برخوردار بودن شهروندان ايراني از برگزاري حق اجتماعات قانوني، ريشه در بروز تنش ها و درگيريهايي دارد كه در اجتماعات قانوني بويژه در يك ساله اخير و پس از روي كارآمدن دولت آقاي خاتمي روي داده است. ارزيابي اجمالي درگيري ها وتشنج هايي كه در عموم اين اجتماعات، از دوم خردادسال گذشته تاكنون رخ داده و دقت در اين نكته كه كميت و كيفيت اين تشنج ها در اين مدت سير صعودي يافته، اين حقيقت را روشن مي نمايد كه آتش بياران اين معركه ها، مادامي كه به هدف نهايي خود كه همانا مغشوش كردن فضاي ايفاي رسالت دولت منتخب مردم است، دست نيابند گامي به عقب نخواهند نهاد و كميسيون حقوق بشر اسلامي خود به عنوان يكي از متوليان امر دادرسي و استيفاي حقوق آحاد مردم كه از نزديك با پرونده ها و شكايات مطروحه در اين زمينه مرتبط است، به اين امر وقوف دارد. ارائه رهنمود به نهادهايي همچون وزارت كشور، قوه قضاييه، نيروي انتظامي و مجلس به منظور تهيه و تدوين سازوكارهاي مناسب جهت خنثي كردن توطئه هاي سياسي كاران حرفه اي و هواداران مناقشات سياسي، در ذات عملي پسنديده و نيكوست - بويژه كه از سوي مرجعي حقوقي صادر شود - ولي نبايد فراموش كرد كه بي ترديد مسئولين همين نهادها به عنوان اركان رسمي حكومت اسلامي خود به حيطه وظايف خويش آشنا هستند و مادامي كه معادلات چند مجهولي موجود همچون مسئوليت حفظ امنيت توسط وزارت كشور و فقدان وجود ابزار آن (نيروي انتظامي ) عدم برخوردقوه قضاييه با اخلالگران نظم اجتماعي، انفعال و بي تفاوتي نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي در واكنش به اين موارد، و... حل نشوند، مرتفع كردن اين معضل فقط در حد حرف مي ماند و صدور بيانيه; و آنان كه سر در توي منافعي دارند كه از رهگذر آسيبپذيركردن شرايط سياسي، اجتماعي كشور و مسئله داركردن دولت مردمي آقاي خاتمي به دست مي آيد همچنان مجهز به انواع و اقسام ابزار تفهيم موضوع، از جمله ابزار اعمال خشونت هاي فيزيكي به پيش خواهند تاخت! در زماني كه ابراز احساسات مردمي در سخنراني مقام رسمي كشور و در شكل كاملا مسالمت آميز، به عنوان ضديت با شعائر اسلامي و در موافقت با اهداف صهيونيستها (!) قلمدادمي گردد، راهي بس دشوار در پيش است تا بتوان به بعضي از اذهان كه حكم برالحاد و فسق جمعي از جوانان پراحساس و بي آلايش همين آبوخاك مي دهند، باوراند كه اين جوانان، شهروندان همين سرزمين و دلبسته بلندمرتبگي همين نظام هستند، پس اگر ديروز در فلان تجمع دانشجويي به جرم هواداري از يك شخصيت سياسي سر در پي شان گذاشته و سنگ بر سرشان باريده شده، و امروز نيز به گناه دست زدن يا برگزاري گردهمايي در نقد مسائل روزغربزده ناميده مي شوندو با گاز اشك آور، پارك تبديل به ميدان جنگ مي شود، ريشه را بايد درمنافع منطق سازان خشونت شناسايي و باور كرد كه كساني كه در دوم خرداد راي به كانديداي برگزيده ملت دادند، با محور قراردادن شعار اصلي وي يعني قانونگرايي خود را ملزم به حفظ وحدت و آرامش مي بينند، پس تضاد اصلي را از سر آنان برداريم و متوجه دشمنان اصلي نظام جمهوري اسلامي كنيم.