Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770309-41494S5

Date of Document: 1998-05-30

دعاي رئيس جمهوري و آمين جوانان در دانشگاه تهران آنچه در پي مي خوانيد مطلبي به قلم حجت الاسلام والمسلمين محمدجواد حجتي كرماني است كه پنجشنبه گذشته درستون نقدونظر روزنامه اطلاعات چاپ شد: من از راهپيمايان قم كه در اعتراض به كف زدن و سوت كشيدن جوانان در هنگام سخنراني رئيس جمهور در 2 خرداد در دانشگاه تهران شعار دادند مي پرسم: مگر اين جوانان فرآورده ها ودست پرورده هاي 20 ساله انقلاب نيستند و مگر ما در اين 20 ساله پيوسته سعي نداشته ايم كه نسلي مسلمان و انقلابي بار پس؟ آوريم چه شده است كه جوانان ما، نه در سينما و زمين ورزش، يكصدا دريك سخنراني سياسي آنهم در حضوررئيس جمهور مورد تاييد ملت ورهبري، به قول شما به هتك!! ارزشهاي اسلامي؟ مي پردازند.. چيزي اين، كمي نيست! - يا ما اينقدر در تربيت بچه هامان ناموفق بوده ايم كه محصول ما جوانان ضدارزشند كه در اين صورت بايد عليه خودمان راهپيمايي كنيم نه عليه جوانانمان! ... چراكه تا علت هست، معلول هم هست! . ما بايد خودمان را اصلاح كنيم، تا جوانمان اصلاح شوند! .... صورت ديگر قضيه اين است كه مادر تشخيص ارزشها و هتك ارزشهاي اسلامي دچار افراط شده ايم و چيزهاي كوچك و پيش پا افتاده اي رابزرگ مي كنيم و براي هدفهاي سياسي - حتي ناآگاهانه - بدون رعايت موازين فقهي، حرفهايي مي زنيم كه توي قوطي هيچ عطاري پيدانمي شود! ... كف زدن و سوت اگر كشيدن، هم خلاف متعارف جلسات خشك و خشن ما باشد ولي ضدارزش وهتك ارزش هم نيست! .. مگرفتوا يا حكمي از سوي فقيه و مرجعي ارائه شود! كه آنهم تازه مي شود مثل موسيقي كه پاره اي از فقهاي معاصر حرام مي دانند ولي نه فقهاي شوراي نگهبان، نه نمايندگان روحاني مجلس و نه مقامات رسمي كشور، هيچكدام به اين فتواها عمل نمي كنند... در اين صورت، عيب و علت نه در سوت كشيدن جوانان است بلكه در جو غيرسالم ومصنوعي سياسي است كه ماها، در برابر منكرات واقعي عظيمي مثل هتك حرمتهاي بزرگ به اشخاص ساكت مي مانيم و حتي تاييد مي كنيم، اما براي كارهاي بي اهميتي مثل كف زدن جوانان كفن مي پوشيم و در خيابانها راه مي افتيم!! .. خدايا! اين شكوه را پيش چه كسي بايد؟ برد! اين قلم، بارها، اين واقعيت را تبيين و تشريح كرده است كه جذب جوانان و بانوان و نيزبسياري از افراد بي تفاوت و حتي لاابالي و مخالف و ضد انقلاب به وسيله آقاي خاتمي، نه تنها بد نيست بلكه به دليل مشابهت تام و تمامي كه به اوايل انقلاب دارد از محسنات آقاي خاتمي و حماسه 2 خرداد است.. خب! حالا اين جوانها جذب شده اند و در سالروز خرداد 2 مي خواهند به شيوه و طبق روال جوانانه خودشان نسبت به رئيس جمهور ابراز احساسات كنند... به، چه دليلي، توي ذوق شان؟ بزنيم! يكي به روزنامه اي تلفن كرده كه چرا آقاي خاتمي، به بچه ها نگفته صلوات بفرستيد!! من مي پرسم: اين كار بهتر بود يا اينكه رئيس جمهور با پاسخگويي به احساسات پاك جوانان - گيرم كه استاندارد! نبود - آخر سر، دست به دعا برداشت و دستهاي همين جوانان پر احساس، به سوي آسمان بلند شد و با صداي بلند همه باهم آمين گفتند... چرا اين را؟ نمي بينيد ترا بخدا جوان بدينگونه بيشتر جذب مي شود يا اينكه توي ذوقش بزنيم و فقط به خاطر مقدس مابي وتظاهر بدون هيچ دليل شرعي و فقهي اي به آنان بگوئيم: صلوات بفرستيد! ... ديگر آنكه ما در اين 20 ساله چقدر زحمت كشيديم كه همكاري ميان حوزه و دانشگاه به وجود بياوريم و فاصله ميان اين دو نهاد اصلي آينده ساز كشور را پيوسته كمتر كنيم... آيا راه پيمايان قم، متوجه نبودند كه اين شعارها - كه مستقيمامتوجه جوانان حاضر در دانشگاه بود، چه اثر منفي اي در روحيه آنان؟ مي گذارد و آنان را تا چه حد به ما و لباس ما بدبين؟ مي كند چرا از راه نصيحت و دلالت و خيرخواهي با روي خوش و لسان لين وارد؟ نشويم مگر اينها بيگانگان و دشمنان و محاربان بودند كه ما بايد بدينسان بر ضد آنان بسيج شويم!؟ راستي شگفت انگيز نيست برادران جوان روحاني! اندكي تامل كنيد و از اين هم لباسي دلسوخته تان اين سئوال را بشنويد و پاسخ گوئيد: شما را به خدا، آيا وجدانا اين، بهترين روشي بود كه شما، در برابرهتك! ارزشها در دانشگاه تهران، در پيش؟ گرفتيد!... نه به خدا! من ترديد ندارم كه اين جريانات، در مجموعه اعمال و رفتاري است كه به قصد اخلال در سلامت كشور و آرامش مردم و گربه رقصاني دربرابر دولت نوپاي آقاي خاتمي انجام مي گيرد... كه به نظاير آن در نوشته پيش اشاره كردم... اين چيزي نيست كه من بگويم، توي خيابانهاي قم و تهران و شهرهاي ديگر ايران راه بيافتيد و يك نظرخواهي سرانگشتي از مردم ببينيد بكنيد، مردم چه؟ مي گويند... و سرانجام!، اگر باور نداريد به حماسه 2 خرداد 76 باز گرديد و از اشتباهات گذشته، عبرت بياموزيد! ... ان في ذلك لذكري لمن كان له قلب او القي السمع و هو شهيد... صدق الله العلي العظيم.