Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770307-41482S2

Date of Document: 1998-05-28

در آخرين روز سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران اعلام شد: جبرگرايان مطبوعات را دوست ندارند در انتخابات رياست جمهوري، مطبوعات آثار جمعي بيشتري از تلويزيون داشتند . سرويس اجتماعي: دومين سمينار بررسي مسايل مطبوعات ايران ديروز با حضور اهل قلم، كارشناسان و ارباب جرايد به كارخود پايان داد. طي سه روز برگزاري اين مطبوعات سمينار، و جامعه مدني، مسايل ساختاري و اقتصادي مطبوعات، مطبوعات، حاكميت قانون و استقلال حرفه اي، مسايل آموزشي روزنامه نگاري در ايران، مطبوعات و اخلاق حرفه اي و مطبوعات وافكار عمومي مورد نقد و بررسي قرار گرفت. در آخرين روز اين سمينار هادي خانيكي مشاور رئيس جمهوري گفت: در انتخابات رياست جمهوري رسانه هاي كوچك بر رسانه هاي بزرگ پيشي گرفتند و مطبوعات در قياس با رسانه فراگيرتري مثل راديو و تلويزيون آثار جمعي بيشتر داشتند. مشاور رسانه اي رئيس جمهوري افزود: در فاصله نسبتا محدود ميان سامان يافتن رقابت هاي انتخاباتي و برگزاري آن، فرآيند نفوذ اجتماعي نامزدها و ميزان استقبال جامعه از آن تفاوت چشمگيري يافت. وي گفت: نقش مطبوعات در روندشكل گيري و تحول افكار عمومي درهفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران، شايسته توجهي ويژه و در خور پژوهشهاي نظري و عملي است. مشاور رئيس جمهوري گفت: اين مساله نشان مي دهد عليرغم عدم افزايش سهم مطبوعات در مقاطع گوناگوني از فرآيند اطلاع گيري عمومي، همخواني ميان برخي مطبوعات با افكار عمومي رشدپيدا كرده است. وي افزود: كاركرد تحول آميز بعضي از رسانه هاي كوچك در مقطع هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري بيانگر افزايش روندشهرنشيني، سواد و گسترش نظام ارتباطي است كه بستري ايجادكرده تا مجراي سياسي پذيري جامعه محدود به راديو و تلويزيون نماند. محمود عمادي كوچك، نويسنده وكارشناس ارتباطات با طرح مطبوعات و افكار عمومي، فرصتي كه از دست مي رود گفت: رسانه ها به ويژه مطبوعات با استفاده از ويژگي ها و امكانات خود، توان درك افكار عمومي و انعكاس شكل آن به دولتها را دارند. وي افزود: به دليل وابستگي هاي سياسي، جامعه مخاطب ايران، رسانه ها را عناصري كم و بيش حكومتي مي پندارد و اين در حالي است كه هنوز فاصله فرهنگي ميان مردم و حكومت از بين نرفته است. در ادامه سمينار بهروز گرانپايه نويسنده و روزنامه نگار با طرح بداخلاقي رسانه، در مطبوعات ايران گفت: حضور اين نوع ادبيات و منطق در مطبوعات ايران كه گاه غير آگاهانه مورد استفاده قرار مي گيرد، نوعي كجروي، آسيب و خدشه در مطبوعات و رسانه ها محسوب مي شود. وي افزود: رفتارها و خرده فرهنگ لمپنيسم، امروزه به مدد رسانه ها عموميت بيشتري يافت و شكل هاي مدرني نيز به خود گرفته است. فريدون صديقي محقق و روزنامه نگار كيهان نيز با طرح مطبوعات عام پسند گفت: مطبوعات عام پسندوقتي رشد مي گيرند كه مطبوعات وراديو و تلويزيون اغلب درصورت ها و مضمون واحد باشند. دراين حالت با توجه به تكرار، يكنواختي، يكساني در رفتار و عقيده هاي گويش، مخالف رويه عمومي و جاري در مخاطبان شكل مي گيرد. وي افزود: مطبوعات سبك ومتوسط، نه مبتذل، به جاي سرزنش، قابل حمايت و هدايت هستند تا از حاشيه هاي دلنوازي هيجاني، رقيق قهرمان سازي مخاطبان، و... به واقعيت ها ونيازهاي جامعه روي آورند. دكتر منوچهر محسني در اين سمينار اعلام كرد: شاخص استفاده از مطبوعات از نظر آماري با شاخص گرايش به ارزش هاي اجتماعي و اقتصادي و يا فرهنگي واخلاقي همبستگي معني دار دارد. اين محقق براساس بررسي كه براي رابطه ميان مطالعه مطبوعات وعوامل اجتماعي و اقتصادي انجام داده، گفت: هر قدر گرايش هاي جبرگرايانه در افراد شديدتر باشد، از گرايش آنها به مطبوعات كاسته مي شود. كساني به مطبوعات بيشتر توجه دارند كه جهان را بيشتر تغييرپذير مي دانند. به گفته وي، سن با مطالعه روزنامه و مجله همبستگي معني دار از نوع منفي دارد و ميزان همبستگي سطح سواد با مطالعه روزنامه بيش از مجله است. پس از سواد، سطح آگاهي هاي عمومي ارتباط زيادي را با مطالعه روزنامه و مجله نشان مي دهد. وي گفت: از آنجا كه عادت به مطالعه و شوق به آن عاملي است كه در گرايش به روزنامه و مجله و نيز كتاب به نحو كم وبيش مرتبط با هم مطرح است، شايد مناسبتر باشد سياست هاي تبليغاتي واحد و مرتبطي در اين زمينه ها اتخاذ شود. وي در پايان اظهار داشت: جذبافراد به مجلات در شرايطي كه مطبوعات نتوانند به سهولت مطالبي را كه مي خواهند مطرح كنند، آسانتر است، زيرا الگوي مطالعه مجله بيشتر شبيه كتاب است. دومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران پس از 7 سال به گفته عبدالعلي رضايي، رئيس مركزمطالعات و تحقيقات رسانه ها، به منظور فراهم كردن فرصتي براي مطرح شدن ديدگاههاي متفاوت درزمينه مسايل مطبوعات ايران برگزار شد. به گفته وي اين سمينار به دنبال صورت مساله دقيق تري از مشكلات مطبوعات ايران بود و سعي دارد با ادامه آن، چشم اندازهاي كلي در جهت رسيدن به راه حل ها را پيدا كند. قرار است كليه مقالات ارائه شده در اين سمينار پس از يك ماه به صورت كتاب براي علاقه مندان منتشر شود.