Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770231-41402S2

Date of Document: 1998-05-21

طرح انطباق مشكلي را حل نمي كند گفت وگو با دو تن از نمايندگان موافق و مخالف طرح انطباق امور پزشكي با موازين شرعي نماينده ياسوج (مخالف ):مشخص نيست كه ارائه كنندگان اين طرح به مجلس قصد داشته اند چه مشكلي را حل كنند نماينده كرمان (موافق ):در قسمت معاينات پزشكي بيشترين تاكيدي كه در انطباق شده در قسمت پيراپزشكي است نه پزشكي اشاره: طرح انطباق امور پزشكي باموازين شرع كه از سوي جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شده است، موجي از مخالفت را در بين جامعه مطبوعات پزشكي، و كارشناسان اموربهداشتي و اجتماعي برانگيخته است. بسياري از پزشكان معتقدندگذشته از غيرعملي بودن اين طرح براي بسياري تخصص هاي پزشكي ونيز محروم شدن مناطق و طبقات محروم جامعه از خدمات تخصصي پزشكي، اين طرح نوعي نگاه بدبينانه و همراه با سوء ظن را به شاغلين حرفه پزشكي، كه درهمه جااز حرمت خاصي برخوردارند رادامن مي زند. اساتيد و كارشناسان اجتماعي - فرهنگي اين طرح را زنانه، مردانه كردن حرفه پزشكي ناميده و بالاخره دولت و كارشناسان اقتصادي باتاكيد بر بار مالي داشتن طرح آن را در وضعيت فعلي اقتصاد كشورغيرعملي دانسته اند. در همين رابطه گفت وگويي با دو تن از نمايندگان موافق و مخالف اين طرح داشته ايم كه از نظرتان مي گذرد: لطفا نظرتان را در رابطه با طرح انطباق امور پزشكي با موازين شرع كه از سوي برخي ازنمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شده است بفرماييد. منوچهر بهنيا (نماينده كرمان ):دررابطه با پيشنهاد طرح انطباق وتصويب در مجلس شوراي اسلامي ذكر چند نكته ضروري است: اولا اكثر مخالفان محترمي كه راجع به اين طرح در رسانه هاي جمعي صحبت كردند اجراي طرح انطباق را با اجراي جداسازي بيمارستانها يعني تقسيم بيمارستانها به زنانه و مردانه اشتباه مخالفتها گرفتند، براي جداسازي بوده كه من هم مخالفم، كميسيون هم مخالف است و خيلي افراد ديگر هم بنا به دلايل مختلف مخالف هستند. نكته دوم اينكه، تعداد زيادي از مخالفان متاسفانه طرح رامطالعه نكردند و براساس همان پيش داوري جداسازي اظهار نظركرده اند. سوم اينكه، طرحي كه در مجلس مطرح شدقسمت ناقصي از آئين نامه انطباق است كه سالهاست در وزارت بهداشت بطور آزمايشي و بعد قطعي اجرا مي شود. نكته چهارم اينكه تعداد زيادي ازمخالفين از اجراي آئين نامه انطباق اظهار رضايت كرده اند. نكته پنجم اينكه مخالفان طرح را داراي بار مالي براي دولت دانسته اند درحالي كه اگر در رديف هاي بودجه دقت كنيم خواهيم ديد كه براي اجراي آئين نامه انطباق رديف بودجه اي داريم. مي توان اين پرسش را مطرح كرد كه در سالهاي گذشته مااين بودجه را صرف چه كارهايي كرده ايم. نكته بعدي اين است كه دراين قضيه هيچ لجبازي براي اجرا نيست مخصوصا در قسمت معاينات پزشكي بيشترين تاكيدي كه در انطباق شده در امور پيراپزشكي است نه مثلا پزشكي حمل بيمار بيهوش خانم توسط آقا كه از اتاق ريكاوري مي خواهد به اتاق عمل منتقل شود هيچ ضرورتي ندارد همچنين ضرورت ندارد كه تزريقات خواهران را آقايان انجام دهند. يعني در واقع اجراي اين طرح به ارائه بهتر خدمات پزشكي در جامعه كمك مي كند. در بعضي موارد مثل شستشوي بيمار در آنژيوگرافي و اتاق عمل به راحتي با چند جلسه آموزش همه مي توانند اين كار را انجام دهند كه مريض خانم توسط خانم شستشو شود. بنابراين اصل قضيه مخالفت ها عمدتا ناشي از يك پيش داوري و برداشت غلطمخالفين بوده از طرح جداسازي و نه انطباق بوده است. آئين نامه اجرايي ويژه براي اين امور وجود دارد چرا اصرار داريد آن را بصورت قانون در؟ آوريد خيلي از مسئولين دانشگاههاو وزارت بهداشت از اجراي آئين نامه انطباق ابراز رضايت كرده و معتقد بودند كه آئين نامه ضمانت اجرايي ندارد و به اصطلاح براي يك متخلف به عنوان قانون، الزام قانوني ندارد. اما روي طرح جوسازي شد بخصوص كه بعضي ازنشريات افزايش تيراژ، تيتر زدن و كارهاي خلاف در ژورناليسم را به ارائه واقعيت به مردم ترجيح مي دهند، درحال حاضر در كشور ما يك فضاي آزاد مطبوعاتي وجود داردو شكر عملي اين آزادي قدرشناسي وسپاس از وضعيت موجود است نه اينكه جو جامعه را متشنج كنيم بايد قبول داشته باشيم كه در قبال ناراحتي رواني كه براي مردم ايجادمي كنيم بايد پاسخگو افزايش باشيم تشويش و نگراني صرفابراساس اطلاعات غلط بوده. خودم از بعضي از مخالفين سوال كردم متاسفانه اصلا طرح انطباق وآئين نامه انطباق را مطالعه نكردندآنها اقرار كردند كه صرفابراساس توهم جداسازي سخن گفته اند. بعضي از مسئولان وزارت بهداشت هم موافق طرح انطباق هستند روساي دانشگاهها نيز بر اجراي آن تاكيد مي كردند تبديل آئين نامه به قانون براي كسي كه اجرا مي كندبار منفي ندارد. مطبوعات انتقادات قابل توجهي را از نظر كارشناسي به اين طرح مطرح كرده اند، و دولت هم با آن مخالف بوده است. پاسخ شما به اين ايرادات مسايلي؟ چيست كه در مطبوعات مطرح شدمربوط به كليات بود كه بسياري ازآنها اصلاح شد، در مورد موضوع دولت نيز آقاي دكتر غفوري معاون پارلماني در مجلس اعلام كردند كه چون آئين نامه اجرايي داريم نيازي به اين قانون نداريم اما مخالفت نكردند. از طرف ديگر قرار نيست مجلس هرچيزي را كه وزارتخانه ها و دولت صلاح مي داند انجام دهد. مجلس به اين نتيجه رسيده كه اين آئين نامه اگر قانون باشد به نفع مملكت است طرح انطباق دقيقا براساس همان آئين نامه اجرا شده منتها قسمتهاي ناقصي از آن در اين طرح وارد شده است. منتها در طرح جامعي كه تهيه كرديم و بزودي جايگزين مي كنيم همه اين مواردديده شده و مطمئنا اكثريت قريببه اتفاق جامعه پزشكي از اجراي اين طرح راضي هستند ولي مخالفتهابا جداسازي است به واسطه تجربيات ناخوشايندي كه داشتيم و همچنين عدم امكان مالي، درحال حاضر ما هم مخالف جداسازي هستيم. برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند اين طرح بار مالي براي دولت دارد كه در اين وضعيت اقتصادي غيرقابل اجراست، پاسخ شما؟ چيست اين طرح نياز به هيچ بار مالي نداردمثلا در بيمارستان بخش داخلي مردان و زنان در يك طبقه بوده است بايك جداسازي راحت، مريضهاي داخلي وقلب مردان را در يك طبقه و داخلي و قلب زنان هم در يك طبقه مستقركرديم همين مورد نظر طرح نه ماست، آن جداسازي كلي. طرح انطباق گذشته ازمطبوعات وكارشناسان موج مخالفت را در بين نمايندگان و برخي كميسيونهاي مجلس هم برانگيخته است. دلايل مخالفت كميسيون نهادهاي انقلاب را در رابطه با طرح انطباق؟ بفرماييد سيد باقر موسوي جهان آباد نماينده ياسوج و رئيس كميسيون نهادهاي انقلاب: اين طرح به كميسيون نهادهاي انقلاب به عنوان كميسيون فرعي ارجاع شده بود، در بررسي هايي كه صورت گرفت كميسيون نهادها اين طرح را رد كرد. مشخص نيست كه ارائه كنندگان اين طرح به مجلس، قصد داشته اند چه مشكلي را حل كنند. در شرايطي كه در بسياري از استانها كمبود شديدي ازنظر امكانات اوليه بهداشتي داريم اجراي اين طرح عملي نيست. ضمن اينكه آئين نامه اجرايي انطباق در مورد اسلامي كردن فضاي بيمارستانها در حال اجرا بوده و نيازي به تصويب قانون نيست. به هرحال اين طرح نه درراستاي حل مشكلات دولت و نه نيازهاي جامعه است وما نمي دانيم انگيزه هاي طراحان طرح چه بوده؟ است موافقان معتقدند طرح انطباق امور پزشكي با موازين شرع همان آئين نامه اجرايي است كه به قانون تبديل مي شود زيرا قانون مي تواند باموارد تخلف بهتر برخورد كند. ما در حال حاضر با مشكلات زياد و از جمله كمبود امكانات پزشكي در بسياري از مناطق كشور روبه رو هستيم. اجراي اين طرح در آن بسياري نقاط، از بيماران را با خطر مرگ روبه رو مي كند. در حرفه پزشكي مسائل شرعي جاي خود را دارد، بايد به پزشك در درجه اول به عنوان پزشك و بعد به جنسيت او نگاه كنيم. پزشكي حرفه مقدسي است كه به عنوان محرم مردم مطرح است دولت نيز در اجرا با مشكلي مواجه نبوده است كه به قانون جديد نياز داشته باشد زيرادولت خود مخالف طرح است. مجلس اگر مي خواهد كمكي به امور پزشكي كشور كند بهتر است اقداماتي انجام دهد كه از كمبود امكانات پزشكي كاسته صرف شود وضع قوانيني كه بستر اجرايي ندارند موجب سستي و ضعف مجلس است. ما با تصويب اين طرحهانه تنها مشكلي از مردم راحل نمي كنيم بلكه به مشكلات آنها نيزاضافه مي كنيم. به نظر شما اين طرح در شوردوم راي خواهد؟ آورد با توجه به كار كارشناسي كه صورت گرفته بعيد مي دانم كه جزئيات آن به شكل كنوني تصويب شود، فكرمي كنم مواد مشكل آفرين آن حذف خواهدشد.