Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770309-41494S3

Date of Document: 1998-05-30

مدير اجرايي طرح هاي برنامه عمران سازمان ملل عبور لوله هاي نفت خزر را با يك فاجعه بزرگ زيستي رودررو مي كند سرويس شهري: تصميم كشورهاي حوزه شمالي خزر مبني بر عبور لوله هاي انتقال دهنده نفت از كف درياچه، خزر را با يك مخاطره زيست محيطي بسيار نگران كننده روبه رو كرده است. دكتر حميدرضا غفارزاده مدير اجرايي طرح هاي برنامه عمران سازمان ملل درگفت وگو با خبرنگار ما افزود: خزر يك منطقه زلزله خيز بوده و در كف آن فعاليت هاي تكتونيكي جريان دارد، و وقوع زلزله يا نارسايي هاي فني، كه در فعاليت هاي عمراني گاه اجتنابناپذير است، ممكن است كشورهاي حوزه خزر را با بزرگ ترين فاجعه زيست محيطي روبه رو كند. وي در اين گفت وگو (كه بخش نخست آن در چاپ عصر همشهري از نظر خوانندگان محترم گذشت ) همچنين تاكيد كرد خزر باتوجه به ويژگي هاي طبيعي آن از گنجينه ها و ذخاير زيستي كم نظير زمين به شمار مي آيد و حفظ آن يك وظيفه جهاني است. دكتر غفارزاده همچنين اشاره كرد: خطر آلودگي هاي با منشاء خشكي نيز متاسفانه در سال هاي اخير فزاينده بوده است. رودخانه ولگا كه مهم ترين منبع تامين آب خزر است، از آنجا كه يكي از آلوده ترين رودخانه هاي جهان به شمار رفته و فضولات ده ها كارخانه صنعتي را به خزر مي ريزد، بيشتر اين خطر رادامن زده است. بعد از آن رودخانه كورا است كه روزانه حجم عظيمي از فضولات صنعتي و خانگي را از آذربايجان وارد خزر مي كند. اغلب رودخانه هاي ايراني نيز براي خزر آلودگي هاي ميكربي و نقطه اي ايجاد مي كنند. به ويژه رودخانه هايي كه از ميان شهرها مي گذرند. وي اضافه كرد در ساحل ايران، نابودي جنگل ها نيز موجب شده روزانه حجم انبوهي گل ولاي (ناشي از فرسايش خاك ) وارد درياچه خزر شود. از سوي ديگر، مي دانيم كه يكي از بالاترين نرخ هاي مصرف كود و سم شيميايي در جهان، در شمال ايران وجود دارد و همين امر موجب مي شود آب و خاك اين منطقه به شدت دچارآلودگي شيميايي بوده و با ورود به خزر چرخه زيستي بسياري از موجودات را دگرگون كند. مدير اجرايي طرح هاي برنامه عمران سازمان ملل در ايران همچنين با اشاره به نشست مهمي كه ششم تا هشتم و دوازدهم تا سيزدهم ارديبهشت ماه گذشته، با هدف تدوين يك برنامه جامع محيط زيست براي خزر در رامسر برگزار شد، گفت حضور نمايندگان سازمان هاي جهاني همچون برنامه عمران سازمان ملل، سازمان جهاني هواشناسي، اتحاديه اروپا، بانك جهاني، آژانس بين المللي اتمي، سازمان خواروبار و كشاورزي و برنامه محيط زيست سازمان ملل در اين نشست نشان داد كه جهان نگران سرنوشت خزر است و براي نجات اين درياچه فعاليت هاي بين المللي آغاز شده است، اگر چه در وهله اول كشورهاي حوزه خزر هستند كه بايد به تاثيري كه دگرگوني شرايط زيست محيطي اين درياچه بر سرنوشت آنها مي گذارد، واقف باشند. چالش هاي رودرروي ديپلماسي ايران در خزر از سوي ديگر، يك مقام آگاه در گفت وگو با خبرنگار ما توافق روسيه و قزاقستان براي تقسيم خزر و گسترش فعاليت هاي مغايربا منافع ملي ايران را در اين درياچه، ناشي از ديپلماسي غيرفعال ما در قبال مسائل خزر طي سال هاي اخير دانست. وي افزود: پس از فروپاشي شوروي آشكار بود كه آرامش چند دهه اي ما در حوزه خزر از اين پس متحمل دگرگوني خواهد شد ومي بايست از آن پس متوليان امر نگاهي ويژه به منافع ملي ما درخزر مي داشتند، كه متاسفانه اينگونه نبود و شواهد موجودنشان مي دهد در اين درياچه سياست منافع جويانه روسيه بيشترين موفقيت را داشته است. وي اضافه كرد: البته شايد شرايطبراي اتكا به اهرم هايي كه مي توانست دستيابي به منافع ملي ما را تضمين كند، فراهم نبود، اما به طور قطع ما از اهرم هايي نيز كه در اختيار داشتيم استفاده بهينه اي نكرديم. اين مقام آگاه با اشاره به اينكه اتكا به موازين و معاهدات بين المللي هرگز در چالش هاي سياسي بسنده نبوده و در نهايت اين اهرم قدرت است كه وضعيت نهايي را پديد خواهدآورد، تاكيد كرد: ايران مي بايست براي تعيين نظام حقوقي خزر همچنان با هر سياستي به جزمالكيت مشاع مخالفت كندزيرا در غير اين صورت چهار كشور ديگر حوزه اين دريا كاربهره برداري بي رويه از منابع آن را به جايي خواهد رساند، كه شايد روزي خزر به فقيرترين و آلوده ترين حوزه زيستي جهان تبديل شود.