Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770303-41427S3

Date of Document: 1998-05-24

جرقه اي براي آغاز و اميدي براي حركت... ديروز در كنكاشي در تاثير حماسه دوم خرداد بر فعاليت هاي دانشجوئي به افزايش علاقه مندي دانشجويان به حضور در تشكل هاي مختلف اجتماعي، سياسي و.. اشاره شد. هفتمين انتخابات رياست جمهوري داراي ويژگي هاي متعددي است كه اين ويژگي ها آن را از انتخابات دوره هاي گذشته متمايز مي كند. اثرعميق حادثه دوم خرداد بر فعاليت تشكل هاي دانشجوئي و همچنين ايجادتغيير در رفتار و نگرش دانشجويان يكي از اين ويژگي هاست. ديروز صحبت هاي سه نفر از استادان دانشگاهها و صاحبنظران مسائل سياسي را در اين باره، با هم خوانديم. امروزنظريات سه نفر ديگر از صاحبنظران را دراين باره باهم مي خوانيم. سيد حميد نوحي، عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت براساس مشاهده هايي كه به طورمستقيم در يك سال گذشته از وضعيت دانشجويان داشته ام، مي توانم بگويم كه حادثه دوم خرداد باعث ايجاد تحولي در روحيه دانشجويان شده است. طبعا بهتر شدن روحيه دانشجويان در فعاليت هاي آنها در جنبه هاي مختلف علمي، اجتماعي، هنري، ورزشي و سياسي تاثيرگذاشته است. در واقع مي توان گفت، بعداز حماسه دوم خرداد بسياري از دانشجويان از رخوت و انفعال بيرون آمده اند. متكي به خود وبا اعتماد به نفس شده اند. غروري در آنها پيدا شده كه پيش از دوم خرداد مشاهده نمي شد. همچنين نسبت به آينده اميدوار و خوش بين شده اند. قابل ذكر است كه اين فرايندتغيير روحي در ميان دانشجويان، اندكي پيش از دوم خرداد شروع شد. يعني هنگامي كه انتخابات آزمايشي در دانشگاهها برگزار شد. در آن زمان بود كه دانشجويان نشان دادندكه مي خواهند روي پاي خود بايستند ومستقل نتايجي باشند هم كه از اين انتخابات آزمايشي در دانشگاهها به دست آمد، واقعا غيرمنتظره بود. از اين رو نتايج اين انتخابات آزمايشي نخستين تاثير را بر روي دانشجويان، استادان و ستادهاي انتخاباتي كه با دانشگاه در تماس بودند، بر جاي گذاشت. بعد از انتخابات آزمايشي دانشگاهها، اين اميد در ميان مردم به وجود آمد كه آقاي خاتمي برگزيده خواهد شد. درنتيجه مردم كشور بامشاركت فعال خود، همه تدابيرواقدامات رقابتي از هر نوع راخنثي كردند. از اينجا بود كه قشردانشجو به نقش خودش و نقش روشنفكران در جامعه اميدوار شد. يكي ديگر از دستاوردهاي مهم حماسه دوم خرداد اين بود كه فكر دگرگوني نظام و براندازي آن را به طور كامل محكوم كرد. هرچند رگه هايي از اين تفكرهنوزوجود دارد، ولي بسيار كم است. به علاوه جاذبه گروههاي براندازي در خارج از كشور نيز، بسيار كم شده است. نكته ديگري كه در ميان اقشار مختلف، به ويژه دانشجويان مشاهده مي شود اين است كه روابط خشن و حذفي، تا حدود زيادي جاي خود را به فضاي همزيستي سالم و صلح جويانه داده است. دانشجو نياز به بروز احساسات و افكار خود اگر دارد جلوي آن گرفته شود، يا به فعاليت هاي مخفي و زيرزميني روي مي آورد، و يا به كارهاي غيرسازنده مشغول مي شود. نتيجه آن نيز بي اعتنايي به فرهنگ و عقيده و آرمان و سياست خواهد بود. حادثه دوم خرداد تاثير بزرگي بر فعاليت هاي دانشجويي داشته و تمايل دانشجويان به مشاركت در انواع فعاليت هاي سياسي، فرهنگي و ورزشي زياد شده است. به علاوه، دوم خرداد در تشكل هاي دانشجويي هم تاثيرگذار بوده است. انعكاس اين تاثير در روزنامه ها و يا تجمع هاي گوناگون قابل مشاهده است. تشكل هاي دانشجويي، حوزه گفت وگو و مبادله فكري و فرهنگي خودرا گسترش داده اند. تشكل ها به اين سمت رو آورده اند كه با شخصيت هاي