Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770231-41411S1

Date of Document: 1998-05-21

با دانشجويان تا دوم خرداد... در استقبال از ديدار رئيس جمهوري با دانشجويان در دانشگاه تهران . احمد محمودآبادي كارشناس ارشد رشته زبان هاي باستاني دانشگاه تهران: اختلاف هايي كه بين گروههاي مختلف كشور وجود دارد در نهايت به نفع چه كسي؟ است آيا بيگانگان در رده هاي پايين اين گروهها نفوذي؟ دارند آيا بهتر نيست گروههاي سياسي براي سازندگي كشور با هم متحد؟ شوند . منيره اسماعيل پور دانشجوي رشته علوم سياسي دانشگاه تهران: چرا جامعه مدني مورد نظر شما تاكنون تحقق پيدا نكرده؟ است چرا صحبت هاي شما بيشتر در حد شعار باقي مانده ؟ است . حكيمه خدامي دانشجوي رشته علوم سياسي دانشگاه تهران: به نظر شما مهم ترين دليلي كه باعث شد شما درانتخابات رياست جمهوري برگزيده شويد؟ چيست آيا فكر مي كنيد كه در دوره بعدي انتخابات رياست جمهوري نيز به پيروزي؟ برسيد . زهرا تركاشوند دانشجوي رشته جغرافياي روستايي دانشگاه تهران: مشكل اشتغال جوانان چه موقع بر طرف ؟ مي شود اكرم سيدآبادي دانشجوي رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه تهران: به نظر شما مردم در فعاليت هاي سياسي تا چه حد آزادي؟ دارند. زهرا قلي پور دانشجوي رشته ادبيات عرب دانشگاه تهران: يك دانشجو در فعاليت هاي سياسي خود تا چه حد از آزادي برخوردار؟ است . محسن حكيم معاني دانشجوي رشته ادبيات دانشگاه تهران: به نظر شما آيا در حال حاضر مردم ما ظرفيت پذيرش جامعه مدني را؟ دارند . حمزه نوذري دانشجوي رشته ادبيات دانشگاه تهران: چرا پس از گذشت يك سال از فعاليت شما در سمت رياست جمهوري، هنوز مسئوليت نيروي انتظامي به وزارت كشور تفويض نشده ؟ است . طيبه سميعي دانشجوي رشته ادبيات عرب دانشگاه تهران: ارزيابي شما از تحقق وعده هايي كه در شعارهاي انتخاباتي خود به جوانان داده بوديد،؟ چيست . حسين آذرنگ دانشجوي رشته ادبيات دانشگاه تهران: به تصريح قانون اساسي هر قومي حق دارد به زبان خودبخواند ولي آذربايجاني هاي ايران از حق خود محروم هستند، پاسخ شما ؟ چيست . ناصر دائيان دانشجوي رشته عمران دانشگاه تهران: چه برنامه هايي براي وضعيت اقتصادي كشور؟ داريد آيا سياست هاي كلي اقتصادي كشور به طور دقيق مشخص شده؟ است .محمدرضا حسيني دانشجوي كارشناسي ارشد رشته بيوشيمي دانشگاه تهران: چراهمه ابزارهاي لازم براي اين كه بتوانيد برنامه هاي خود را اجرا كنيد را در دست؟ نداريد . مهتاب متين فر فارغ التحصيل رشته مرمت آثار دانشكده ميراث فرهنگي وابسته به ميراث فرهنگي، در حال حاضر بسياري از جوانان كشور بي كار هستند. بويژه دانشجوياني كه در يك رشته فارغ التحصيل بايد مي شوند مدت زيادي دنبال كار باشند. شما براي ايجاد اشتغال چه برنامه هايي داريد.. مژگان فكور فارغ التحصيل رشته مرمت آثار دانشكده ميراث فرهنگي، چراقوانين مادر دادگاهها به نحوي است كه بسياري از حق و حقوق زنان ناديده گرفته مي شود. قباد كاظمي دانشجوي رشته حقوق دانشگاه تهران: براي حاكميت قانون دركشور و اجراي صحيح آن چه برنامه اي ؟ داريد . آپتين حميدي دانشجوي رشته عمران دانشگاه آزاد اسلامي: چرا شما را در خطبه هاي نماز جمعه تهران؟ نمي بينم . سبطالشيخ انصاري دانشجوي رشته زيست شناسي دانشگاه تهران: به نظر شمامهمترين هدف براي تحصيل دانشجويان ؟ چيست . الهام سادات بني هاشمي دانشجوي رشته زيست شناسي دانشكده علوم دانشگاه تهران: ارزيابي شما از تحقق شعارهاي انتخاباتي كه داده ايد در يك سال گذشته؟ چيست . حسين هدايت دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم سياسي دانشگاه تهران: آياشيوه يكي به نعل زدن و يكي به ميخ كه در برخي موارد شما در پيش گرفته ايد، براي رسيدن به برنامه هايتان صحيح آيا است پشتيباني مردمي خود را با اين شيوه از دست؟ نمي دهيد . دكتر داور شاهسوني عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد: براي آينده جوانهاي كشور واقعاچه فكري؟ كرده ايد . عيسي مقدم دانشجوي رشته حقوق دانشگاه تهران: براي پيشرفت اقتصادي كشورو همچنين بهبود وضع زندگي مردم چه برنامه اي؟ داريد . محرم موسوي دانشجوي رشته مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسلامي: چرا مسئوليت نيروي انتظامي هنوز به وزارت كشور تفويض نشده؟ است همچنين چرا باگروههاي فشار برخورد قاطع ؟ نمي كنيد .حيدر حقي دانشجوي رشته علوم اجتماعي دانشگاه تهران ما همه منتظر تحقق وشعارهاي انتخاباتي شما به هستيم نظر شما اين شعارها چه زماني تحقق پيدا؟ مي كند . آرش رضائي دانشجوي رشته اقتصاد دانشگاه تهران: چرا وزراي اقتصادي شماتوانايي رفع مشكلات اقتصادي مردم و جامعه را؟ ندارند نيما خاتمي دانشجوي رشته حقوق دانشگاه تهران: براي سنت زدايي از برخي اقشار جامعه به ويژه تفكر بازاري چه تدابيري؟ انديشيده ايد . مجتبي جعفري آخا دانشجوي رشته حقوق دانشگاه تهران: آقاي خاتمي كجا مي توان با خيال آسوده داد زد و فرياد؟ كشيد . رضا محمدي دانشجوي رشته رياضي دانشكده علوم پايه دانشگاه تهران: درباره ايجاد آزادي هاي بيشتر و همچنين تحقق جامعه مدني چه اقدام هايي تاكنون صورت؟ داده ايد . مصطفي شريفي دانشجوي رشته تكنولوژي آموزشي دانشگاه علامه طباطبائي: چرااجازه نمي دهيد مردم براي حمايت از شما دست به راهپيمائي؟ بزنند . محمود سميعي دانشجوي رشته تكنولوژي آموزشي دانشگاه علامه طباطبائي: چرابه مسئولان صدا وسيما تذكر نمي دهيد تا خود را اصلاح؟ كنند .مسعود بيك زاده دانشجوي رشته مهندسي عمران دانشگاه تهران: برنامه شما براي تامين مسكن قشر آسيبپذير جامعه ؟ چيست . مصطفي فخرائي دانشجوي كارشناسي رشته ادبيات فارسي دانشگاه تهران: ديدگاه شما درباره جامعه مدني؟ چيست ارتباط آن را با مدينه النبي توضيح؟ دهيد . رضا جولي دانشجوي رشته رياضي دانشكده علوم پايه دانشگاه تهران: چرا در مقابل مخالفان خود دست به اقدام هاي مشابه؟ نمي زنيد . محسن فتح زاده دانشجوي رشته زيست شناسي دانشگاه تهران: آينده مملكت وجوانان را چگونه؟ مي بينيد همچنين نظر شمادرباره برقراري رابطه با آمريكا؟ چيست . شهرام خالقي دانشجوي رشته زيست شناسي دانشگاه تهران: علت بحران اقتصادي در كشور؟ چيست .مهرزاد عليزاده دانشجوي رشته زيست شناسي دانشگاه تهران: قانون شوراهاچه زماني اجرا؟ مي شود . سيد محمدجواد فلسفي دانشجوي دانشكده فني دانشگاه تهران: نظر شما درباره علت گراني هاي اخير؟ چيست . سيدروح الله حسيني دانشجوي رشته رياضي محض دانشكده علوم: چرا شما اززماني كه به سمت رياست جمهوري انتخاب شديد با گروههاي فشار برخورد قاطعي؟ نكرديد همچنين چرا با وجود گزارشي كه بازرسان جنابعالي درباره تخلفات قوه قضائيه در پرونده شهرداري تهران ارائه شد، اقدام قاطعي صورت نگرفته؟ است