Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770231-41409S4

Date of Document: 1998-05-21

موانع ارتقاي كيفي مطبوعات ايران بررسي مي شود سرويس اجتماعي - توجه به رسانه هاي جمعي به ويژه مطبوعات در دو دهه اخير شكل جدي تر به خود گرفته است و از اين روي بررسي تنگناها و موانع ارتقاء كمي و كيفي مطبوعات از جمله مباحث مهم اهل فرهنگ و ارتباطات بوده است. احمد بورقاني، معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در يك مصاحبه كوتاه ضمن برشمردن انواع مشكلات و موانع مطروحه بر سر راه ارتقاء كمي وكيفي مطبوعات كه از سوي صاحبنظران ارائه شده است، هدف از برگزاري دومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران را زمينه سازي براي كار سياستگزاري و برنامه ريزي با چشم بازتر و آگاهي از مجموعه وسيع تر عوامل دخيل در اين امر عنوان كرد. اهداف برگزاري دومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران ؟ چيست دومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران در واقع يك تلاش جمعي براي تدقيق صورت مساله و تعيين حوزه هاي اصلي مشكل زا در كار مطبوعات است. مي دانيد كه نخستين سمينار دراسفند 1369 درزمان وزارت جناب آقاي خاتمي برگزار شد. رويكرد آن سمينار به طورعمده رويكرد طرح مسائل و آشنايي با قلمرو كلي مشكلات بود. در آن زمان فضاي مطبوعاتي كشور پس از پايان يافتن جنگ تحميلي به تدريج باز مي شد ونشريه هاي جديدي شروع به انتشار كرده بودند. امروز ما بيش از 800 نشريه در حال انتشار داريم و تقاضا براي اخذ مجوز نشريات تازه هم در حال افزايش است. در موردمسائل مطبوعات ايران ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد. عده اي مهمترين مشكل را كمبود نيروي انساني متخصص وضعف آموزشي مي دانند. به نظر اين عده افزايش تعداد نشريات در چند سال اخير اين مشكل را حادتر كرده است. يعني همين نيروي انساني موجود مجبور است به تقاضاي فزاينده تحريريه هاي جديد پاسخ بدهد واين موضوع از كيفيت كارمطبوعات كاسته است. اين عده به تصور عمومي جامعه در موردمنزلت روزنامه نگار وروزنامه نگاري - كه شايد با توجه به سوابق، چندان برجسته هم نيست - اشاره مي كنند. منزلت پايين و عدم كفايت دستمزدها درمجموع موجب مي شودكه روزنامه نگاري شغل چندان جذابي نباشد و مطبوعات كشور نتوانند نيروهاي نخبه را براي مدت طولاني جذب كنند. از اين منظر، راه حل اصلي مشكلات مطبوعات، سرمايه گذاري در آموزش نيروي انساني و بالا بردن حيثيت شغلي گروهي روزنامه نگاراست ديگر مشكل اصلي مطبوعات ايران را ضعف فرهنگ رسانه هاي مكتوب و در نتيجه پايين بودن تيراژ مطبوعات وضعف بنيه مالي و تكنولوژيك آن مي دانند. البته اين نظر هم وجود دارد كه اگر مطبوعات به نيازهاي واقعي مخاطبان پاسخگو باشند مي توانند به تيراژهاي بالا برسند و بنيه اقتصادي خود را تقويت كنند. به عبارت ديگر، مشكل رواج فرهنگ شفاهي يك مشكل كلي و زمينه اي است اما در صورت مخاطبشناسي دقيق و ارائه كار با كيفيت تا حدودي قابل حل است. گروهي ديگر عقيده دارند كه مساله اصلي مطبوعات ايران، دخالت گسترده دولت و ضعف مطبوعات مستقل است. نظام حمايتي سالهاي اخير هم، امكان رقابت و شناسايي تقاضاي واقعي را دشوار كرده است. از اين منظر، بخشي از تقاضاي دريافت مجوز نشريه، در واقع تلاش براي سهم بردن از يارانه ها و رانت هاي دولتي است. البته اين مساله ابعاد سياسي هم دارد و مساله خودسانسوري و امنيت شغلي هم در همين جا مطرح مي شود. يك نظر ديگر هم هست كه فرهنگ رسمي و كليشه اي مطبوعات بزرگ را مشكل مي داند. از اين ديدگاه، يكي از مهمترين مشكلات مطبوعات ايران (بخصوص مطبوعات بزرگ و روزنامه ها ) اين است كه زندگي روزمره مردم و آنچه را در زندگي روزانه خيابان و بازار جريان دارد به طور كامل باز نمي تاباند. اين عده، رشد مطبوعات عامه پسند را در واقع واكنشي - شايد نه چندان بهنجار - به همين كمبود مي دانند. ديدگاههاي ديگري هم هست كه بريكي يا چند گروه از اين مشكلات تاكيد دارد. از اين رو، تلاش ما دردومين سمينار اين است كه در يك فرصت كوتاه مجالي فراهم شود تا با كمك مجموعه نيروي كارشناسي دانشگاهي و مطبوعاتي موجود تصويري از مجموعه مسائل و مشكلات به دست بياوريم و سپس به بررسي اولويت ها و مسائل اصلي بپردازيم. اين سمينار در واقع زمينه اي است براي اينكه كار سياستگذاري و برنامه ريزي را با چشم بازتر و با آگاهي از مجموعه وسيعتري از عوامل دخيل به پيش ببريم. كمي هم درباره نحوه انتخاب مقالات و مباحثي كه دراين سمينار مطرح مي شود، توضيح دهيد. كار اجرايي برگزاري سمينار از اواخر دي ماه سال گذشته در مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها آغاز شد. شوراي علمي - پژوهشي آن مركز در جلسات متعدد به بررسي رئوس مسائل و مشكلات مطبوعات پرداخت و در بهمن ماه فراخوان و محورهاي مباحث سمينار تهيه شد كه در اوائل اسفندماه سال گذشته نيز همين فراخوان و محورها از طريق آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشاربه اطلاع عموم رسيد. از اواسط اسفند خلاصه مقالات وتا اواسط ارديبهشت ماه اصل مقالات به دبيرخانه سميناررسيد و توسط يك هيات داوران نفره 12 مورد بررسي قرارگرفت. بيش از يكصد مقاله به اين سمينار رسيده و كار داوري و ارزيابي مقالات در مجموع درحدود 600 ساعت بوده است. ازميان مقالات رسيده در مقاله 45مجموع توسط داوران تاييد شده و در جلسات سمينار كه انصافا جلسات متراكمي هم خواهد بود انشاءالله ارائه خواهد شد. تركيب هيات داوران چگونه بوده؟ است در هيات داوران سمينار چهاراستاد دانشگاه، پنج روزنامه نگار و سه صاحبنظر متخصص در حوزه مطبوعات و ارتباطات نكته حضوردارند قابل توجه اين است كه مقالات بدون نام و مشخصات نويسنده براي داوران ارسال شده و آنها بر روي فرم هاي استانداردبه مقالات امتياز داده اند. مقالات بيشتر درباره چه موضوعاتي؟ است مقالات طيف وسيعي از موضوع ها را در بر مي گيرد، از مسائل اقتصادي و ساختاري مثل توزيع و وضعيت چاپ تا مباحث قانوني مثل قانون مطبوعات و جايگاه هيات نظارت. بخش قابل توجهي از مقالات به مساله آموزش روزنامه نگاري و نيروي انساني در نهايت شغلي مربوط است. چند مقاله هم درباره مطبوعات و افكار عمومي و انتخابات رياست جمهوري عرضه شده است.