Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770230-41396S7

Date of Document: 1998-05-20

ديدگاه نكته امروز جهان شهري آينده قرن بيستم در ايام واپسين خود القاب بسياري را بر پيشاني دارد. ازجمله اين القاب يكي هم قرن شهري شدن انسان است. برآوردها نشان مي دهد در حالي كه در آغاز اين سده روستاييان 90 درصد جمعيت زمين را تشكيل مي دادند اكنون براي نخستين بار در تاريخ، شمار شهرنشينان از روستاييان فزون تر شده است. در اواسط قرن حاضر تنها دو شهر با جمعيت بيش از 10 ميليون نفر و بيشتر در جهان وجود داشت اما اكنون حدود بيست شهر با جمعيت در حدود 10 ميليون نفر و بيشتر وجود دارد و بيش از 250 شهر نيزبا جمعيت بين يك تا پنج ميليون نفر در مسيرده ميليوني شدن قراردارند. وجود اين مسير پذيرفتني است اگر همچنين بدانيم كه پيش بيني هاحكايت از آن دارند كه در سده آينده، در حالي كه جمعيت جهان چهار برابرخواهد شد، جمعيت شهرنشين بيست برابر افزايش خواهد يافت. هم از اين رو، شگفت نيست كه مي خوانيم در آينده، بزرگ ترين چالش رودرروي دولت ها، حل و فصل مسائل شهرها خواهد بود. بديهي است در شرايطي كه چندان به طول نخواهد انجاميد كه حتي در كشورهاي جهان سوم از هر چهار نفر سه نفر در شهرها ساكن باشند و از ديگر سو مساحت شهرها آنچنان افزايش بيابد كه همپاي مساحت زمين هاي كشاورزي شود، (گزارش سازمان ملل در كنفرانس اسكان ) 2 قابل پيش بيني است كه روند شهري شدن تمام ضرايباقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي را دگرگون كند و بسياري از انگاره هاي پيشين در اين باره را با تحول اساسي روبه رو سازد. بسياري را اعتقاد بر آن است كه حتي آينده زيست بومي ( اكولوژيك ) زمين نيز در شهرها رقم خواهد خورد. بر اين مبنا، كارشناسان آمايش زمين تاكيد دارندپيامدهاي توسعه شهرنشيني را مي بايست به عنوان داده هايي اساسي در برنامه ريزي هاي كلان ملي به عنوان عناصر غالب درنظر داشت و به تبع آن بايد هر تلاشي را كه براي پي ريزي يك سامانه شهرسازي و شهرنشيني مبتني برهنجارهاي توسعه پايدار انجام مي شود، ارج گذاشت.