Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770231-41410S7

Date of Document: 1998-05-21

شهرداري، استاندار فارس: موثرترين سازمان براي ايجاد جامعه است آرامش رواني در .سرويس شهرستانها: شهرداري موثرترين سازماني است كه مي تواند با ساخت بوستان ها و ارائه امكانات رفاهي در شهر، زمينه آرامش رواني جامعه را فراهم سازد. به گزارش خبرنگار همشهري از شيراز، استاندار فارس در جريان گشايش چهارمين نمايشگاه گل و گياه شيراز افزود: وجود امنيت رواني در جامعه به توسعه همه جانبه كشور ياري مي رساند و از اين رو، لازم است شهروندان براي حمايت از شهرداري، با پرداخت به موقع عوارض قانوني، اين سازمان را در رسيدن به اهدافش كمك كنند. وي با اشاره به اينكه شهرداري با تكيه بر عوارضي كه مردم مي دهند و باپول آنان اداره مي شود، گفت: بنابراين گردانندگان شهرداري از مردمند و شهروندان نيز بايد آنها را از خود بدانند و مسئولان اين سازمان را در تامين هزينه ايجاد تاسيسات رفاهي شهر ياري كنند. چهارمين نمايشگاه گل و گياه شهرداري شيراز در گستره 3 هكتار در بوستان آزادي اين شهر داير شده و تا دوم خرداد ماه براي ديدار عموم داير است.