علمي و فرهنگي وانديشمندان ارتباطبرقرار كنند و به علاوه منشاالهام اين تشكل ها، ديگر به چند شخصيت محدود نيست. دكتر هادي خانيكي مشاور وزير فرهنگ و آموزش عالي حماسه دوم خرداد، تجلي شكوفايي روند مشاركت سياسي در جامعه اسلامي ما بود. طبيعي است كه ميان دو مقوله مشاركت ورقابت پيوندهاي وثيقي وجود دارد; يعني هرچه جامعه بيشتر مشاركت جو باشد، رقابت بيشتر شكل مي گيرد و هرچه زمينه هاي رقابت بيشتر فراهم باشد، به مشاركت بيشتر منجر مي شود. خوشبختانه اين بستر مساعد در جامعه ما در پرتو دين و فرهنگ انقلاب اسلامي فراهم شده و ظرفيت هاي بالاي نظام جمهوري اسلامي، رهبري و مديريت كشور، همواره زمينه اين كار را فراهم ساخته است. از جمله مهمترين عرصه هاي بروز و ظهور اين روند، دانشجويان دانشگاهها، و دانشگاهيان به هستند نظر من نقش دانشجويان ودانشگاهيان در انتخابات دور هفتم رياست جمهوري، نقشي تاريخي و اساسي بوده است و به تبع اين نقش، تشكل هاي دانشجوئي هم تاثير معناداري در اين زمينه يافته اند. در حقيقت فضاي دانشگاهها به صورت چشمگيري به فضاي سياسي تبديل شد و مفاهيم مطرح شده در طول انتخابات و پس از آن، مانند قانون گرائي، جامعه مدني، گفتگو و نقد، آزادي، عدالت و... جزء مباحث جاري دانشجويان شد. طبيعي است كه لازمه توجه بنيادي و نهادي به اين امور، توجه اساسي به نهادها و تشكل هاي دانشجويي و قانونمندي فعاليت ها وارتباط ميان آنها است، كه به نظر من صرف نظر از برخي عوارض ناشي از كم توجهي يا كم تجربگي در فعاليت هاي دانشجويي، گرايش عمومي به پذيرش فرهنگ جديدي است كه در آن تفاهم، تحمل، برخورد آراء در چارچوبهاي قانوني و منطبق بر آرمان ها وموازين انقلاب اسلامي روبه رشد و گسترش به است عبارت ديگر شعارهاي دوم خرداد از مقبوليت فراواني در دانشگاهها برخورداراست و مي تواند و مي بايست شكل نهادي شده اي به خود بگيرد كه در آن، قوانين منبعث از انقلاب اسلامي مبناي رفتار همه گروههاو تشكل ها باشد. دكتر روح الله كسائي، استاد دانشگاه تهران در رويداد دوم خرداد مردم براساس يك سلسله تحولات اجتماعي با حضور همه جانبه خود در انتخابات به نامزد واقعي خود راي دادند. در تبريكي كه به رئيس جمهوري داشتم، اين نكته را خاطرنشان كردم كه وجود شما و همچنين سرخوردگي از رقيبان شما باعث شد كه جمع بي شماري از مردم براي نخستين بار در انتخابات شركت كنند و اميد است كه رفتار شما به گونه اي باشد كه اين اولين بار، آخرين بار مردم نباشد. بخش عمده اي از اين پيروزي به دليل حضور فعال نسل جوان بويژه دانشجويان صورت گرفته است. همچنين حضور دانشجويان، آنها را نسبت به آينده كشور و حضور دائمي خود در صحنه هاي مختلف، بدون درگيري و خشونت اميدوار ساخت. به طوري كه از فرداي دوم خرداد، اين حماسه بسياري از باورها و ساخته هاي ذهن مخالفان اين جريان مردمي را فرو ريخت. يكي ديگر از اثرات حماسه دوم خرداد در محيط دانشگاه اين بودكه روحيه نشاط و تحرك و حضور فعال در صحنه هاي سياسي واجتماعي كه ديگر در ميان قشر دانشگاهي مشاهده نمي شد، دوباره به دانشجويان و استادان دانشگاه بازگشت. به طوري كه قشر دانشگاهي بويژه دانشجويان احساس مي كنند كه مي توانند در انتخابات مختلفي مانند انجمن هاي محلي، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان و... تاثيرگذار باشند. نكته آخر اين كه نابساماني هاي مادي و معنوي كه دانشجويان رااز درون و بيرون فرسوده كرده بود، پس از دوم خرداد كه بارقه اميدي را در ميان مردم به وجود آورد، جاي خود را به اميدبه زندگي آزادتر و برخورداري از مسئولان و مديراني دلسوزتر و خدمتگزار داده است.