Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770307-41475S1

Date of Document: 1998-05-28

مردم فرانسه با پرسمان هويت روبرو شده اند گفتگو با تري كنكاتان ناشر فرانسوي بحران نشر در فرانسه عموما حاد اما نيست، نشر كتابهاي انساني با بحران رو به روست مردم فرانسه براي كتاب احترام خاصي قائلند ناشر علوم انساني، بايد رابط نيرومندي ميان مردم و نويسنده باشد به نظر مي رسد مشكلات نشر كه شماري از كشورهاي جهان سوم دست به گريبانش هستند، به فرانسه، پايتخت نور و فرهنگ نيز رسيده است. اين امر، بويژه در عرصه علوم انساني محسوس تراست. اين راتري كنكاتان ناشر فرانسوي درگردهمايي نشر علوم انساني در فرانسه اعلام كرد، كه اخيرا در قاهره برگزار شد. كنكاتان در آغاز صحبتش تاكيد كرد كه بحران نشر در فرانسه عموما حاد نيست، اما نشر كتابهاي علوم انساني با بحران روبه رو است. زيرا اين علوم سه بخش رمان، علوم انساني و پژوهش هاي تخصصي را در برمي گيرد. زير مجموعه هاي بسياري در اين سه بخش جاي مي گيرند كه مفهوم آنها را گسترده ترمي سازد. كنكاتان افزود كه مشكلات ناشران در فرانسه فراوان است. مهمترين اين تصويربرداري مشكلات، از مراجع است. به اين معنا كه استاد دانشگاهي كتابي مي نويسد و با قيمت گران منتشر مي كند كه در اينجا دانشجويان از آن تصويربر مي دارند. يكي از كتابهايي را كه منتشر كرديم و 1500 نسخه تيراژ داشت فقطنسخه 800 فروش داشت در حالي كه اين كتابمي توانست يك ميليون خواننده داشته باشد. نويسنده هم نمي تواند نسبت به درآمد واقعي آن حساب كند، زيرا محال است بتوان در كنار هرماشين افست در فرانسه، يك پاسبان گذاشت! كنكاتان گفت اكنون يك راه حل در فرانسه به چشم مي خورد و آن، اين كه بايد بر هرماشين افست يك عوارض ويژه ببندند. امامشكل ديگر، مطبوعات فرانسه است كه به طور كلي كوشش هاي ناشران و كتابهاي مهم آنان را ناديده مي گيرند و در نتيجه، براي كتاب، تبليغ كافي انجام نمي گيرد. يارانه كتاب كنكاتان به مشكلي ديگر يعني يارانه نيزپرداخت و گفت: در فرانسه وضع فرق مي كند. زيرا در اينجا دولت به ندرت يارانه اي به مسايل فرهنگي اختصاص مي دهد. لذا كتابها و بويژه كتابهاي علوم انساني در انبارهاي ناشران روي هم انباشته مي شود. به طوري كه بهترين ناشران نيز در اينجا با همان مشكلات روبه رو هستند، زيرا اينها قبل از آن كه داعيان فرهنگ والا باشند، نهادهايي تجاري وسرمايه دار هستند. اين به معناي آن نيست كه آنها موسسه هاي تجاري بزرگي هستند، بلكه درسطحي معين قرار دارند كه در پي هر دو هدف هستند. مردم فرانسه براي كتاب احترام نيز خاصي قائل اند يك ويژگي ديگر فرانسويان كه اميدوارم در همه جهان رايج شود، احترام به بهاي كتاب است، به طوري كه هيچ موزع يا ناشري حق دست اندازي به آن را ندارد. اما چون كتاب، كالاي ارزشمندي است، دولت فرانسه براي صادرات آن، كمك هاي فراواني ارايه مي دهد. ما در اينجا با رقابت شديد كتابهاي امريكايي روبه رو هستيم. لذا انتشاركتاب در فرانسه دچار خيزابهاي معيني ازركود يا رونق مي شود. كنكاتان درباره انتخاب كتابها گفت: ناشر هيچ كاري انجام نمي دهد، مگر چاپ وپخش كتاب; كه اين كار را پس از گزينش از ميان چندين عنوان انجام مي دهد. ناشر عرصه علوم انساني بايد رابط نيرومندي ميان مردم و نويسنده باشد. يعني واسطه استمرار گفتگوي ميان تخصص هاي مختلف علوم انساني باشد. مي توانم مثال هايي درباره جامعه شناسي سياسي بزنم تا از اين طريق نگاهي به علوم انساني بياندازم، عرصه جامعه شناسي از اقتصادتا جامعه شناسي گسترده مي شود و تاثيرات سياسي به معناي آن است كه اقتصاد در وضع نيكويي قراردارد، اما در سطح توده ها بلكه نيست، در سطح دولت و قوانين آن است. مثال ديگري را درباره موافقت نامه اي بگويم كه هم اكنون آمده است. اين همكاري، برخاسته از انديشه جستجوي هويت خاص هر فرد و هر ملت است. در بسياري از جوامع و فرهنگ ها نسبت به واژه هويت، سوءتفاهم وجود دارد، اما من مشكلي نسبت به اين درك اشتباه قضيه ندارم. پرسمان هويت كنكاتان همكاري با ناشر چيني را چنين توصيف كرد: اين همكاري با انتشار يك اثرچيني در فرانسه و عكس آن در چين انجام مي گيرد. هم چنين قصد از اين كار، ايجاد گفتگوي ميان فرهنگ ها و شناخت تباين ميان اين دوفرهنگ براساس مفاهيم مشترك آنهاست. مي دانم اكنون اين پرسش در ذهنتان دور مي زندكه چرا اين كارها را انجام؟ مي دهيم بايد بگويم كه توفان ايالات متحده ويژگي هاي امريكا، تمدن فرانسه را از ميان مي برد. ما در فرانسه همانند شما در جهان عرب با پرسمان هويت رو به رو هستيم. از نظر من، فرانسه، دنياي متمدني است. در اينجا منظور از دنياي متمدن عرصه اي است كه شيوه هاي مختلف اجتماعي را دربرمي گيرد، بي آن كه يكي را به سود ديگري از ميدان به دركند! اما جهاني كه شامل شماري از كشورهاي غربي و در راس آنها امريكاست، در حد مفهومي كه گفتم متمدن نيستند. بلكه برعكس، جهان تازه بالغي است كه ديگري را نفي مي كند و حتي براي كشتن و به گور سپردن ديگران تلاش مي نمايد. امريكا مي كوشد ويژگي هاي تمدن هاي شماري ازكشورهاي غربي را محو و انسان ها را يكسان سازد. زيرا اين ويژگي ها مي تواند باعث نوگرايي و ابتكار شود. اكنون موضوعي همانند موضوع علوم انساني در پاي فر و شكوه امريكا قرباني تنها مي شود واكنش پخته ما، نسبت به اين موضوع آن است كه هر يك از ما بكوشدويژگي هاي هويتي خود را كشف كند و بر ذات وهستي خود تاكيد ورزد. منبع: الوطن عمان ترجمه: واحد رسانه هاي خارجي